2 Corinthians 10

Pol Pangamologangana Re Ta Kumangng A Kanna

Ragau palu keke umma ta parongo iau ka pangamologa ore role roma, “Ka inae Pol mommo kala nge ita, na i ke umma ma agau e matautau ta rolenge pangamologa reke gingging, ava ka ine mommo ngatauga na ke umma ta tungnge pangamologa reke gingging te ita.” Ava ae iau Pol ka bai ta pangamologa kurumea Karais baingana ine umma ta ulongpisigia i muni ba ke umma ta kumangng masi ka ragau. Na iau nga ballaga miau roma, ka ina iau nga atu te miau, na sana ngaka bai kau ta tungnge pangamologa reke gingging te miau ma pangamologa ra iau la tungnge ta ragau palu reke kela mangng roma, taongamangng ka tongana kena ma ragau re nga mogalo laekia e ngape taongarea mana. Ka kaomanna, mangng ka mommo nga mogalo laekia e ngape, ava baingamangng nga baling ka sana tongana kena ma ragau re nga mogalo laekia baingarea nga baling. Ke sa. Iau ka role minmina kurumea, oru ra mangng ka balvali ki ka sana ri ra oru ra ragau re nga mogalo laekia e ngape ke balvali ki. Ke sa. Oru ra mangng ka balvali ki ka karea ka gingginga ora Nutu tunge ta rurunge oru reke ginggingkala. Mangng ka umma ta rurunge ragau loreamatanangana ra goanga, ba orume kinung reke amva ta lengatotokale lomatana e te Nutu. Ba mangng ka umma ta kamongpitange lovainganame kinung ba ta bainga rea ta ri longa te Karais. Nga ina miau ngaka longlongo te Karais nga orume kinung, na nga kae laeala ngaroma te e nge miau nge longosa na mangng ka la tungnge alanga te i.

Miau kaka elle oru ra matamiau kanname ke kelkela rea mana. Ngaroma agau te nga lonapatokona ngallo nge i muni roma, ka i a agau orae Karais kanna, na i nge kelapatokona muni ngallo nge i roma, ka mangng ra ragau ra Karais kanna bole, base me i mana. Iau ka role minmina kurumea, ngaroma iau nga mulia isura muni ka gingginga a Avolau tunge te mangng ta mangng pangagingginga miau ava sana ta baingasoali miau, na iau sana nga balengleng iau ka ollaeala. Iau ka sana matea ta miau nga lomiaungana roma, iau ka umma ta pangamataunga miau ka lau ra iau papa rea te miau. 10 Iau ka role minmina kurumea, ragau palu keke rorole roma, “Lau rae Pol kanna keke isopa ba keke gingging raumana, ava ka ine momo nga ragura na ka sana i a agau a kaonapapa ba i ke pamologa miramate.” 11 Ava iau ae Pol ka la roleng ka ragau nginngina roma, miau ngaka kelapatokona masi roma, kumangng ra mangng la kumangng ki ina mangng la momong kala nge miau keke la loangakurumea pangamologa nginngina mana ra mangng ka pa rea nga laume ina mangng momo ngatauga nge miau.

12 Ke sane pe ta mangng pulingi mangng ba tonga mangng ma ragau nginngina reke rorole roma, “Kumangng ra kanmangng keke pepe raumana.” Ka ina ri ke umma ta palingtonga rea ngaliua nga ri muni ba keke palikananna rea kurumea tongarea muni, na ri ka sana ramarea. 13 Ava nge mangng, muliangamangng sane nge kavesilelea raunga a Nutu tunge te mangng. Ke sa. Mangng nga mulia ngallo nga raunga laeala a Nutu tunge ta mangng kumangng ngia mana. Ka i a raunga e taliutotokala miau bole. 14 Muliangamangng ke sane kavesilelea raunga laeala a Nutu tunge te mangng. Taroma mangng sana ta loa ta inaeala ae miau, na muliangamangng te kavesilelea raunga laeala a Nutu tunge te mangng. Ava mangng ka loa ka kaomanna ka pangamologa e pe e te Karais ta inaeala ae miau e ngatauga. 15 Ba bole, muliangamangng sane nge kavesilelea raunga laeala a Nutu tunge te mangng, na mangng nga mulia ka kumangng ra ragau pattoto kanrea. Ke sa. Lopatokona ae mangng minakai roma: ka ina lopatokona ae miau nge umma ta leleng bollau, na malle ae mangng ore nga kumangng ngaliua nge miau nge umma ta leleng bollau bole. 16 Nge kuma minmina ta baina mangng nga pulimalage pangamologa laekia e pe e te Karais nga ina reke momo lagatauga nge miau. Iau ka role minmina kurumea, ka sana bai ta mulianga ka kumangng a agau tetoto kuma kia nga ura ae i. 17 Ava,

“Agau e bai ta mulianga nge mulia ka kumangng a Avolau kanna mana.”
18 Iau ka role minmina kurumea, agau a i muni role roma, “Kumangng a kanau ke pe.” ka sana i a agau e kuma masi nga Avolau raguna. Ke sa. Agau e kuma masi nga Avolau raguna ka i a agau a Avolau muni role roma, “Agau laekia kumangng a kanna ke pe.”

Copyright information for `MEE