2 Peter 3

Kae E Nga Avolau Atungngana Ngarume

Miau ra iau materaumana miau, lau laekia ikia ka i a lau a lua a iau pa'e te miau. Iau ka pa'e ri lua kinung ta pangasigingpaga miau ba rolengpage lomiaume ta miau nga lomiauvavai ta lovaingana reke lelle. Ka matea ta miau nga lomiaugaliu ta pangamologa ra ragau reke tupu reke toe Nutu kaona ke role rea ka kae re pala. Ba ka matea ta miau nga lomiaugaliu ta bangapaga rae Avolaukita ba Aravunglelekana ae ita kanna onrae aposel rae miau ke tungu rea te miau.

Kapunu na miau nga lomiaumatana roma, nga kae ra ronga na ragau ra rolenglisingkana keke la leleng ka pangamologangarea re nga rolenglising, na keke la loangakurumea ri muni loreamatengana reke sosoali. Na keke la balinglaga miau roma, “Ame patokala ta i atung ta ka i ae? Reke taoamugmuga kita nga lopatokona pala keke mate tapu, ava orume kinung taongareangana ka tongana kena mana ma inae Nutu koipaga rea kapunu.” Ava ragau nginngina keke role minmina kurumea, ri ka sana omorea ta kelangapatokona roma, pala nganige raumana na oru reke momo nga tava keke momo kurumea Nutu koingapagangana ki ka pangamologangana. Ba i ke bai ka me, na mogalo ke lelemalaga nga me laeala. Na ngarume muni na me nginngina keke gaspite orume kinung reke momo nga mogalo e ngape ka kae nginngina, na oru nginngina keke soali bavakena. Ava tava ba mogalo reke momo sonrau keke mommo tale kurumea Nutu kamongpitangana ki ka pangamologangana kena laeala. Ba i ke la kamongpita rea minmina ta nge lele nga kae laeala ngarume nga ina sia la raungapita rea. Ka i a kae laeala nga inae Nutu la kalingnanange ragau reke longosasa te i ba ke la kauunga rea bavakena.

Ava miau ra iau materaumana miau, sana nga lomiaupoge oru kena laekia roma: Nga Avolau kelangana ka orume, kae kena ka tongana kena mana ma pesingmataname ka ri 1,000, ba pesingmataname ka ri 1,000 ka tongarea kena mana ma kae kena. Ragau panu ka loreangana roma, Avolau ke menakinkini ba ka sana omona ta kumangng kurumea patongkala ame rolea pala. Ava ke sane minmina. Ke sa. I ka lonananna miau. Ke sane matea ta agau te nge sanrea. Ke sa. Ke matea ta ragau kinung ngeke pulivalakale baingarea reke sosoali na nga loreapatokona te i.

10 Ava kae ae Avolau ke la atung ka kaomannmannangana. Ba atungngana ka la tongana kena ma agolongkana atungngana. Ba nga kae laeala, na sia maina e bollau raumana ke la leleng na oru reke momo nga tava keke la ronga bolvole. Na sia mammangana e bollau raumana ke la raunge oru rae Nutu kuma ka tava ba mogalo ki. Na mogalo laekia e ngape kala nga orume kinung reke momo ngia keke la ronga bavakena. 11 Nutu ke la raungapitange orume kinung minmina ka kaomannmannangana. Minmina na nga miau ra ragau matana e meimia? Nga miau ra ragau reke kumkuma ka bainga reke lelle ba bainga rae Nutu mate rea. 12 Ngaka kumkuma minmina nga ina miau nga kelkela ta kae e nga Nutu atungngana ngarume. Ba ngaka kumkuma kaligi ta pangaringe kae laeala ta i leleng bolvole. Ba nga ina kae laeala nge lele, nae Nutu ke la raungapitange oru reke momo nga tava ka sia, ba sia mammangana e bollau raumana ke la bainga ka oru ra i kuma ka tava ba mogalo ki ta ri leleng basema me. 13 Ava ita ka lorapatokona ta patongkala ae Nutu rolea pala, minmina na ita kaka momalla ta tava a pau ba mogalo a pau. Ka i a malle laeala a bainga reke tupu nge Nutu raguna ke la momong ngia.

14 Miau ra iau materaumana miau, miau kaka momalle oru nginngina lelengarea. Minmina na miau ngaka kuma kaligi ta loangakurumea bainga reke pepe ta baina miau sana ngaka mataue Nutu lelengana. Ke sa. Nga ine nge lele, na i ke la kalingpa kamiau nga ina miau nga kumkuma ka bainga reke lelle mannangana, ba sana agau te nge totorong ta i patonge baingamiau te e soali. Ba ke la kalingpa kamiau nga ina miau ngaka momokoli kala nge i. 15 Miau ngaka kelapatokona roma, Avolau ke momalla ba ke sane atu bolvole ta baina i nge ravulelea ragau palu muni. Ba kolingamangng ae Pol a mangng materaumane ke pa'e pangamologa kena laeala te miau bole kurumea lomatana e pe ae Nutu tunge te i. 16 I ke papa minmina nga lau ra kanna kinung nga ine nge role ta oru nginngina. Ba pangamologa palu reke momo nga lau ra kanna keke isopa ta ragau loreamatana ki. Ka ri ra pangamologa onra ragau re sane ke rave lomatana be sane ke gingging ke kampalpililiu rea. Ba ri keke kumkuma minmina mana ka pangamologa pattoto reke momo nga Lau Ae Nutu Kanna. Minmina na keke sale pamau e nga ri muni rongareangana.

17 Ava miau ra iau materaumana miau, miau ka lomiaumatana ka oru nginngina tapu. Minmina na ngaka ella masi te miau ta baina miau sana ngaka pasanrea ka meisinggingging ngamiau muni kurumea ragau ra longasakana baingarea re sane ke tupu pangataopa ngareangana kamiau. 18 Ava miau ngaka lele bollau nga lopengana a Iesus Karais a i a Avolaukita ba Aravunglelekana ae ita tungtungumane. Ba ngaka lele bollau nga lomiaumatanangana kia. Ita ngaka kinpataetaea giana sonrau ba nga kaeme kinung re ngarume. Ka kaomannmannangana.

Copyright information for `MEE