1 Peter 3

Potong Panu Rae Pita Tungu Rea Ta Rapanung Nareapengana Memena Ba Ravale Nareatale Memena

Ba miau ra rapanung nareapengana memena nga tongamiau kena ma ragau nginngina ra kumangngatulu reke ulopisigia ri muni ngape nga ravollalaukerea memena, na ngaka ulopisigi miau muni ngape nga nemiautale memena. Ngaka kuma minmina ta baina, ngaroma palu nge ri sane nge longlongo ta pangamologa ae Nutu kanna, na nareapengana memena baingarea reke pepe ngeke utu rea ta ri nga loreapatokona bole. Ba ollaeala sane la loangakurumea longareangana ka nareapengana memena pangamologangarea ava, ke la loangakurumea kelangareangana ka baingamiau reke lelle ba baingamiau e nga ulongpisigi miau muni. Ba miau ra bale, kavingtulu ae miau sana nga i a oru ra miau ka kavitule miramiau ina re ngapotu ki mana basema: gilimiaume aka mani rea, ba gol iname aka kavitulu miau ki, ba lungapaga aka lupaga rea. Ke sa. Kavingtulu ae miau nga i a agau e ngallo nga lomiaume ora ragau matarea kanname ke sane ke kelkele. Nga i a kavingtulu e sane rongrong orae bainga e nga malong ba siamarusungana a i a oru e pe raumana nge Nutu raguna. Ngaka matea kavingtulu matana laeala kurumea, ravale reke tupu reke momo pala onreke momokale oru rae Nutu patokala ta i kumangng ki nge ri keke kavitule ri muni minmina. Ba keke ulopisigsigi rea muni nga nareatale memena ragureame. Minmina nae Sera ke longo te Abaram ba ke patoe ka avolaukia. Ba ngaroma miau ngaka loakurumea bainga reke tupu ba sana ngaka mataue otte, na ka la miau rae Sera tuna piau.

Minmina mana na miau ra ravale nareatale memena ngaka momo kala nga namiaupengana memena ka lomiaumatanangana roma, ka ri ra bale ba ginggingngarea ka sana tongarea kena me miau. Ba ngaka tungtunge alangpaga te ri kurumea, miau keke kinung ka miau ra ragau onreke la ravunge mauling a Nutu patokala ta i tungamane ta goe rae i ngarume. Ngaka kuma minmina ta baina otte sane nge lengkale kavang rae miau.

Ita Kaka La Kaningmainge Maenangme Kurumea Kumangngarangana Ka Bainga Reke Pepe

Ba iau ka bai ta ronga ka pangamologa nginngina ra kanau minakai roma, miau ngaka umma ta momong kinung ka lovaingana kena mana. Ba ngaka palitololea maenang rae miau, ba ngaka umma ta matengraumanange kolingamiau memena ngallo nge Karais. Ba ngaka umma ta palingpangakosining ka lonana te miau, ba ngaka ulopisigsigi miau muni. Ba nga ina ragau ngeke kuma ka bainga reke sosoali te miau, na sana ngaka alagaliu rea ka bainga reke sosoali. Ba nga ina ri ngeke rolebainga kamiau, na sana ngaka alagaliu rea ka rolengbaingame. Ke sa. Ngaka alagaliu rea minakai roma, ngaka ballage Nutu ta i tungnge kavingtulu te ri. Ngaka kuma minmina kurumea, ka inae Nutu kiu miau, na i ke kiu miau ta baina miau ngaka rave kavingtulu a i patokala ta tungnge ta goe rae i ngarume. 10 Iau ka role minmina kurumea, keke pa'e pangamologa pala reke role roma,

