1 Thessalonians 4

Ita Ngaka Bavaia Bainga Rae Nutu Mate Rea

Iala na kolingamangng memena ngallo nge Karais, mangng ka bai ta ronga ka pangamologa laekia minakai roma: Pala na mangng ka tunge potong re nga taongakurumea bainga rae Nutu mate rea te miau. Ba miau kaka tataokurumea bainga nginngina masi. Ba sonrau na mangng ka bai ta balinglaga miau gingging nge Iesus Avolau giana ta miau kumangng minmina raumana muni. Mangng ka role minmina kurumea, miau ka lomiaumatana tapu ka potong nginngina ra mangng tungu rea te miau kurumea Iesus Avolau tungngana ka gingginga ae i te mangng.

Miau ngaka matea ta taongakurumea bainga rae Nutu mate rea kurumea, ka i a Nutu lonangana ta miau ra ragau reke momopatali nga bainga reke sosoali nga raguna. Minmina na ka i a Nutu lonangana ta miau momongpatali nga bainga re nga kenong kala nga ravale ra sana ri ra namiaupengana memena o rapanung ra sana ri ra nemiautale memena. Ke matea ta kenakena nge miau nga lonamatana ka bainga e nga kaungamasinge mirana kurumea bainga reke lelle ba bainga reke tupu nga ragau ragureame. Ke sane matea ta miau nga tongamiau kena ma ra osugunakana ra sana loreamatana kae Nutu beke tataokurumea mirarea matengana reke sosoali. Minmina na te e nge miau sane nge baisoalia kolingana te ngallo nge Karais ka kumangngana ka bainga e nga kenong kala kolingana laeala napengana. Sane nge kelalelea oru ae kolingana minmina kurumea, Avolau ke la tungnge alanga e soali ta ragau kinung reke kuma ka bainga matana nginngina. Ke la tungnge alanga e soali te ri kurumea pangamologa nginngina ra mangng role kamiau ki pala ta miau ngaka ella miau. Miau sana ngaka kuma ka bainga nginngina kurumea, Nutu ke sane kiu ita ta ita ra ragau reke bavaia bainga ra mukurea. Ke sa. Ke kiu ita ta ita ra ragau reke momopatali nga bainga reke sosoali nga raguna. Minmina na agau e longosa ta potong laeala ke sane longosasa ta ragau. Ke sa. Ke longosasa te Nutu e tungtunge Kannu E Tupu ae i te miau.

Na nga bainga e nga palingmatengraumana miau, ka sana kanmangng kumangng ta pange pangamologa palu muni te miau kurumea, Nutu ke palomatana miau tapu ta miau ngaka palimateraumana miau. 10 Ba mangng ka lomangngmatana roma, miau kaka kumkuma ka bainga laeala tapu. Kaka kumkuma kia ta kolingara memena kinung ngallo nge Karais reke momo nga ina re ngae Masaronia. Ava kolingamangng memena, mangng ka bai ta balinglaga miau gingging ta miau kumangng ka bainga laeala raumana muni. 11 Ba ka bai ta balinglaga miau ta taongakurumea pangamologa reke gingging ra mangng role kamiau ki pala minakai roma: Miau ngaka amva ta momong masi kala nga ragau pattoto. Ba sana ngaka toa ka kaomiaume ta oru rae ragau pattoto kanrea. Ba sana ngaka balaglage ragau pattoto ta ri tunga kamiau oru te miau. Ke sa. Ngaka kumkuma ka kamamiaume muni ta ravung kamiau oru. 12 Miau ngaka kuma minmina ta baina taongamiaume nge pe nga ra sana loreapatokona te Karais ragureame. Ba ngaka kuma minmina ta baina miau sana ngaka moro ta kamiau oru.

Iesus Avolau Atungngana Ngarume

13 Na kolingamangng memena ngallo nge Karais, mangng ka matea raumana ta miau nga lomiaumatana ka oru reke la leleng nga ra lopatokonakana reke mate tapu. Ka sana matea ta miau nga tongamiau kena ma ragau ra sana loreapatokona te Karais. Ri ke sane ke ella ta kae e nga sigingpaga nga mateng, minmina na keke tantania reke mate raumana. 14 Ava ita sana ngaka kuma minmina kurumea, ita ka lorapatokona roma, Iesus ke mate na ke sigipaga muni. Minmina na ita ka lorapatokona roma, ngarume nae Nutu ke la atung kae Iesus kala nga ragau reke mate ra loreapatokona te i. 15 Ba mangng ka la roleng kamiau kurumea pangamologa ae Avolau kanna roma, nga kae laeala ngarume inae Avolau nge galiu, na ita raka mommo mauli nga mogalo laekia e ngape tale ka sana ka la loanga te i pala nga reke mate tapu. Ke sa. 16 Iau ka role minmina kurumea, nga kae laeala nae Avolau muni ke la songapisigi nga Nutu mallena nga tava ka relingana. Ba ragau keke la longnge anggelo a i a ataongamugakana kalingngana kala nga tarampet ae Nutu kanna mairea. Na ragau reke mate ava keke pagiu kala nge Karais ka ineke mauli tale keke la sigingpaga. Ka la ri ra ragau re kapunu ta ri sigingpaga nga mateng. 17 Nae Nutu ke la ravungpatae ita raka mommo mauli nga mogalo laekia e ngape tale. Ke la ravungpatae ita kala nga ra lopatokonakana nginngina reke mate tapu. Na ita keke kaka la loanga lakailu nga mukmukua ta giunga kala nge Avolau nga tava. Na ita keke kinung kaka la momong passavele kala nge Avolau. 18 Minmina na miau ngaka palipalopea lomiaume ka pangamologa kokorai.

Copyright information for `MEE