1 Thessalonians 5

Kolingamangng memena, nga oru reke la leleng nga kae ae Avolau atungngana, sonrau na mangng ka sana kanmangng kumangng ta pange pangamologa palu muni re ta oru nginngina te miau. Ke sa. Miau ka lomiaumatana tapu roma, kae e nga Avolau atungngana ngarume ka la i a magionga e bollau. Ka la tongana kena mana ma agolongkana lelengana ka rigo. Nga kae laeala, na ragau keke la kumangng ta roleng roma, “Kae kokorai re sonrau ka ri ra kae re nga momongpengana ba ita kaka mommo masi mannangana.” Na bolvole mana na, oru soalingana ke la lelengkala rea. Ka la tongana kena mana ma ina miralali nge lele bolvole nga avale e bai ta toangapisiginge goe. Ba ragau nginngina reke role minmina ke sane ke la kangapatali nga oru soalingana laeala.

Ava nge miau ra kolingamangng memena, ka sana miau ra ragau reke kasagungunu. Minmina na kae laeala lelengana sane la pangamagio miau basema agolongkana lelengana. Ke sa. Miau kinung ka miau ra ragau re nga olamana ba ragau re nga kae. Ka sana ita ra ragau re nga rigo. Ba ka sana ita ra ragau re nga osuguna bole. Minmina na ita sana nga tongara kena ma ragau pattoto reke kenrarau. Ke sa. Ita ngaka ella ba nga tongara kena ma ragau reke kaumasia mirareame. Iau ka role minmina kurumea, ragau reke kenrarau keke kenrarau ka rigo, ba reke bemve keke bemve ka rigo. Ava ka ita ra ragau re nga kae, minmina na ita ngaka kaumasia mirarame. Ita ngaka lupage lopatokona ba bainga e nga matengraumanange ragau pattoto ma ri ra galiau e nga lengakala mautu. Ba ngaka kure bainga e nga kelang ta kae inae Nutu la ravunglele ita ma i a kurung ae ita e nga baling. Iau ka role minmina kurumea, Nutu ke sane puli ita ta ravunge iukiangana e bollau. Ke sa. Ke puli ita ta ita ra ragau ra i la ravunglele rea kurumea lopatokona ae ri te Iesus Karais A Avolaukita. 10 I ke mate te ita ta baina ngaroma ita ngaka mate o ngaka momomauli, na ita ngaka momo kala nge i. 11 Minmina na miau ngaka palipaginggingia lomiaume, ba ngaka palikalaulau miau basema baingamiau nginngina raka kumkuma ki sonrau.

Potong Ra Ronga

12 Na kolingamangng memena ngallo nge Karais, mangng ka bai ta balinglaga miau ta miau ulongpisigi miau muni ngape nga ragau reke kuma kaligi ngaliua nge miau. Ngaka ulopisigsigi miau muni ngape nga ragau matana nginngina reke patuptupu miau beke kelapatali te miau nga pagiungamiaungana kala nge Avolau. 13 Ngaka tungtunge alangpaga te ri ba ngaka materaumana rea kurumea kumangng ra kanrea re nga kalaunga miau. Ba miau kinung ngaka palilegemasi miau. 14 Ba kolingamangng memena, mangng ka bai ta balinglaga miau gingging ta miau ngaka patupe ra omosakana ngaliua nge miau. Ngaka paginggingia reke agatatap, ba ngaka kalaue ra likireasa. Sana ngaka bolvole ta bainga'iu ka te e nge miau, ba sana ngaka bolvole ta bainga'iu ka ragau pattoto bole. 15 Te e nge miau sane nge alagaliue bainga e soali ta tetoto e baia bainga e soali te i. Sana ngaka alagaliue bainga e soali ka bainga e soali. Ke sa. Ngaka amva ta palinglegengmasi miau ka kaeme kinung. Ba ngaka kumkuma minmina bole ka ragau kinung.

16 Nga lomiaumarapaga ka kaeme kinung. 17 Sana ngaka pannpanna ta kavang. 18 Ba ngaka kalapagpage Nutu ngallo nga orume kinung reke lele nge miau. Ngaka kuma minmina kurumea, i ke matea ta miau raka pagiu kala nge Karais Iesus ta kumangng ka bainga nginngina.

19 Miau sana ngaka lingpune Kannu E Tupu kumangngana. 20 Ba sana ngaka longopalikovauu ka pangamologa ra reke toe Nutu kaona kanrea. 21 Ava ngaka kelamasia pangamologame kinung ta baina nga lomiaumatana roma, pangamologa nginngina keke pa nge Kannu E Tupu, o ke sa. Miau ngaka kaminte bainga reke pepe. 22 Ba ngaka momopatali nga bainga matantaname kinung reke sosoali nge Nutu raguna.

23 Iala na mangng ka kavkava te Nutu e tungtunge momongpengana ta i kumangng kamiau ta miau ra ragau ra baingareame kinung ke tupu nga raguna. Minmina na kannumiau, ba lomiau, ba miramiau iname kinung keke la momongmasi ta baina nga kae e nga Iesus Karais A Avolaukita atungngana ngarume, na ka la miau ra ragau onra sana agau te totorong ta i patongo rea ka bainga te e soali. 24 Bae Nutu e kiu miau te i ke la kumangng minmina kurumea, ka i ae Nutu ore kumakurumea pangamologa ra kanna.

25 Kolingamangng memena, miau ngaka kavkava te Nutu te mangng. 26 Ngaka tagukama ka miau pana kenkena ka tagungkama ore pakosining ka baingamiau e nga palingmatengraumana miau nga pagiungamiaungana kala nge Karais. 27 Ba iau ka role kamiau gingging nge Avolau giana ta miau ngaka role ta ri patonge lau laekia ta kolingara memena kinung ngallo nge Karais reke momo na'ina.

28 Iau ka kavkava te Nutu ta lopengana ae Iesus Karais A Avolaukita tungtungumane nge momo kala nge miau.

Copyright information for `MEE