2 Corinthians 7

Miau ra iau materaumana miau, ita kaka rave patongkala nginngina tapu. Minmina na ita ngaka palellepa ita nga orume kinung reke pamukune mirarame ba kannurame. Ita ngaka bavaia bainga reke tupu mannangana kurumea mataungara kae Nutu.

Lomarapaga Ae Pol

Miau ngaka pulapatalia lomiaume te mangng. Mangng ka sana baia bainga te e soali ta agau te. Mangng ka sana baisoalia agau te. Ba mangng ka sana rave otte a agau te kanna ka kaomangngginangana kia. Iau ka sana rolea pangamologa laeala ta kalingnana miau. Ke sa. Iau ama role pala paka miau tapu roma, miau kaka momo nga lomangngme ta ita mateng kinung ba ta ita mauling kinung bole. Lopatokona ae iau ta baingamiaume ke gingging, ba muliangaungana kamiau ke bollau raumana. Miau kaka paginggingi iau raumana. Ba lomarapaga ae iau ke umma ta ponungtalao nga miralalime kinung reke umma ta leleng nge mangng.

Iau ka role minmina kurumea, ka ina mangng lele ngae Masaronia, na miramangngme ke sane ke rave pannang. Ke sa. Mangng ka kanimaimaia maenangme nga bavame kinung. Mangng ka kanimaimaia balingme ngapotu nge mangng, ba mataungame ngallo nge mangng. Avae Nutu e tungtunge kalaungapaga ta reke kanimaimaia maenangme ke tunge kalaungapaga te mangng kae Taitus atungngana te mangng. Bae Nutu ke sane tunge kalaungapaga te mangng kae Taitus atungngana mana. Ke sa. I ke kalau mangng ka kalaungapaga a Taitus rave nge miau bole, ine turu te mangng ta matengraumana ngamiaungana ta kelanga iau. Ba ke turu te mangng ina miau ka lomiautani kurumea lau ama iau ba kia te miau pala. Ba ke turu te mangng ta lovaingana e bollau ae miau te iau. Minmina na lomarapaga ae iau ke lele bollau raumana muni.

Iau ka role minmina kurumea, iau ka laumatana tapu roma, lau laeala ama iau pa'e te miau pala ke baia lotani nge miau. Ava iau ka sana lautania kumangng laeala a kanau. Ke sa. Ka kaomanna, pala na iau ka lautania kurumea, iau ka kele ina lau laeala bairaguso kamiau. Ava ke bairaguso kamiau ka panna inte mana. Ava sonrau, na iau ka lausereng. Ava ka sana lausereng kurumea ina iau baia lotani nge miau. Ke sa. Iau ka lausereng kurumea ina lotani laeala bai kamiau ta pulingvalakalange baingamiau reke sosoali. Ta miau ka rave lotani kurumea Nutu lonangana, nga baina oru a mangng ka kuma kia sane nge baisoali miau. 10 Iau ka role minmina kurumea, lotani e loakurumea Nutu lonangana ke kuma ka bainga e nga pulingvalakalange bainga reke sosoali. Ba bainga e nga pulingvalakalange bainga reke sosoali ke taoamugmuga ka agau ta Nutu ravunglelengana kia. Ba ollaeala sane la baingaraguso kia. Ava lotani e nga mogalo laekia e ngape ke kuma ka mateng mana. 11 Minmina na ngaka kele ollaeala e pe raumana ora lotani laeala e loakurumea Nutu lonangana ke kuma kia ngallo nge miau. Ke pasigipage lomiaume ta matenge Nutu lonangana, ba ta pangakosining roma, baingamiaume keke tupu. Ba ke bai kamiau ta iukamiau ka bainga reke sosoali nge Nutu raguna. Ba ke bai kamiau ta mataunge Nutu ba ta lomiauvaingana te iau raumana. Minmina na miau kaka matea raumana ta pangatupunge orume, ba ta tungnge alang ta agau laeala e nge miau ame bavaia bainga e soali nge Nutu raguna. Nga orume kinung na miau kaka pakosining roma, miau kaka lolakurumea bainga reke tupu mana. 12 Minmina na ka ina iau pa'e lau laeala te miau, na ka sana pa'e ta tungnge pangamologa ta agau te e baia bainga e soali. Ba ka sana pa'e ta tungnge pangamologa ta agau e rave soaling kurumea agau te kumangngana ka bainga e soali. Ke sa. Iau ka pa'e ta baina nge Nutu raguna miau muni ngaka kelapatokona roma, miau kaka matea raumana ta loangakurumea pangamologa ra kanmangng. 13 Ba kelang ngamangng ka ollaeala ke pagingging mangng raumana.

Ollaeala ke pagingging mangng, ba bole mangng ka lomangngsereng raumana ta kelange Taitus lomarapaga ae i kurumea, miau kinung kaka palavlave kannuna.
14 Pala na iau ka mulia ka baingamiaunganame reke pepe raumana te i, ba iau ka sana rave balenga te kurumea muliangaungana kamiau. Pangamologame kinung ra mangng tungu rea te miau pala ka kaomannmannangana ki. Bae Taitus ke kele muliangamangngngana kamiau te i ka kaomannmannangana kia bole. 15 Ba lonamatengana te miau ke umma ta leleng bollau raumana muni ina i umma ta lonagaliu ta longa ae miau kinung kurumea ina miau ka lomiaungatakale ka mataunga ba mira mamallungana. 16 Iau ka laumarapaga kurumea, lopatokona ae iau ta baingamiaume kinung ke gingging.

Copyright information for `MEE