2 Corinthians 11

Pol Pangamologangana Re Ta Aposel Ra Goanga

Iau ka matea ta miau longa te iau ina iau nga pamologa isura ma iau a agau a sana ramana. Ava ka kaomanna, kaka umma minmina tapu. Iau ka busvusi miau basema inae Nutu busvusi ita. Iau ka role minmina kurumea, miau ka tongamiau kena ma avale te a iau patokale ta i kamangpitakama ka apanung kena mana a i ae Karais. Iau ka kuma minmina ta baina iau nga tungu miau te i ma avale a malaui ore lelle be sane keno kala nga apanung te tale. Ava iau ka matautau roma, agau te nge pataope ramamiaume ka pangamologangana ma ina mue laeala goa'e Eva nga ura ka patugungtaongana kia, na miau kaka la kange loangatunana ngamiaungana kae Karais ore lelle ba ora kaomannmannangana kia. Iau ka role minmina kurumea, nga ina agau te nge atu te miau ba nge pulimalage pangamologa e te Iesus tetoto a sana i a Iesus a mangng ka pulimalage, na miau ka lomiaungatakale agau laeala ka lomiauserengngana. Minmina mana na miau kaka sereng ta lomiaungatangngkale kannu tetoto a sana i a kannu laeala a miau ka rave nge Nutu. Ba kaka sereng ta lomiaungatangngkale pangamologa tetoto a sana i a pangamologa laeala e pe e te Karais a miau ka rave nge mangng. Ava nga kelangaungana kau, ka sana iau a aposel e momo ngape nga aposel nginngina ra miau ka roma, keke ngailu raumana. Ka kaomanna, iau ka sana laumatana masi ta ulongmalagange pangamologa, ava ka kau ka lomatana e pe. Ba mangng ka pakosining ka ollaeala te miau nga kumangngme kinung ra mangng ka kuma ki ngaliua nge miau.

Miau kaka roma, iau ka baia bainga e soali ina iau ulopisigi iau muni, na ka ulopatae miau ae? Kaka roma iau ka kuma minmina kurumea ina iau pulimalage pangamologa e pe ae Nutu kanna te miau ava ka sana ballaga miau ta kolinge kumangngau ae? Ke base iau a golo nga ra lopatokonakana ginungarea pattoto ka ravungaungana ka oru nge ri ta baina iau nga kalau miau. Ba ka ina iau mommo kala nge miau ba ka moro ta oru, na iau ka sana ule maenang nga te e nge miau ka balinglaga ngaungana kia ka otte. Iau ka role minmina kurumea, ka ina kolingamangng memena re ngae Masaronia ke atu, na ri keke tunge kau ka orume kinung. Iau ka sana omogu ta ulonge maenang nge miau nga orume kinung. Ba iau ka la loangakurumea baingau laekia nga malainga tale. 10 Iau ka la roleng gingging kurumea pangamologa a kaomannmannangana e te Karais ore momo ngallo nge iau roma, ka sana nga agau te e nga ine re ngae Akaia nge rulupite mulianga laekia a kanau. 11 Ke meimia? Kaka roma iau a sana materaumana miau, minmina na iau ka rolea pangamologa laeala ae? Ke sa. Nutu ka lonamatana roma, iau ka materaumana miau. 12 Ba iau ka la loangakurumea baingau laekia nga malainga tale, ta baina iau nga rutukale pamau e nga ra nginngina reke matea ta ragau kelanga rea ma ri ka tongarea kena me mangng nga oru ra ri ke umma ta mulianga tao.

13 Iau ka role minmina kurumea, ragau matana nginngina ka ri ra aposel ra goanga. Ka ri ra kumangngkana ra goanga reke kamopililiu rea ta ri kelanga ma aposel ra Karais kanna ra kaomannmannangana kerea. 14 Ba ita sana ngaka magio nga ollaeala kurumea, Satan ke kamopililiue i muni bole ta i kelanga ma anggelo te ora kana ka olamana a lamana. 15 Minmina na ita sana ngaka magio ngaroma ra kumangngatulu ra kanna ngeke kamopililiu rea ta ri kelanga ma ra kumangngatulu reke lolakurumea bainga reke tupu nge Nutu raguna. Ngarume na ri keke la ravunge alang e soali kurumea baingareame.

