1 Peter 4

Ita Ngaka Momomauli Ta Loangakurumea Nutu Lonangana

Karais ke kanimaia miralali nga mirana ba ke mate, minmina na miau bole ngaka kapitaginggingia lovaingana kena laeala mana. Iau ka role minmina kurumea, agau e kanimaia miralali nga mirana be mate ke rongotapu ka kumangngana ka bainga reke sosoali nge Nutu raguna. Minmina na, nga ine nge mommo nga mirana nga mogalo laekia e ngape, na ke sane la momong ta loangakurumea ragau loreamatanangana reke sosoali. Ke sa. Ke la momong ta loangakurumea Nutu lonangana. Iau ka role minmina kurumea, kae rae miau ta loangakurumea lomatengana reke sosoali onra ra osugunakana ke lolakurume rea keke rongo tapu. Iau ka rorole ta bainga nginngina ra miau ka lolakurume rea ka kae re pala basema: bainga re nga makange ravale o rapanung mirareame, ba bainga re nga loangakurumea lomatengana reke sosoali, ba bainga ra mukurea re nga kenong kala nga ravale ba rapanung, ba bainga re nga bemve, ba bainga ra koirea bona raumana nge Nutu raguna onre nga kavang ta nutu ra goanga. Ba sonrau na ra osugunakana nginngina keke magio ina miau ka sana ka pirpirakurume rea ta kumangng ka bainga nginngina ra pinolo kala nge ri. Minmina na keke rolesolali kamiau raumana. Ava ngarume, na ri keke la turungpotange baingareame kinung purea te Nutu ore momalla ta kalingnanange reke mauli ba reke mate kinung. Ba kurumea ollaeala mana, na ragau reke mate tapu keke longe pangamologa e pe e te Karais ka ineke momo mauli tale bole. Ka kaomanna, keke rave baingarea reke sosoali karea alang e nga mateng basema ragau kinung reke kumkuma ka bainga reke sosoali, ava keke longe pangamologa e pe e te Karais ta baina ngeke mauli nga kannureame kurumea Nutu lonangana.

Orume kinung rongarea ke momo kokoro. Minmina na miau ngaka kelapatali masi ta taongamiaume ba ngaka kaumasia miramiaume ta baina miau ngaka kavamasi te Nutu. Ba oru e bollau raumana minakai roma, ngaka kuma kaligi ta loangakurumea bainga e nga palingmatengraumana miau. Ngaka kuma minmina kurumea, bainga laeala ke la kalaunge agau te ta i osungrurunge bainga papatu reke sosoali ra ragau pattoto ke kuma ki te i. Ngaka palisilaelaemasi miau, ba sana ngaka loa ka kaomiaume nga ina miau nga kuma minmina. 10 Nutu ke tunge tungame ta pana kenakena nge miau, minmina na i nge umma ta kalaunge ragau pattoto ka tunga nginngina. Ngaka kuma minmina ta baina nga miau ra ragau reke kumamasi ka tunga matantana rae Nutu tungumana rea ta ragau rae i. 11 Agau e rave tunga e nga pulingmalagange pangamologa nge role basema agau e rorolea pangamologa ae Nutu kanna mannangana. Ba agau e rave tunga e nga kalaunge ragau pattoto nge kuma ka kumangng laeala ka gingging ae Nutu tungtunge. Ngaka kuma minmina ta bainae Nutu nge rave gia e bollau ka orume kinung ra miau ka kumkuma ki nga pagiungamiaungana kala nge Iesus Karais. Ka i a kana ka olamana e toakala ba gingginga e bollau raumana passavele. Ka kaomannmannangana.

Ita Kaka La Kaningmainge Miralali Kurumea Loangakurume Ngarangana Kae Karais

12 Miau ra kolingau memena ra iau materaumana miau, sana ngaka magio nga ina maenang reke isopa raumana ngeke lele ta avanga miau. Sana ngaka kele ollaeala ma i a ora pau bavakena e umma ta leleng nge miau. 13 Ke sa. Nga lomiaumarapaga roma, kaka pagiu kala nge Karais ta kaningmainge miralali rae i. Kaka pagiu kala nge i minmina ta baina miau nga lomiaumarapaga raumana muni nga inae Nutu la pangapotange Karais kana olamana e toakala ngarume. 14 Ngaroma ragau ngeke rolebainga ka miau kurumea lomiaupatokonangana te Karais giana, na ka miau ra ragau rae Nutu kavitulu rea. Ka miau ra ragau rae Nutu kavitulu rea kurumea, Kannu Ae Nutu kala nga kana olamana e toakala ke momopai nge miau. 15 Ba ngaroma te e nge miau nge kanimaia maenangme, na sane nge kanimaia maenang nginngina kurumea kumangngana ka bainga reke sosoali basema: ka ine sapune agau tetoto, o ka ine gole otte, o ka ine kuma ka bainga matantana reke sosoali, o ka ine toa ka kaona ta oru rae ragau pattoto kanrea. 16 Ava ngaroma te e nge miau nge kanimaia maenangme kurumea lonapatokonangana te Karais giana, na agau laeala sana nga balenglengea. Ke sa. I nge kalapagpage Nutu kurumea, Karais giana ke momo nge i. 17 Iau ka role minmina kurumea, kae e nga Nutu ta i kalingnanange ragau ikia e lele tapu. Ba i ke la pangaturunge kalingnana laeala nga ragau rae i. Ava ngaroma kalingnana laeala nge paturu nge ita kapunu, na taru ke la leleng nga ragau reke longosa ta pangamologa e pe ae Nutu kanna? 18 Ba,

“Ngaroma nge baililli ta Nutu ravunglelenge ragau ra baingareame ke tupu nga raguna,
na taru ke la leleng nga ragau ra sana loreapatokona te i ba ragau reke bavaia bainga reke sosoali nga raguna?”
19 Minmina na, ragau reke kanimaimaia miralali kurumea Nutu lonangana ngeke ule ri muni nge i e koipaga rea be sane la kanga rea kamana, ba ngeke umma ta kumangng ka bainga reke tupu tale.

Copyright information for `MEE