1 John 2

Miau ra goe reke sisina rae iau ngallo nge Karais, iau ka papa'e oru kokorai te miau ta baina miau sana ngaka baia bainga e soali nge Nutu raguna. Ava ngaroma agau te nge baia bainga e soali, na ita ka kara ka Kalaungapaga ore momo ta pangamologa te Tamara nga tava te ita. Ka i a Iesus Karais a i a Abaingatupukana. Ba i muni ka i a tunga a Nutu tunge ta baina i nge osurure baingara reke sosoali. Ba ka sana i a tunga ore nga osungrurunge baingara reke sosoali mana. Ke sa. Ka i a tunga ore nga osungrurunge ragau kinung re nga mogalo laekia e ngape baingarea reke sosoali bole.

Ba oru e pakosining te ita roma, ita ka loramatana kae Nutu mannangana minakai roma: Ngaroma ita ngaka lolakurumea bangapaga ra kanna. Agau e rorole roma, “Iau ka laumatana kae Nutu” ava ke sane lolakurumea bangapaga ra kanna, agau laeala ka i a agoangakana ba pangamologa ae Nutu kanna ora kaomannmannangana kia ke sane momo ngallo nge i. Ava ngaroma agau te nge lolakurumea pangamologa ae Nutu kanna, na baingana laeala ke pakosining roma, agau laeala ke materaumane Nutu ka kaomannmannangana. Ba oru e pakosining te ita roma, ita kaka mommo ngallo nge Nutu mannangana minakai roma: Agau e rorole roma, i ke mommo ngallo nge Nutu, agau laeala bainganame nga tongarea kena mana ma bainga rae Iesus kuma ki.

Miau ra iau materaumana miau, iau ka sana papa'e bangapaga a pau te miau. Ke sa. Ka i a bangapaga a kasana a miau ka longe pala inae miau ka lomiaupatokona te Karais pau. Bangapaga laeala ama kasana ka i a pangamologa e te Karais a miau ka longe. Ava ka kaomanna, bangapaga laekia a iau papa'e te miau ka i a bangapaga a pau bole. Ba bainga rae Karais kuma ki kala nga bainga ra miau ka kumkuma ki keke pakosining roma, bangapaga laekia ka ora kaomannmannangana kia. Iau ka role minmina kurumea, osuguna ke umma ta ronga ba olamana a kaomannmannangana kia ke paturu ta toangakala tapu.

Agau e rorole roma, i e mommo ngallo nga olamana ava ke bai'iu ka kolingana te ngallo nge Karais, agau laeala ke mommo ngallo nga osuguna tale. 10 Agau e materaumane kolingana ngallo nge Karais ke mommo ngallo nga olamana, ba ka sana otte ngallo nge i ore la bainga kia ta i tagange kaena ba pupunga. 11 Ava agau e bai'iu ka kolingana ke mommo ngallo nga osuguna ba ke tatao ngallo nga osuguna. Ba i ka sana lonamatana roma, i ke lola aetai kurumea, osuguna ke pasue matana kanname.

12 Miau ra goe rae iau reke sisina, iau ka papa'e pangamologa laekia te miau kurumea,
Nutu ke osururutape baingamiau reke sosoali kurumea lopatokona ae miau te Karais giana.
13 Ba miau ra ravollalau, iau ka papa'e pangamologa laekia te miau kurumea,
miau ka lomiaumatana ka i e momo pala nga orume kinung pangaturu ngareangana.
Ba miau ra taulai, iau ka papa'e pangamologa laekia te miau kurumea,
miau kaka ulopisigia Satan tapu.
Miau ra goe, iau ka pa'e pangamologa laekia te miau kurumea,
miau ka lomiaumatana kae Tamara nga tava.
14 Miau ra ravollalau, iau ka pa'e pangamologa laekia te miau kurumea, miau ka lomiaumatana ka i e momo pala nga orume kinung pangaturu ngareangana.
Miau ra taulai, iau ka pa'e pangamologa laekia te miau kurumea,
miau kaka gingging,
ba pangamologa ae Nutu kanna ke mommo ngallo nge miau,
ba miau kaka ulopisigia Satan tapu.

