1 John 4

Ita Sana Nga Lorapatokona Ta Ragau Kinung Reke Rorole Roma Kannu E Nutu Ke Role Kerea Ka Orume

Miau ra iau materaumana miau, poropet ra goanga papatu keke loamalaga tapu ta ina re kalaoveka nga mogalo laekia e ngape. Minmina na sana nga lomiaupatokona ta ragau kinung reke role roma, Nutu Kannuna ke role kerea ka orume. Ava ngaka ava rea ta kelanga roma, Nutu ke tunge pangamologa nginngina te ri, o ke sa. Miau kaka la kelangakona roma, Nutu Kannuna ke tunge pangamologa ta agau te minakai roma: Ngaroma i nge turupota roma, Iesus Karais ke atu ta mogalo laekia e ngape nga mira a agau ka kaomannmannangana, na agau laeala pangamologangana ke pa nge Nutu. Ba agau e sane turunane Iesus, agau laeala pangamologangana ke sane pa nge Nutu. Ka i a agau ora kannu e sanangkalkale Karais taoamugmuga kia. Ka i a kannu laeala ama miau ka longe pala roma, ke tatu. Ba sonrau na i ke momo nga mogalo laekia e ngape tapu.

Miau ra goe reke sisina rae iau ngallo nge Karais, ka miau ra ragau rae Nutu ba ragau reke ulopisigia ragau matana nginngina kala nga pangalomatanangarea ra goanga tapu. Kaka ulopisigi rea kurumea, Nutu Kannuna e momo ngallo nge miau ke gingging raumana nge Satan ore taoamugmuga ka ragau re nga mogalo laekia e ngape. Ra pangalomatanakana nginngina ra goanga ka ri ra ragau re nga mogalo laekia e ngape. Minmina na ri keke pamolloga ta oru re nga mogalo laekia e ngape, ba re nga mogalo laekia e ngape keke longlongo te ri. Ava nge ita, ka ita ra ragau rae Nutu, ba agau a lonamatana kae Nutu ke longlongo te ita. Ava agau a sana i a agau ae Nutu ke sane longlongo te ita. Ba kurumea bainga nginngina, na ita kaka kelakone pangalomatana reke pa nge Kannu a kaomannmannangana kia ba pangalomatana reke pa nga kannu a i a agoangakana.

Ita Ngaka Palimateraumana Ita

Miau ra iau materaumana miau, ita ngaka palimateraumana ita kurumea, bainga e nga matengraumanange ragau ka ore pa nge Nutu. Ba agau e materaumane ragau pattoto ka i a goe ae Nutu ba ka lonamatana kae Nutu. Bainga e nga matengraumanange ragau ka puna nge Nutu, minmina na agau e sane materaumane ragau pattoto ka sana lonamatana kae Nutu. Bae Nutu ke pakosining ita ka matengraumanangana ka ragau minakai roma: I ke ba'e Tuna ta mogalo laekia e ngape. Ke ba'e goe kena mana ae i ta baina ita ngaka mauli ka matengana te ita. 10 Ba kumangngana laeala ke pakosining ka bainga e nga matengraumanange ragau puna mannangana minakai roma: Ita ka sana ka materaumane Nutu kapunu. Ke sa. I ke materaumana ita kapunu ba ke ba'e Tuna ta i tungnge maulingngana muni ta baina Nutu nge osurure baingara reke sosoali. 11 Miau ra iau materaumana miau, ngaroma Nutu matengraumanangana kita ke bollau raumana minmina, na ita bole ngaka palimateraumana ita. 12 Ka sana agau te kele Nutu ka kae te. Ava ngaroma ita ngaka palimateraumana ita, nae Nutu ke momo ngallo nge ita, ba ita kaka pakosining roma, ita kaka materaumane Nutu ka kaomannmannangana.

13 Nutu ke tunge Kannuna te ita, minmina na ita ka loramatana roma, ita kaka momo ngallo nge Nutu ba i ke momo ngallo nge ita. 14 Ba mangng ka kele Nutu Tuna ka matamangng kanname ba mangng ka la turung ka kaomannmannangana roma, Tamara nga tava ke ba'e Tuna ta i ravunglelenge ragau re nga mogalo laekia e ngape. 15 Ngaroma agau te nge turunana roma, Iesus ka i a Nutu Tuna, nae Nutu ke momo ngallo nga agau laeala ba i ke momo ngallo nge Nutu. 16 Ba ita kaka kanimaia Nutu matengraumanangana kita tapu, ba ka loramatana roma, i ke materaumana ita ka kaomannmannangana.

Bainga e nga matengraumanange ragau ka puna nge Nutu. Minmina na agau e tataokurumea bainga e nga matengraumanange ragau pattoto ke momo ngallo nge Nutu, bae Nutu ke momo ngallo nge i.
17 Ngaroma ita ngaka momo minmina, na bainga e nga matengraumanange ragau ke momo ngaliua nge ita ka kaomannmannangana. Minmina na ita ka sana ka la mataunga nga kae e nga kalingnana ngarume kurumea, ita ka tongara kena me Karais nga mogalo laekia e ngape. 18 Ngaroma avolau a kana ka gingginga raumana nge materaumana ita ba ita ngaka materaumane bole, na ita ka sana ka la mataunge avolau laeala. Ke sa. Matengraumana ora kaomannmannangana kia ke taomalage mataunga. Iau ka role minmina kurumea, mataunga ka puna nga alang e soali. Ba agau laeala e matau ke sane momo nga matengraumana ora kaomannmannangana kia.

19 Ava nge ita, Nutu ke materaumana ita kapunu, minmina na ita kaka materaumane Nutu ba ragau pattoto. 20 Ngaroma agau te nge role roma, “Iau ka materaumane Nutu,” ava i nge bai'iu ka kolingana ngallo nge Karais, na agau laeala ka i a agoangakana. Iau ka role minmina kurumea, agau e sane materaumane kolingana a i kelkele ke sane totorong ta matengraumanange Nutu a i sane kelkele. 21 Bae Nutu ke tunge bangapaga laekia te ita pala minakai roma: Agau e materaumane Nutu nge materaumane kolingana bole.

Copyright information for `MEE