1 Peter 2

Minmina na miau ngaka pulivalakale baingame kinung re nga baingasoalinge ragau pattoto. Ba ngaka pulivalakale baingame kinung re nga goange ragau pattoto, ba bainga re nga patugungtao, ba bainga re nga kelangalele, ba baingame kinung re nga rolengsoali ka ragau pattoto. Ngaka pulivalakale bainga matana nginngina kinung, na ngaka matea raumana ta kaninge pangamologa ae Nutu kanna a kaomannmannangana kia ora kana ka gingginga ta pangakaninge kannumiaume. Nga tongamiau kena ma goe ra nareamemena ke toapisigi rea pau onreke matea raumana ta pasiunga rea ka siu mena. Ngaka kuma minmina ta baina miau ngaka umma ta leleng bollau masi ta nge lele nga kae laeala inae Nutu la ronga ka kumangngana e nga ravunglele miau. Ngaka kuma minmina kurumea, sonrau na miau kaka kanimaia Avolau lonana ae i tapu.

Lollo E Momomauli Passavele Ba Ragau Rae Nutu Toro Rea

Miau ngaka atu te Avolau a tongana kena ma lollo e momomauli passavele. Ka i a lollo a ragau ke tangulelea avae Nutu ke tore, ba lollo ora kunna e bollau raumana nga raguna. Ba miau ka tongamiau kena ma lollo reke momo passavele bole. Ka tongamiau kena ma lollo rae Nutu kumkuma ka bale ae Kannu E Tupu ki. Ka i a bale orae miau ra piris rae Nutu reke tupu ta miau kumangng ka kumangng a kanmiau ngia. Ka i a kumangng e nga tungnge tungame te Nutu ka Kannu E Tupu ginggingngana. Ba tunga nginngina ka ri ra tunga rae Nutu lonasereng ki kurumea tungamiaungana ki ngallo nge Iesus Karais. Iau ka role minmina kurumea, pangamologa rae Nutu kanna eke pa rea pala nga Lau Ae Nutu Kanna keke role roma,

“Ngaka kele. Iau ka ule lollo te ngae Saion.
Ka i a lollo a iau tore ora kunna bollau raumana nga ragugu. Ka i a lollo e nga maisinggingging ka bale.
Ba agau a lonapatokona te i sane la ravunge balenga.”
Ba iau ae Pita ka la roleng kamiau roma, lollo laeala ka i a lollo a kunna bollau raumana te miau ra lomiaupatokona te i. Ava nga ragau ra sana loreapatokona te i, pangamologa eke pa rea pala keke rolea pangamologa re te ri roma,

“Lollo ama ra popongpita ke tangulelea
ke lele i a lollo kena a kana ka gingginga ma maisi e maisgingging ka bale,”
Ba pangamologa tetoto ke role bole roma,

“Ka i a lollo ore bavai ka ragau ta ri tagange kaerea,
ba lollo puna ore bavai kerea ta ri sanangkalange.”
Ba iau ae Pita ka la roleng kamiau roma, ragau keke tage kaerea nga lollo laeala kurumea, ri ka sana omorea ta longa ta pangamologa e te Karais ora ragau ke pulimalage te ri. Bae Nutu ke puli rea ta ri nga omoreasa ta longa ta pangamologa laeala bole.

Ava nge miau, ka miau ra ragau rae Nutu toro rea. Ka miau ra piris onreke kumkuma ka kumangng ae Avolau a i a kelangpatali kanna, ba ragau reke tupu. Ka miau ra ragau ra i ravu rea ta ri ra ragau rae i muni ta baina miau ngaka pulimalage pangamologa re nga kalangapagange bainga rae Nutu e kiumalaga miau nga osuguna be ravulu miau lakallo ta olamana ae i a i a kalinglo. 10 Pala na ka sana miau ra ragau rae Nutu, ava sonrau na ka miau ra ragau rae i mannangana. Ba pala na miau ka sana ka rave lonana ae i, ava sonrau na kaka rave lonana ae i.

