1 John 3

Ngaka kele. Tamara nga tava matengraumanangana kita ke bollau raumana, minmina na i ke pato ita ka goe rae i. Ba ka ita ra goe rae Nutu mannangana. Ba kurumea ollaeala mana na ragau re nga mogalo laekia e ngape ka sana loreamatana kita. Ka sana loreamatana kita kurumea, ka sana loreamatana kae Nutu. Miau ra iau materaumana miau, sonrau na ka ita ra goe rae Nutu. Ba ita ka sana loramatana tale roma, ita ka la tongara kena ma taru ngarume. Ava ita ka loramatana roma, nga inae Karais nge lele, na ita ka la tongara kena me i kurumea, ita kaka la kelange mannangana. Ba agau e momalla te i minmina nge lolakurumea bainga reke lelle ta baina i nga tongana kena mana me Karais ora bainganame ke lelle mannangana.

Agau e bavaia bainga reke sosoali nge Nutu raguna ke longosasa ta bangapaga rae Nutu kanna bole. Ba bainga e nga kumangng ka bainga reke sosoali nge Nutu raguna ka i a bainga e nga longasa ta bangapaga ra kanna. Ba miau ka lomiaumatana roma, Karais ke lele ta baina i nge ravupatali ka bainga reke sosoali. Ba ka sana bainga te e soali momo ngallo nge i. Agau e mommo ngallo nge i ke sane lolakurumea bainga reke sosoali. Agau e bavaia bainga reke sosoali ke sane kele Karais ba ka sana lonamatana kia bole.

Miau ra goe reke sisina rae iau ngallo nge Karais, miau ngaka ella miau masi ta baina agau te sane nge pataopa miau. Agau e bavaia bainga reke tupu ka i a agau a baingana tupu. I ka tongana kena mana me Karais a i a abaingana tupu. Agau e bavaia bainga reke sosoali nge Nutu raguna ka i a agau ae Satan kanna. Iau ka role minmina kurumea, Satan ke pature baingana e nga kumangng ka bainga reke sosoali pala nganige nga orume pangaturu ngareangana, ba i ke kumkuma minmina sonrau tale. Nutu Tuna ke lele ta baina i nge rongo ka kumangng rae Satan kanna. Agau a i a goe ae Nutu kanna ke sane bavaia bainga reke sosoali nge Nutu raguna kurumea, mauling a pau ae Nutu tunge ke mommo ngallo nge i. Minmina na i ke sane totorong ta kumangng ka bainga nginngina reke sosoali kurumea, ka i a goe ae Nutu kanna. 10 Ba ita ka loramatana ka taime ka ri ra goe rae Nutu ba taime ka ri ra goe rae Satan minakai roma: Agau e sane baia bainga reke tupu nge Nutu raguna ka sana i a goe ae Nutu. Ba agau e sane materaumane alopatokonakana tetoto ka sana i a goe ae Nutu bole.

Ragau Ra Loreapatokona Te Karais Ngeke Palimateraumana Rea

11 Agau e sane materaumane alopatokonakana tetoto ka sana i a goe ae Nutu kurumea, pangamologa a miau ka longe ina miau lomiaupatokona te Karais pau ke role roma, ita ngaka palimateraumana ita. 12 Sana nga tongamiau kena me Kein a agau ae Satan kanna ame pala ne sapune teiteikia. Ba ke meimia na ke sapune? Ke sapune kurumea, i muni kumangnganame keke sosoali, ava na nga teiteikia kanna keke tupu. 13 Kolingau memena ngallo nge Karais, ngaroma re nga mogalo laekia e ngape ngeke bai'iu kamiau, na sana ngaka magio. 14 Ita ka loramatana roma, ita kaka ka'e mateng na kaka loalu lakallo ta mauling kurumea, ita kaka matmateraumane kolingara memena ngallo nge Karais. Agau e sane materaumane kolingana ngallo nge Karais ke momo ngallo nga mateng tale. 15 Agau e bai'iu ka kolingana ngallo nge Karais ka i a asamungpunukana. Ba miau ka lomiaumatana roma, mauling e momo passavele ke sane momo ngallo nga agau a i a asamungpunukana.

16 Ita ka loramatana ka bainga e nga matengraumanange ragau pattoto minakai roma: Iesus Karais ke tunge maulingngana te ita. Minmina na ita bole ngaka tunge maulingarame ta kolingara memena ngallo nge Karais. 17 Ngaroma agau te a kana ka oru re nga mogalo laekia e ngape nge kele kolingana ngallo nge Karais a sana kana oru ava ka sana lonananne, na agau laeala ke materaumane Nutu, o ke sa? Ke sa. Ke sane materaumane Nutu. 18 Miau ra goe reke sisina rae iau ngallo nge Karais, ita sana ngaka materaumane ragau pattoto ka pangamologa reke lelemalaga nga kaorame mana. Ke sa. Ita ngaka materaumana rea ka kumangngara re nga kalaunga rea onra kaomannmannangana ki. 19 Ngaroma ita ngaka kuma ka bainga laeala, na ita ka la loramatana roma, ita kaka lolakurumea pangamologa e te Karais ora kaomannmannangana kia. Minmina na ita kaka la pangalopea lorame nga ina ita nga maisi nge Nutu raguna. 20 Ba ngaroma lorame ngeke kalinana ita, na ita ka la loramatana roma, Nutu ke bollau nga lorame ba i ka lonamatana ka orume kinung.

21 Miau ra iau materaumana miau, ngaroma lorame sane ngeke kalinana ita, na ita ka sana la mataunga ta maising nga Nutu raguna. 22 Ba ngaroma ita ngaka ballage ta otte, na ita kaka la ravunge ollaeala a ita ka ballage te kurumea, ita kaka lolakurumea bangapaga ra kanna ba ita kaka kumkuma ka bainga reke pepe nga raguna. 23 Ba bangapaga a kanna ke role minakai roma: Ita nga lorapatokona ta Nutu Tuna ae Iesus Karais giana, ba ita ngaka palimateraumana ita kurumea pangamologa a i bapaga ita ta kumangng kia. 24 Agau e lolakurumea bangapaga ra kanna ke mommo ngallo nge i, ba i ke mommo ngallo nga agau laeala. Ba ita ka loramatana roma, i ke mommo ngallo nge ita ka Kannuna a i tunge te ita.

Copyright information for `MEE