Pol Ke Mulia Ka Miralali Ra I Kanimai Rea

16 Iau ka la roleng muni roma, ka sana nga agau te nge role roma, iau a agau a sana ramana. Ava ngaroma miau ngaka kela iau minmina, na nga lomiaungatakala iau ma miau nga lomiaungatakale agau a sana ramana, ta baina iau nga mulia isura muni. 17 Ava muliangau laekia e bollau a iau bai ta rolenge ke sane loakurumea Avolau pangamologangana. Ke sa. Ka la pangamologa basema agau a sana ramana mana. 18 Sonrau na ragau papatu keke umma ta mulianga kurumea ragau re nga mogalo laekia e ngape muliangareanganame. Minmina na iau ka la mulianga bole. 19 Miau kaka roma, ka miau ra lomatanakana raumana, minmina na miau ka lomiaungatakalkale ragau ra sana ramarea pangamologangarea ka lomiauserengngana. 20 Iau ka role minmina kurumea, miau ka lomiaungatakalkale ragau reke bai ta bainga miau ta miau ra kumangngatulu ra kanrea. Ba ka lomiaungatakalkale ragau re sane ke palonglong, ba ragau reke raravumane oru ra kanmiau, ba ragau reke matea ta kiningpataenge ri muni giarea, ba ragau reke tavalvala miau nga ragumiaume. 21 Ke kela basema nga kelang ngamiaungana kamangng ka likimangngsa ta kumangng ka oru nginngina ra aposel ra goanga keke kumkuma ki te miau.
11:21Nga pangamologa laekia Pol ke sane rorole roma, i ke bai ta kumangng ka oru nginngina mannangana. Ke sa. I ke amva ta pangakosininge ra lopatokonakana re ngae Korin baingareame ina ri ka loreasereng ta ngatangngkale aposel ra goanga, ava keke kanpepea Pol kumangngana.


Iau ka la roleng muni ma agau a sana ramana roma, taru ra aposel nginngina ra goanga ke bai ta mulianga ki, iau ka la mulianga ki bole.
22 Ri keke rorole roma, ka ri ra Iburume ae? Ba iau bole ka iau a Iburu te bole. Ka ri ra Israelme ae? Ba iau bole ka iau ae Israel te bole. Ka ri ra Abaram sivuna memena ae? Ba iau bole ka iau a Abaram sivuna te bole. 23 Ka ri ra kumangngatulu rae Karais kanna ae? (Iau ka umma ta pangamologa basema agau e baikanangnang ikia.) Ka iau a akumangngatulu ae Karais kanna raumana nge ri. Kumangngaume ka ri papatu raumana nga kumangngareame, ba momongau nga pulangkalame ka ri papatu raumana nga momongarea nga pulangkalame bole. Ba ragau keke name kau ka kae papatu raumana, ba iau ka kokoro ta mateng ka kae papatu bole. 24 Iurame ravollalaukerea memena keke sapi iau pa lima ka sapingme ka ri 39. 25 Ba ragau keke sapipatoto kau pa mologi ka bega kamaname, ba keke tamali iau ka lollo pa kena bole. Monome ka ri mologi keke magolu kau, ba ka kae te na iau ka manmana nga pelau ka rigo kena ba ka kae kena. 26 Iau ka tao nga pamau e gavili ka kae papatu, ba ka kanimaia maenang papatu nga me reke potpotu, ba nga ragolongkana, ba nga ragau rae iau ra Iurame, ba nga ragau ra sana ri ra Iura. Iau ka kanimaia maenangme ina iau momo nga maga kunna reke bollalau, ba nga ina ra sana ragau ngi, ba nga pelau, ba ina iau momo ngaliua nga ragau reke roma, ka ri ra kolingau memena ngallo nge Karais ava keke goga. 27 Iau ka kuma kaligi raumana ba ka kanimaia maenang reke gingging raumana. Ka sana kenrau ka rigo papatu, ba ka matmate kau kaning ba me, ba ka sana kau kaning ka kae papatu. Ka marusu iau ba ka sana kau lungapaga bole. 28 Ba ka sana oru nginngina re ngapotu mana. Ke sa. Ka kaeme kinung, na iau ka kanimaimaia maenangme ngallo nge iau kurumea lovaingana e bollau ae iau e ta ra lopatokonakana ginungareame kinung. 29 Ngaroma te e nge ri nga likinasa, na iau nga kanimaia likisangana bole. Ba ngaroma otte nge taoamuga ka te e nge ri ta i kumangng ka bainga e soaling nge Nutu raguna, na iau nga kanimaia maenang e bollau raumana ngallo nge iau.

30 Ngaroma iau nga bai ta mulianga, na iau ka la mulianga ka oru reke pakosining ka likigusangana. 31 Iesus Avolau Tamana bae Nutu ae i, ora giana ke momo ngailu passavele, ka lonamatana roma, iau ka sana goga. 32 Pala, ka ina iau momo nga maga kunna e bollau ae Ramaskus, na gavana orae Kelangpatali ae Aretas pulia ke pamaisia kurtalinglingme nga maga kunna e bollau kana savanau kaoname ta baina ri ngeke lau iau. 33 Ava reke lolakurume iau keke toatatapu iau ka kasangng lagape nga savanau masina te, na iau ka kapatali nga reke bai ta launga iau kamareame.

Copyright information for `MEE