2 Corinthians 8

Pol Ke Role Ta Lollokanna Ra Ra Lopatokonakana Re Ngae Masaronia Ke Pulikinungu Rea

Kolingau memena ngallo nge Karais, mangng ka matea ta miau nga lomiaumatana ka gingginga a Nutu tungumane ngaliua nga ginunga re nga ra lopatokonakana nga ine re ngae Masaronia. Avanga e bollau raumana ke lele nge ri ba ka sana karea oru, ava lomarapaga ae ri e ponutalao ba morong ngareangana ta orume ke potumalage bainga e nga tunga raumana nge ri. Iau ka la turunglomatana ka baingarea roma, keke tunge lollokanna ra kanrea kinung. Na ngarume na keke tunge lollokanna palu muni kurumea ri muni loreangana mana. Ba keke tanikala mangng kaligi ta mangng ngatangng ta ri pagiunga kala nga ra lopatokona re nga ina pattoto ta kalaunge ragau rae Nutu reke tupu onreke momo ngae Iurea. Ba kumangng ngareangana ka ollaeala ke pamagio mangng ba ke palosereng mangng kurumea, kapunu na ri keke tunge ri muni te Avolau ba te mangng bole kurumea Nutu lonangana. Minmina na mangng ka role gingging kae Taitus ta i kalaunga miau ta ronga ka kumangng laekia a lonana bole ora i pature ngaliua nge miau pala. Ka kaomanna, miau kaka ponu ka orume kinung tapu. Kaka ponu ka lopatokona, ba pangamologa e pe, ba lomatana e pe. Ba miau kaka matea ta kalaunge ragau raumana ba ta taonga nga bainga laeala e nga matengraumanange ragau ora mangng pasigipage ngallo nge miau. Minmina na ngaka matea ta miau kumangng masi ka kumangng laekia a lonana bole.

Iau ka sana rorolea pangamologa laekia ma i a bangapaga ta miau kumangng kia. Ke sa. Iau ka bai ta avange baingamiau e nga matengraumanange ragau ta pangakosining roma, ka kaomannmannangana kia, o ke sa. Ka bai ta kelangpotange baingamiau e nga matengraumanange ragau roma, ka tongana kena ma ragau pattoto reke bai ta kalaunga baingareangana, o ke sa. Iau ka role minmina kurumea, miau ka lomiaumatana tapu ka lopengana a Iesus Karais A Avolaukita tungumane. Ka lomiaumatana roma, i ka kana oru papatu raumana ava ke bai sillolo ka i muni te miau. I ke kuma minmina ta baina miau ngaka lele ma ragau ra karea oru papatu raumana kurumea kumangngana ine bai sillolo ka i muni.

10 Nga oru ra iau pamologa tao, ka roma, ta sonrau na miau ngaka rongo ka kumangng laeala a miau ka pature ka pesingmatana e rongo tapu. Ka kaomanna, ka miau ra ragau re kapunu ta pangaturunge kumangng laeala nga tunga, ba ka miau ra ragau re kapunu ta mateng ta kumangng ka kumangng laeala bole. Kaka matea ta kumangng kia raumana. Minmina mana na ngaka rongo ka kumangng laeala ka lollokanna raka kalele rea ta tunga rea. 12 Iau ka role minmina kurumea, ngaroma agau siana nge sigipaga ta i tunga oru, nae Nutu nge ngatakale tunga laeala a i tunge nga oru ra i kalele rea ta tunga rea. Nutu ka sane la kaonavivia ta i tungnge oru ra sana kana.

13 Ava mangng ka sana matea ta ravunge ragau pattoto maenang ae ri na mangng nga patolo miau kia. Ke sa. Mangng ka matea ta ragau kinung nga tongarea kena mana. 14 Ka kae laekia e sonrau na miau re ngae Korin ra kamiau oru papatu ngaka kalaue ra nginngina ra sana karea oru. Ngaka kuma minmina ta baina ngarume, na oru papatu rae ri keke la kalaunga miau ina sana kamiau oru. Minmina na miau kinung nga tongamiau kena mana. 15 Ollaeala ke loakurumea pangamologa eke pa'e nga Lau Ae Nutu Kanna pala ore role roma,

“Agau e ravukinunge oru papatu ka sana kana oru papatu raumana, ba agau e ravukinunge oru tutuna mana ka sana kana oru tutuna raumana.”

Pol Ke Bai Ta Bange Taitus Tae Korin

16 Iau ka kalapage Nutu e pasigipage Taitus lona ta i matengraumana ta kalaunga miau. Matengraumanangana laeala ka tongana kena ma ne iau. 17 Iau ka role minmina kurumea, i ka sana lonasereng ta kumangng ka oru ra mangng ka ballage tao mana. Ke sa. I muni ke gingging ta kalaunga miau, minmina na ke lola te miau ka i muni lonangana. 18 Ba mangng ka bai ta bange kolingamangng te kala nge i. Ka i a agau e rave gia e bollau ngaliua nga ra lopatokonakana ginungareame kinung kurumea kumangngana e nga pulingmalagange pangamologa laekia e pe e te Karais. 19 Ba ka sana minmina mana. Ra lopatokonakana ginungareame keke pulia ta i taonga kala nge mangng nga ina mangng nga loa ka tunga laekia a lonana ora mangng ka rave ta kalangapage Avolau kia ba ta panaunga roma, mangng ka matea ta kalaunge ragau raumana. 20 Mangng ka umma ta kelangamasi te mangng, ta baina mangng sana nga bainga ka ragau ta ri rolengtunana ka kumangng ngamangngana ka tunga laekia e bollau. 21 Iau ka role minmina kurumea, mangng ka kumkuma kaligi ta kumangng ka kumangng e tupu. Ba mangng ka sana amva ta kumangng ka kumangng e tupu nga Avolau raguna mana. Ke sa. Mangng ka amva ta kumangng ka kumangng e tupu nga ragau ragureame bole.

22 Ba mangng ka bai ta bange kolingamangng tetoto kala nge ri pana lua nginngina. Ka i a agau a mangng ave ka kae papatu tapu ba mangng ka kelapatokone roma, ka i a agau e matea ta kalaunga raumana nga oru papatu. Ba sonrau na i ke gingging raumana muni ta kalaunga kurumea, lonapatokonangana te miau ke bollau raumana. 23 Ba iau ka bai ta turunglomatana kae Taitus roma, i ka i a kolingau ba kumangngkena ae iau ngaliua nge miau. Ba bole, ka bai ta turunglomatana ka kolingamangng lua nginngina roma, ka ri ra ragau ra ra lopatokonakana ginungareame keke ba rea ka pangamologa. Ba ka ri ra ragau reke tungtunge alangapaga te Karais. 24 Minmina na ngaka pakosining ka baingamiau e nga matengraumanange ragau ta pana mologi nginngina ta baina ra lopatokonakana ginungarea kinung nge kele roma, ka ora kaomannmannangana kia. Ba ngaka pakosining ka muliangamangng kamiau puna te ri bole.

Copyright information for `MEE