2 Corinthians 9

Iau sana nga pa'e pangamologa papatu re ta kumangng laekia e nga kalaunge ragau rae Nutu reke tupu re ngae Iurea. Iau ka role minmina kurumea, iau ka laumatana roma, miau kaka momo tapu ta kalaunga rea. Ba iau ka umma ta mulianga kamiau te Masaroniame ka rolengaungana kerea roma, miau re ngae Akaia kaka potopita tapu ka pesingmatana e rongo ta miau tungnge tunga a kanmiau. Minmina na siamiau sigingpagangana laeala ke pasigipage papatu nge ri ta ri kumangng ka kalaunga te bole. Ava iau ka bai ta bange kolingamangng mologi nginngina, ta baina muliangamangng kamiau e ta ollaekia sana nga i a pangamologa mana. Ka bai ta banga rea, nga baina ri ngeke kalau miau ta pulingkinunge tunga a kanmiau na nge momo kurumea pangamologa laeala a iau rolea te miau pala. Iau ka role minmina kurumea, ngaroma Masaronia palu ngeke loa kala nge iau ba ngeke kelapa kia roma, miau ka sana ka kalitupe tunga te, na mangng ka la balengleng mangng kurumea muliangamangng kamiau. Ba miau ka la balengleng miau raumana. Minmina na iau ka roma, ke pe ta iau roleng gingging ka kolingamangng mologi nginngina ta ri ngeke loa te miau pala nge iau. Na ri ngeke kalau miau ta ronga ka kumangng nga tunga laeala e bollau amaka patokala te. Minmina na tunga laeala ae miau nge momo tapu, ba nga i a tunga e bollau a miau ka lomiausereng ta tungnge. Sana nga i a tunga a miau ka omomiausa ta tungnge.

Bainga E Nga Tungnge Tunga Papatu

Ba iau ka bai ta rolengpage lomiaume muni roma: agau e tota'e oru tutuna mana ke la lalange kaning tutuna mana bole. Ba agau e tota'e oru papatu ke la lalange kaning papatu bole. Agau kenakena nge tungtungu kurumea lonamatengana ta tunga. Sane nge tungu kurumea omonasangana. Ba sane nge tungu kurumea agau tetoto kaonaginapitangana kia bole. Iau ka role minmina kurumea, Nutu ke materaumane agau e tungtungu ka lonaserengngana. Bae Nutu ka kana ka gingginga ta tungamane lopengana ae i te miau raumana, ta baina miau nga kamiau oru ka kaeme kinung, ba ka sana ka la morong ta otte. I ke la tunga te miau minmina, ta baina miau ngaka ponu raumana ka kumangngme kinung onreke pepe. Ollaeala ke loakurumea pangamologa nga Lau Ae Nutu Kanna ore role ta agau a tungakana roma:

“I ke tungtunge tunga papatu ta ra sillolo ma agau e tota'e oru papatu.
Baingana reke tupu keke momo passavele.”
10 Nae Nutu e tungtunge oru re nga toanga rea ba berete e nga kaninge ke la tungnge oru papatu re nga toanga rea te miau bole. Ba i ke la pangapapatue baingamiau reke tupu, na ngeke lele ma kaning ra ragau ke lala rea nga ura. 11 Ba ke la bainga miau ta leleng ma ra kilipukana ra karea ka orume kinung, ta baina miau ngaka tunge oru papatu ta ragau pattoto ka kaeme kinung. Minmina na ragau keke la kiningpataenge Nutu giana kurumea tungamangng ngana ka tunga ae miau e bollau te ri.

12 Iau ka role minmina kurumea, kumangng laekia a miau ka kumkuma kia ke sane umma ta pangaponunge ragau rae Nutu reke tupu onreke moro ta karea oru mana. Ke sa. Kumangng laekia a kanmiau ke umma ta ponungtalao, na ke bavai ka ragau papatu ta ri kalangapage Nutu bole. 13 Kumangng laekia e nga kalaunga a miau ka kumkuma kia ke pakosining ka baingamiau reke pepe. Minmina na ragau keke la kiningpataenge Nutu giana kurumea kelangarea ka baingamiau e nga longa ta pangamologa e pe e te Karais a miau ka rorole roma, kaka tatao kurumea. Ba bole, keke la kiningpataenge Nutu giana kurumea tungamiaungana ka tunga e bollau te ri ba ta ragau karolu. 14 Ba ri ka la loreavavai te miau ineke kavkave Nutu te miau kurumea kelangareangana ka lopengana laeala e bollau raumana ora Nutu tungumane te miau. 15 Na ita ngaka kalapage Nutu kurumea tungngana ka tunga laeala ae i ora ragau pangamologangareame ke moro ta turunge!

Copyright information for `MEE