2 Timothy 4

Na iau ka la roleng gingging te one nge Nutu raguna ba nge Karais Iesus raguna, a i ore la kalingnanange ragau reke momomauli tale ba ragau reke mate tapu kinung. Ka la roleng gingging te one kurumea loramatanangana kae Karais lelengana ngarume ba kelangpatalingana roma: One ngo pulimalage pangamologa rae Nutu kanna. Ngo pulimalage nga kae reke pepe ba nga kae reke sosoali kinung. One ngo tunge pangamologa re nga pangatupunge ragau, ba pangamologa re nga sagingpita rea, ba pangamologa re nga pangagingginge loreame. Ba nga ino ngo kumkuma minmina, na ngo potomasi rea, ba sano ngo bolvole ta nga iukone kerea. One ngo pulimalage pangamologa rae Nutu kanna minmina ta nga kae te e ngarume na ragau sana la omorea ta longa ta pangalomatana reke tupu. Ke sa. Keke la matenge pangamologa reke tani masi nga longareame. Minmina na keke la ravungkinungu karea ra pangalomatanakana reke la pangalomatana rea kurumea ri muni loreanganame. Ba ri keke la baling ka girea ta pangamologa e te Karais ora kaomannmannangana kia, na keke la taongakurumea pangamologa onra ri ra nanangme mana. Ava nge one, one ngo kaumasi one nga orume kinung reke lele nge one, ba ngo tolea maenangme. Ba ngo kuma ka kumangng e nga agau e pulimalage pangamologa e pe e te Karais, ba ngo rongo masi ka kumangng ae Nutu tunge te one.

One ngo kuma minmina kurumea, isura mana na keke la samungpunu iau, na totogu ka la tongana kena ma uain a tunga ora pirisme ke kelingia ngamuga nge Nutu ma i a tunga te i. Kae ae iau e nga kange mogalo laekia e ngape ke lele kokoro. Iau ka balimasi nga baling e pe. Iau ka rongo ka pirang. Iau ka kapite lopatokona ae iau te Karais. Ba sonrau na kuru e nga agau e lele kapunu nga pirang rongana iale momalla iau. Ka i a kuru e nga agau ae Nutu patoe ka agau a baingana tupu nga raguna. Ka i a kuru ae Avolau a i a Akalingnanakana e tupu la tungnge te iau nga kae e nga kalingnana ngarume. Ba i ke sane la tungnge te iau kasikegu. Ke sa. Ke la tungnge ta ragau kinung reke ella beke momalla ta lelengana.

Pangamologa Palu Muni Rae Pol Tungu Rea Te Timoti

One ngo tumvugu ta atung te iau bolvole. 10 Iau ka role minmina kurumea, Remas ke materaumane oru re nga mogalo laekia e ngape. Minmina na i ke ka iau na ke loa tae Tesalonaika. Bae Keresenes ke loa tae Galesia, bae Taitus ke loa tae Ralmesia. 11 Luk kasikena ikia e momo kala nge iau. One ngo rave Mak na onemea ngaka atu. Ka matea ta one ravunge Mak kurumea, ka i agau e pe ta kalaunga iau nga kumangng laekia. 12 Iau ka ba'e Tikikus tae Epesus. 13 Nga ino ngo atu, na ngo atu ka lungapaga ae iau e ngapotu a iau ka'e ngae Troas ngallo nga bale ae Karapus. Ba ngo rave lau ra kanau bole. Ba sana nga longpoge lau nginngina ra kanau onreke kuma ki ka posi patuna.

14 Aleksanrer, agau laeala ame umma ka orume ka ene, ke baisoali iau raumana. Avolau ke la tungnge alanga te i kurumea bainga ra i kuma ki. 15 One ngo ella one masi kia kurumea, i ke kuma kaligi ta sanangkalange pangalomatana ra kanmangng.

16 Pala ka ina iau loa nga loangau e kapunu ta kalingnana ta turungpota iau muni, na ka sana agau te momo ta kalaunga iau ka pangamologa. Ke sa. Ri kinung keke ka iau. Ava iau ka kava te Nutu ta i sane nge tunge alang te ri kurumea kumangng ngareangana ka bainga laeala e soali. 17 Kolingau memena kinung keke ka iau, avae Avolau ke sane ka iau. Ke sa. I ke maisi kala nge iau ba ke paginggingi iau ta baina iau nga kumangng ka kumangng a kanau e nga pulingmalagange pangamologa e pe e te Karais ta ragau. I ke kuma minmina ta baina ragau kinung ra sana ri ra Iura ngeke longe pangamologa laeala e pe. Ba i ke ravulele iau nga soaling ma agau eke ravulelea nga laion kaona. 18 Avolau ke la ravunglele iau nga kumangng reke sosoali kinung. Ba i ke la loanga kau ta kelangpatalingana nga tava, na iau ka la momong masi. Ita ngaka kalapagpage passavele. Ka kaomannmannangana.

19 Iala na, one ngo tunge sinro ae iau te Pirisila riluae Akuila. Ba ngo tunge sinro ae iau ta reke momo nga bale ae Onesiporus bole. 20 Erastus ke momo ngae Korin. Bae Tropimus ke soali, minmina na iau ka ka'e ngae Miletus. 21 One ngo tumvugu ta atung pala ta kae reke marusu lelengareangana. Iubulus, bae Purenes, bae Linus, bae Kloria, ba kolingara memena kinung ngallo nge Karais keke ba ka sinro ae ri te one.

22 Avolau nge momo kala nge one. Lopengana ae i a i tungtungumane nge momo kala nge miau.

Copyright information for `MEE