“Agau e bai ta matengraumanange mauling ba kelange kae reke pepe
nge ella masi ta baina tengtengkia sane nge rolea pangamologa reke sosoali,
ba kaona sane nge rolea pangamologa ra goanga.
11 Ba i nge bali ka gina ta bainga reke sosoali na nge kuma ka bainga reke pepe.
I nge sissilia pamau ta i momong masi kala nga ragau pattoto ba nge kuma kaligi ta momong minmina.
12 Nge kuma minmina kurumea, Avolau ke ellapatantali ta ragau ra baingareame ke tupu nga raguna,
ba ke longkalkale kavang ngae ri.
Avae Avolau ke sanangkalkale ragau reke bavaia bainga reke sosoali.”
13 Ba iau ae Pita nga ballaga miau roma, ngaroma miau ngaka matea raumana ta kumangng ka bainga reke pepe, na tai mannangana ke la baingasoali miau? 14 Ava ngaroma miau ngaka kuma minmina ba ragau ngeke tunge maenangme te miau kurumea kumangng ngamiaungana ka bainga reke tupu nge Nutu raguna, na ka miau ra ragau ra Nutu kavitulu rea. “Ba sana ngaka mataue reke bai ta baingasoali miau pangamologangarea, ba sana nga lomiaupupu.” 15 Ke sa. Ngaka tore Karais ta i a Avolaukamiau ngallo nge miau. Ba nga kaeme kinung na ngaka kalitupe pangamologa ta baina nga ina ragau ngeke ballaga miau roma, “Ke meimia na miau kaka momalla ta Nutu kalaunga miau?” na nga kanmiau pangamologa ta alangmasinge balinglaga laeala a kanrea. Ava nga ina miau nga kumkuma minmina, na ngaka ulopisigi miau muni ba ngaka pakosining ka mataunga ngamiaungana kae Nutu. 16 Ba ngaka lolakurumea bainga rae Nutu mate rea ta miau kumangng ki. Ngaka kumkuma minmina ta baina ragau reke rorolesoali ka bainga reke pepe ra miau ka kumkuma ki ngallo nge Karais nga balenglengerea kurumea pangamologa nginngina reke sosoali ra ri ke role rea. 17 Iau ka role minmina kurumea, ngaroma Nutu nga lonangana ta miau ngaka kanimaia miralali kurumea kumangng ngamiaungana ka bainga reke pepe, na ollaeala ke pe raumana nga kaningmai ngamiaungana ka miralali kurumea kumangng ngamiaungana ka bainga reke sosoali. 18 Iau ka role minmina kurumea, Karais bole ka i a agau a baingana tupu ava i ke rave ra baingareame ke sane tupu mallerea ine mate pa kena ta osungrurunge baingarea reke sosoali. Ke kuma minmina ta baina i nge atu kita te Nutu. Keke sapune mirana, avae ke mauli muni kae Kannu Ae Tupu ginggingngana. 19 Minmina na i ke loa ta pulingmalagange pangamologa ta kannu reke mommo nga pulangkala sonrau. 20 Kannu nginngina ka ri ra kannu reke longosa te Nutu ka kae rae Noa pala ka inae Nutu sane ale ragau baingarea reke soali bolvole ave momalla ta ri pulingvalakale bainga nginngina. Ka ri ra kae nginngina inae Noa umma ta kumangng ka mono e bollau ora ragau tutuna ka ri lima ba mologi mana ke taepatae ngia, nae Nutu ke ravulele rea ka me. 21 Ba me laeala ke toe bainga e nga pangamagoe ore ravulele miau sonrau. Ava ka sana i a bainga e nga saungapatali ka oru a mukuna nga agau mirana ina nge ngapotu. Ke sa. Ka i a kavang te Nutu ore lelemalaga nga agau lona e lelle kurumea Iesus Karais sigingpagangana nga mateng. 22 Ka i ae Iesus Karais ore loa lakallo ta Nutu mallena nga tava be tattara nga malle a alangpaga nga Nutu kamana e pe. Bae Nutu ke ulopisigia anggelome, ba oru matantana ra giareame ke bollau, ba oru matantana ra karea ka gingginga e bollau ngape nge Karais.

Copyright information for `MEE