11 Miau ra kolingau memena ra iau materaumana miau, ka miau ra ragasila mana nga mogalo laekia e ngape. Ba mogalo laekia e ngape ka sana i a maga ae miau mannangana. Minmina na ka la roleng gingging kamiau ta sana ngaka taokurumea miramiaume loreamatengana reke sosoali. Sana ngaka loakurumea lomatengana nginngina reke sosoali onreke balvali kala nga kannumiaume. 12 Ba nga ina miau nga mommo ngaliua nga ra osugunakana na ngaka tataokurumea bainga reke pepe raumana. Ka kaomanna, ri keke patpato miau ka ragau ra baingareame ke soali, ava miau ngaka kumkuma ka bainga reke pepe ta baina ri ngeke kela rea na ngeke kalapage Nutu nga ine la atung nga kae a ronga.

Bainga E Nga Longa Ta Kelangpatalime Ba Ragau Ravollalau

13 Miau ngaka ulopisigi miau muni ngape nga ragau kinung onreke puli rea ta kelangpatali te miau kurumea, ka i a bainga ae Avolau matea. Ngaka kuma minmina ngaroma nga i a kelangpatali a i e kapunu nga mogalo laekia a ngape, 14 o ngaroma nga ri ra ragau re kapunu onra kelangpatali laeala ba rea ta tungnge alang e soali ta reke bavaia bainga reke sosoali ba alangpaga ta reke bavaia bainga reke pepe. 15 Ngaka ulopisigi miau muni ngape nga ragau matana nginngina kurumea, Nutu ke matea ta miau kumangng ka bainga reke pepe ta baina miau ngaka parule pangamologa rae ragau ra sana loreamatana kae Nutu onreke rorole ta oru ra ri sana loreamatana ki. 16 Miau ngaka momo basema ragau reke kapatali tapu nga oru reke kelapatali te ri pala. Ava sana ngaka kele kangapatali laeala ma i a pamau ta gasingpitange bainga reke sosoali. Ke sa. Ngaka momo basema ra kumangngatulu rae Nutu kanna. 17 Ngaka alapage ragau kinung ravollalau. Ngaka materaumane kolingamiau memena kinung ngallo nge Karais. Ngaka matautaue Nutu. Ngaka alapage kelangpatali e kapunu nga mogalo laekia e ngape.

18 Miau ra kumangngatulu nga ragau pattoto kanrea ngaka ulopisigi miau muni ngape nga ravollalaukamiau memena ba ngaka longlongo te ri. Ava sana ngaka kuma minmina ta ravollalau nginngina reke pepe beke pamologa masi te miau mana. Ke sa. Ngaka kuma minmina ta ne nge sane ke pepe kamiau bole. 19 Ngaka kuma minmina kurumea, agau e tolea maenang ra ragau ke tungu rea mana te i ta baina i nge loakurumea Nutu lonangana, agau laeala ke kuma ka bainga e pe raumana nge Nutu raguna. 20 Iau ka role minmina kurumea, ngaroma ngeke bali one nga ina one ngo kuma ka bainga te e soali ba ngo tolomane miralali laeala, na one ko kuma ka bainga a taru e pe? Ava ngaroma ngo kanimaia miralali nga ina one ngo kuma ka bainga e pe ba ngo tolomane miralali laeala, na bainga laeala ke pe raumana nge Nutu raguna. 21 Ngaka kuma minmina kurumea, Nutu ke kiu miau ta kumangng ka ollaeala mana. Iau ka role minmina kurumea, Karais ke rave miralali te miau ta pangakosining ka baingana te miau ta baina miau ngaka taokurumea bainga ra i kuma ki.

22 “Ke sane kuma ka bainga te e soali,
ba ke sane ke kalipa ka goanga te nga kaona bole.”
23 Ka ineke rorolebainga kia, na i ke sane ale rolengbaingame te ri. Ka ineke pamiralalalia, na ke sane to karea. Ke sa. Ke umma ta ulonge i muni nge Nutu a i a akalingnanakana e tupu kamana. 24 Ba i muni ke rave baingara reke sosoali alangarea nga mirana ka ineke katupite nga bega. Ke kuma minmina ta baina ita ngaka momomauli ta kumangng ka bainga reke tupu nge Nutu raguna kurumea matengpatali ngarangana nga baingara e nga kumangng ka bainga reke sosoali nge Nutu raguna. Nutu ke pape miau ka Karais mirana koranganame. 25 I ke pape miau kurumea, pala na miau ka tongamiau kena ma sipsip reke taoptaopa palimule, ava sonrau na miau kaka galiu ta Kelangpatali e ellapatantali te miau ma agau e ellapatantali ta sipsipme.

Copyright information for `MEE