2 Timothy 3

Kae Reke Sosoali Raumana Keke La Leleng Ngarume

Ava one nga longmatana roma, nga kae ra ronga na maenang reke bollalau raumana keke la leleng. Iau ka role minmina kurumea, nga kae nginngina re ngarume na ragau keke la matengraumanange ri muni, ba keke la matengraumanange lollokanna. Ba ka la ri ra ragau ra muliangakana, ba ragau reke puli rea muni ngailu raumana nga ragau pattoto, ba ragau ra rolengbaingakana, ba ragau reke longosasa ta tamarea ba nareamemena, ba ragau reke sane ke kalapage Nutu kurumea oru ra i tungu rea te ri, ba ragau reke bali ka giarea ta bainga rae Nutu mate rea. Ka la ri ra ragau re sane ke loakurumea bainga e nga matengraumanange ragau pattoto bavakena, ba ragau ra sana omorea ta momong masi kala nga ragau pattoto, ba ragau reke utupallala ka pangamologa ta baingasoalinge ragau pattoto, ba ragau ra sana omorea ta kaungamasinge mirareame, ba ragau ra bainga'iukana raumana, ba ragau re sane ke matea bainga reke pepe bavakena. Ka la ri ra ragau reke ule kolingarea memena muni nga reke bai ta baingasoali rea kamareame, ba ragau reke bolvole ta loangakurumenge lovainganame kinung reke lele nga ramareame, ba ragau reke kinpataea ri muni giareame raumana. Ka sana la ri ra ragau reke materaumane Nutu. Ke sa. Ka la ri ra ragau reke matea raumana ta pangaloserengkale ri muni mirareame mana. Ka ri ra ragau reke pakosining ka bainga e nga loangakurumea Nutu nga mirarea ina re ngapotu, ava ka sana loreapatokona ngallo nge ri roma, bainga laeala ka kana ka gingginga mannangana. One ngo momopatali nga ragau matana nginngina.

Iau ka role minmina kurumea, palu nga ragau nginngina ka ri ra ragau matana ra loreamatana ka pamau re nga goange ragau ta ri ngatangngkala rea ta taongalu ta bale nga ri ba ta bivingtaoe ravale re sane ke matua ta ri loangakurumea pangalomatana ra kanrea. Ka ri ra ravale matana ra baingarea reke sosoali ke maenmaena raumana nge ri, ba ravale ra loreamatengana matantana reke sosoali ke utu rea kalaoveka. Ka ri ra ravale matana reke rarave pangalomatana ka kaeme kinung, ava ke sane ke totorong ta ri leleng mannangana nga lomatana e nga pangamologa e te Karais ora kaomannmannangana kia. Pala nae Ianes riluae Iamberes
3:8Nanang re nga Iurame sisiukerea memena keke role roma, Ianes riluae Iamberes ka ri ra ra masingkana re ngae Isip reke ketea Moses bae Aron nga kae re pala.
keke ava ta sanangkalange Moses. Ba ri pana lua baingarea laeala ka tongana kena mana ma bainga e nga ra pangalomatanakana nginngina ra goanga reke amva ta sanangkalange pangamologa e te Karais ora kaomannmannangana kia sonrau. Ka ri ra ragau ra loreamatananganame ke soali bavakena, ba ragau rae Nutu ave lopatokona ae ri na ke tangulele rea.
Ava kumangng a kanrea ke sane la leleng bollau raumana kurumea, ragau kinung keke la kelangapatokona roma, pangalomatanangareame ka ri ra pangalomatana rae ragau ra sana ramarea mana. Na ri ka la tongarea kena mana ma pana lua nginngina reke ava ta sanangkalange Moses pala.

Pol Ke Role Gingging Kae Timoti Ta I Kamongpitange Pangamologa Ae Nutu Kanna

10 Ava nge one, one ka longmatana masi ka pangalomatana nga kanau, ba taongau, ba kumangng a iau bai ta kumangng kia. Ba ka longmatana ka lopatokona ae iau, ba baingau ina sana alagaliue ragau kumangngarea reke sosoali te ri, ba baingau e nga matengraumanange ragau pattoto, ba baingau e nga momonggingging ba tolonge maenangme. 11 Ba ka longmatana ka ina ragau ke pamiralalali iau pa papatu ba ka ina iau kanimaimaia maenangme, basema maenang nginngina reke lele nge iau ka ineke pamiralali iau pala ngallo ngae Antiok, ba ngae Aikoniam, ba ngae Listra. Avae Avolau ke ravulele iau nga ri kinung. 12 Ba ka kaomanna roma, ragau keke la pangamiralalinge ragau kinung reke matea ta loangakurumea taonga ae Nutu matea ragau reke pagiu kala nge Karais Iesus ta ri loangakurumea. 13 Ava ragau reke sosoali ba ragau ra goangakana keke la kumangng tale ta kumangng ka bainga reke sosoali raumana muni. Keke la kumangng ta goange ragau pattoto tale, ba ragau pattoto keke la kumangng ta goanga rea bole. 14 Ava nge one, one ngo tatao kurumea pangalomatana nginngina ra one ravu rea ba ka longpatokona tao tale. One ngo kuma minmina kurumea, one ka longmatana ka taime keke palomatana one ki. Ka longmatana roma, ka ri ra ragau ra lokalakana ta one loangakurume rea. 15 Ba ka longmatana roma, pala ka ina one a goe tale, na one ka longmatana tapu ka pangamologa rae Nutu kanna reke tupu onreke pa rea pala. Ka ri ra pangamologa ra karea ka gingginga ta tungnge lomatana e pe te one ore taoamuga kone ta Nutu ravunglelengana kone kurumea lopatokona ae one te Karais Iesus. 16 Nutu ke tunge pangamologame kinung reke momo nga Lau Ae Kanna. Ba pangamologa nginngina ka karea ka gingging ta pangalomatanange ragau, ba ta sagingpita rea, ba ta pangatupu rea, ba ta pangaginggingi rea ta ri taongakurumea bainga reke tupu nge Nutu raguna. 17 Minmina na agau ae Nutu kanna ka kana ka orume kinung re nga kalaunge ta kumangng ka kumangng reke pepe kinung.

Copyright information for `MEE