Ita Sana Ngaka Materaumane Oru Re Nga Mogalo Laekia E Ngape

15 Miau sana ngaka materaumane ragau re nga mogalo laekia e ngape baingareame, ba sana ngaka materaumane oru re nga mogalo laekia e ngape bole. Ngaroma agau te nge materaumane ragau re nga mogalo laekia e ngape baingareame, na agau laeala ke sane materaumane Tamara nga tava. 16 Iau ka role minmina kurumea, orume kinung reke momo nga mogalo laekia e ngape basema—ragau mirarea matengarea reke sosoali, ba oru reke sosoali ra ragau matarea kanname ke matmate rea, ba ragau baingarea re nga kiningpataenge ri muni giareame—oru nginngina kinung ke sane ke pa nga Tamara nga tava. Ke sa. Ka onre nga mogalo laekia e ngape mana. 17 Ba mogalo laekia e ngape kala nga matengana reke sosoali ke umma ta ronga. Ava agau e loakurumea Nutu lonangana ke la momong passavele.

Pangamologa E Gingging E Ta Ragau Ra Bainga'iukana Kae Karais

18 Miau ra goe rae iau ngallo nge Karais, panna ina a ronga ikia. Ke base ina miau ka longe pala roma, agau te asanangkalakana kae Karais ke tatu. Ba sonrau na ragau papatu ra sanangkalakana kae Karais keke lele tapu. Minmina na ita ka loramatana roma, panna laekia e sonrau ka i a panna a ronga. 19 Ragau nginngina keke kamalaga nge ita, ava ka sana ri ra ragau rae ita mannangana. Iau ka role minmina kurumea, taroma ta ri ra ragau rae ita mannangana, na ri teke momo kala nge ita tale. Ava kangamalagangarea nge ita ke pakosining roma, ka sana te e nge ri ka i a agau e nge ita.

20 Ava nge miau, miau kaka rave kavingtulu orae I E Tupu pulluia ngallo nge miau, minmina na miau ka lomiaumatana ka pangalomatana a kaomannmannangana kia. 21 Iau ka sana papa'e pangamologa kokorai te miau kurumea ina miau sana lomiaumatana ka pangalomatana a kaomannmannangana kia. Ke sa. Ka laumatana roma, miau ka lomiaumatana kia. Ba ka lomiaumatana roma, pangamologa ra goanga ke sane ke la lelengmalaga nga pangamologa ra kaomannmannangana kia. Minmina na iau ka papa'e pangamologa kokorai te miau. 22 Tai ka i a agoangakana? Ka i a agau e kausikala roma, Iesus ka i ae Mesaia ae Nutu. Agau matana laeala ka i a agau asanangkalakana kae Karais. I ke kausikale Tamara nga tava bae Tuna kinung. 23 Agau e kausikale Nutu Tuna ke sane pagiu kala nge Nutu. Ava agau e turupote lopatokona ae i te Nutu Tuna ke pagiu kala nge rilua kinung.

24 Ava nge miau, miau nga lomiaungatakale pangamologa a miau ka longe ina miau lomiaupatokona te Karais pau ta i momonglu ngallo nge miau ka kaeme kinung. Ngaroma pangamologa laeala a miau ka longe ina miau lomiaupatokona te Karais pau nge mommolu ngallo nge miau, na miau kaka la momonglu ngallo nge Nutu bae ngallo nge Tuna bole. 25 Ba pangamologa a i patokale pala ke role minakai roma: i ke la tungnge mauling e momo passavele te ita.

26 Iau ka pa'e oru kokorai te miau ta baina miau ngaka ella miau masi ta ragau nginngina reke bai ta goanga miau. 27 Ba nge miau, kavingtulu a miau ka rave nge I E Tupu ke mommolu ngallo nge miau. Minmina na ka sana ka momalle agau te ta i pangalomatana miau. Ke sa. Kavingtulu laeala a i tunge te miau ke palomatantana miau ka orume kinung. Ba kavingtulu laeala ka ora kaomannmannangana kia. Ka sana i a goanga. Minmina na miau ngaka mommolu ngallo nge i e tunge kavingtulu laeala te miau kurumea oru ra kavingtulu laeala palomatana miau tao.

Goe Rae Nutu

28 Ba sonrau na miau ra goe reke sisina rae iau ngallo nge Karais ngaka umma ta momong ngallo nge i ta baina nga ine nge lele, na miau sana ngaka matautaue ba sana nga balenglenge miau nga atungngana. 29 Ngaroma miau nga lomiaumatana roma, i ka i a abaingana tupu, na miau ka lomiaumatana roma, agau e bavaia bainga reke tupu ka i a goe ae Nutu.

Copyright information for `MEE