1 Thessalonians 1

Iau ae Pol kala nge Sailas bae Timoti, mangng pana mologi ka pa'e lau laekia ta ginunga ae ra lopatokonakana te Karais e momo ngae Tesalonaika. Ka pa'e te miau ra ragau rae Nutu a i a Tamara ba ragau rae Iesus Karais A Avolaukita.

Mangng ka kavkave Nutu ta i tungnge lopengana ba momongpengana ae i te miau.

Pol Ke Kalapage Nutu Kurumea Lopatokona Ae Ra Lopatokonakana Re Ngae Tesalonaika

Mangng ka kalapagpage Nutu te miau kinung ka kaeme kinung ina mangng kavkava ta i kalaunga miau. Ba mangng ka lomangnggaliliu te miau ina mangng kavkava nga Nutu a i a Tamara raguna. Ka lomangnggaliliu ta lopatokona ae miau kumangngana, ba baingamiau e nga matengraumanange ragau pattoto kumangngana. Ba ka lomangnggaliliu ta baingamiau e nga momongkalange Iesus Karais A Avolaukita. Ka lomangnggaliu ta ina bainga laeala ae miau e nga momongkalange Karais ke pagingging miau ta meising ginggingkalange maenangme.

Miau ra kolingamangng memena ngallo nge Karais ba ragau rae Nutu materaumana miau, mangng ka kalapagpage Nutu minmina kurumea, mangng ka lomangngmatana roma i ke toro miau. Ka lomangngmatana roma, Nutu ke toro miau ta pangamologa e pe e te Karais a mangng pulimalage te miau ke sane loa te miau nga pangamologame mana. Ke sa. Ke loa te miau kala nge Kannu E Tupu pangakosiningana ka ginggingngana e bollau raumana. Ba ke loa te miau kurumea lopatokona ae mangng roma, pangamologa laeala ka kaomannmannangana kia. Iau ka role minmina kurumea, baingamangngme ina mangng mommo ngaliua nge miau ke pakosining roma, ka mangng ra ragau matana e meimia. Ke pakosining roma, ka mangng ra ragau reke momo ta kalaunga miau. Na miau kaka tao masi kurumea baingamangngme, ba kaka tao masi kurumea Avolau minakai roma: miau kaka kanimaia miralali reke bollalau raumana, ava miau ka lomiaungatakale pangamologa a mangng pulimalage ka lomarapaga ae Kannu E Tupu tunge te miau. Minmina na miau kaka pakosininge bainga reke pepe ta ra lopatokonakana kinung re ngae Masaronia bae Akaia. Kaka pakosininge bainga reke pepe ta ri taongakurume rea. Iau ka role minmina kurumea, turung e ta oru rae Avolau kuma ki ngaliua nge miau ke sane loa ta ina re ngallo ngae Masaronia bae Akaia mana. Ke sa. Turung e ta lopatokona ae miau te Nutu ke sasa ta iname kinung. Minmina na ka sana kanmangng kumangng ta turunge baingamiau reke pepe muni te ri. Ke sa. Ri muni keke tuture baingamiau ina miau ka lomiaungatakala mangng ba pangamologa a mangng pulimalage. Ba keke tuture ina miau ka bali ka gimiaume ta nutu ra goanga, na ka lomiaupatokona te Nutu. Ba sonrau na miau kaka lolakurumea Nutu e mauli ba ka kaomannmannangana kia. 10 Ba keke tuturu ina miau ka momalle Tuna atungngana nga mallena nga tava. Kaka momalla te Tuna a i pasigipage nga mateng. Ka i ae Iesus ore la ravunglele ita nga Nutu iukiangana ngarume.

Copyright information for `MEE