2 Timothy 2

Minmina na one a tugu, one ngo maisgingging nga lopengana ae Nutu a i tungtungu mane te ita kurumea pagiungarangana kala nge Karais Iesus. Ba pangalomatana nginngina ramra one longo rea nge iau pala nga ragau papatu ragureame, one ngo tungu rea ta ragau ra lokalakana onra karea gingginga ta pangalomatanange ragau pattoto bole. Ngo tolea maenangme kala nge iau basema abalingkana e pe orae Karais Iesus kanna. Ba one ka longmatana ka bainga e nga ragau ra balingkana. Nga ina ri nge umma ka kumangng ra ra balingkana kanrea, na ke sane ke la pulinge ramareame nga kumangng matana tetoto bole. Ke sa. Keke la pulinge ramarea nga kumangng re nga ra balingkana mana ta baina ri ngeke kuma masi kurumea ravollalaukerea memena loreanganame. Ba bole, apirangkana e pira nga pirang e bollau nge pira kurumea bangapaga re nga pirang. Nge sa, na i ke sane la ravunge kuru eke tunge ta agau e lele kapunu nga pirang rongana. Ba agau e umma kaligi ta toange kaning nga ura nga i a agau e kapunu ta ravung kana kaning nga kaning reke lele nga ura laeala. One nga longvavai ta oru kokorai ra iau role rea gialgiala. Nga longvavai tao kurumea, Avolau ke la tungnge lomatana e ta orume kinung te one.

Ba one nga longvavai te Iesus Karais a i a Revit sivuna orae Nutu pasigipage nga mateng basema pangamologa e pe a iau pulimalage rorole te. Ka i a pangamologa e pe a iau rarave maenangme kia. Ba ke sane minmina mana. Ke sa. Keke pulakala iau basema iau a agau e kuma ka bainga e soali bole. Ava ke sane ke pulakale pangamologa ae Nutu kanna. 10 Minmina na iau ka maisgingging ba ka tololea orume kinung ta kalaunge ragau rae Nutu toro rea. Ka kuma minmina ta baina ri bole ngeke rave ravunglele ngallo nge Karais Iesus ba mauling e pe passavele kala nge Nutu.

11 Ba pangamologa ora ragau kinung nga loreakala te ke role minakai roma:

Ngaroma ita kaka mate tapu kala nge i,
na ita kaka la mauling kala nge i bole.
12 Ngaroma ita ngaka maisgingging ba ngaka tolea maenangme,
na ita kaka la kelangapatali kala nge i bole.
Ngaroma ita ngaka kausikale,
na i ke la kausingkala ita bole.
13 Ngaroma ita ngaka patokala ta loangakurumea ava ita ka sana ka kuma kurumea pangamologa laeala ae ita,
na i ke sane la baling ka gina ta patongkala ra i role rea pala. Ke sa. I ke la kumangng kurume rea tale,
ta i ke kumkuma kurumea pangamologa ra kanna mannangana.

Barangalele E Pe

14 One ngo palokalapagpage ra lopatokonakana ka oru kokorai. Ba ngo role kerea gingging nge Nutu raguna ta ri nga manereasa palingtete ka pangamologa matantana. Sane ngeke kuma minmina kurumea, palingtete matana nginngina ke sane ke kalaue ragau. Ke sa. Keke baisolalia reke longlongo te ri mana. 15 Ava nge one, one ngo matea raumana ta Nutu patongo one ka barangalele e pe nga raguna. Nga one a abarangalele e kumamasi, minmina na one sana nga balenglenge one ka kumangng a kaning. Ba nga one a abarangalele ora pangalomatanangana ka pangamologa ae Nutu kanna ra kaomannmannangana ki ke tupu. 16 One ngo momopatali nga pangamologa ra sana purea onrae ragau nginngina re sane ke loakurumea bainga rae Nutu mate rea. Iau ka role minmina kurumea, pangamologa matana laeala ke bai ka ragau ta ri kumangng ka bainga reke sosoali nge Nutu raguna raumana muni. 17 Ba ragau nginngina pangamologangareame ke la sasang ta ragau pattoto basema biso e kania agau mirana. Imeneus riluae Piletus ka ri ra ragau reke palomatantane ragau pattoto ka pangamologa matana nginngina. 18 Ka ri ra ragau reke paka'e pangamologa e te Karais a kaomannmannangana kia. Ba keke baimatagtage ragau palu lopatokona ae ri ka rolengareangana roma, sigingpaga nga mateng ke lele tapu. 19 Ava ra lopatokonakana ginungarea rae Nutu ka ri ra mais e maisgingging ka kumangng ae Nutu kanna, ba maisi laeala ke sane matagtaga. Ke sa. Ke maisgingging kurumea pangamologa eke pa'e pala ore role roma: “Avolau ka lonamatana roma, ragau rae i ka ri ra taime,” ba pangamologa tetoto ore role roma, “Ragau kinung reke patpato ri muni ka ragau rae Avolau ngeke bali ka girea ta bainga reke sosoali nge Nutu raguna.”

20 Na ngallo nga bale te e bollau ka sana gato onreke kuma ki ka gol ba ka siliva mana. Ke sa. Ka gato onreke kuma ki ka bega ba ka mogalo bole. Palu ka onre nga kumangng reke pepe, ba palu ka onre nga kumangng re sane ke pepe. 21 Minmina na ngaroma agau te nge palellepa'e i muni nga oru nginngina re sane ke pepe, na i ka la tongana kena ma gato e nga kumangng e pe a ri ke tore ta kumangng ka kumangng ra bale Tamana mate rea. Ka la i a gato eke kalitupe ta i kumangng ka kumangng matantana reke pepe.

22 Na one ngo kapatali nga lomatengana reke sosoali ra ragau ra taulai ke lolakurume rea. Ba ngo tataokurumea bainga reke tupu nge Nutu raguna. Ba ngo tataokurumea bainga e nga lopatokona, ba bainga e nga matengraumanange ragau pattoto, ba bainga e nga tarangmasi kala nga ragau pattoto. Ngo tataokurumea bainga nginngina kala nga reke kikiu te Avolau ka lorea reke lelle. 23 Ava one ngo momopatali nga palingtete nginngina onrae ragau ra sana ramarea ba ra sana loreamatana ka otte. Ngo kuma minmina kurumea, one ka longmatana roma, palingtete matana nginngina keke bavai ka ragau ta ri palingvaling ka pangamologa mana. 24 Ba akumangngatulu te ae Avolau kanna sana nga i a apalingtetekana. Ke sa. Nga i a agau e legemasia ragau kinung, ba agau a kana ka lomatana ta pangalomatanange ragau pattoto, ba agau e sane bolvole ta alanggaliunge kumangng e soali ta agau tetoto e kuma ka kumangng e soali te i. 25 Ba nga ina ragau nge ketea, na i nge patupu rea ka kumangngana masi kerea, ba ka lonavaingana roma, ngaroma Nutu nga lonangana na i nge kalau rea ta ri pulingvalakalange baingarea reke sosoali. Na nge taoamuga kerea ta ri loreamatana ka pangamologa e te Karais ora kaomannmannangana kia. 26 Na ri ngeke lala kerea nga kenangaraungarea na ngeke kapatali nga mata ae Satan ore lau rea be matea ta ri loangakurumea lonanganame.

Copyright information for `MEE