Acts 14

Keke Pulimalage Pangamologa Ta Re Ngae Aikoniam

Ngae Aikoniam nae Pol riluae Barnavas ke taolu kinung ta sinagog orae Iurame, na pangamologangarea ke ravu masia ragau loreame. Minmina na papatu ra Iura ba nanga sana ri ra Iura ka loreapatokona. Avae Iura ra sana omorea ta ri longnga keke kantotolea ra sana ri ra Iura ta baina nga siarealali kae Pol riluae Barnavas. Na ri pana lua keke mommo nga inaeala ka panna e gavili, ba ri ke sane ke matautaue ragau ka ineke pulimalaglage pangamologa ka Iesus Avolau ginggingngana. Bae Avolau ke papota roma, pangamologangarea e ta lopengana ae i a i tungumane ka kaomannmannangana kia ka ine kumkuma ka killa reke bollalau ba oru reke gingging ka kamareame. Ava ragau re nga maga kunna laeala e bollau keke kalipala rea. Na palu keke momo ta Iurame ba palu keke momo ta aposelme. Ngarume na ra sana ri ra Iura ba Iura palume kala nga reke taoamugmuga kerea keke kalipakao ta ri baingasoalinge aposelme ba tamaling rea ka lollome. Ava ka ina aposelme loreamatana ka ollaeala na keke ka ta maga kunna reke bollau ae Listra bae Rereve ngallo nga porovins ae ngae Likonia. Na keke umma ta pulingmalagange pangamologa e pe e te Iesus Avolau nga inaeala.

Keke Pulimalage Pangamologa Ta Re Ngae Listra Bae Rereve

Na ngallo ngae Listra ka apanung te a kaena mate ora naname toapisigia ka kaena matengana ba ke sene tatao. Ba apanung laeala ke tattara ba ke longlonge Pol pangamologanganame. Minmina na ka inae Pol kela tupu te i ba ke kele lopatokona ae i ta i penga, 10 na i ke kiu kaligi te i roma, “Ngo meisi ka kaengme!” Ka baina apanung laeala ke tugutao ka maisingngana, ba ke paturu ta i taonga.

11 Na ka ina maluame ke kele ollaeala a Pol kuma kia, na keke paturu ta kiunga ka kaling ae Lukaoniame roma, “Nutume keke atupisigi te ita ka sinrea ma ragau!” 12 Minmina na keke patoe Barnavas kae Sus ba keke patoe Pol kae Eremes ta Pol ke taoamugmuga kerea ka pangamologa. 13 Na bale ore nga ragau kalangapagange nutu laeala ae ri a giana nge Sus ke momo ngapotu nga maga kunna laeala e bollau. Ka baina piris orae Sus kanna ke loa ka bulmakaume ba pailli lugureame ta maga kunna kana savanau kaona, ba i kala nga maluame keke bai ta balinge posi nginngina ta baina ri alangpagange aposelme ki.

14 Ava ka inae Pol riluae Barnavas ra ri ra aposelme ke longe ineke bai ta kumangng minmina, na keke pallamoe lungapaga nga ri ba keke piralu lakallo ta maluame. Na keke reli ka rolengarea roma, 15 “Rapanung, manemiausa kumangng ka ollaekolong! Ka sana mangnga ra nutu. Ke sa. Ka mangng ra ragau mana basa miau. Ba mangng ka pulimalaglage pangamologa e pe e te Iesus Avolau, ta baina miau ngaka pulivalakale nutu ra sana maulingarea, na ngaka kavkave Nutu e momo mauli. Ka i a Nutu e pulia maga ba tava ba pelau ba oru kasaunsauna reke momo ngi. 16 Ka kae re pala na i ke sane bototalle ragau ra sana ri ra Iura ka ineke tatao ka loreapogongana kia. 17 Ava i ke momo tale ba ke sane pakokoea i muni. I ke pakosininge lonana ae i ine tungtunge kue e pa nga tava te miau ba kaning rae miau kurumea kae nga kaning lelengareangana. Ba i ke paponue lomiaume ka serenga.” 18 Aposelme keke ture pangamologa nginngina te ri, ava maluame keke gingging raumana tale ta ri balinge posime ta baina ri alangapaga rea ki.

19 Avae Iura palu reke pa ngae Antiok bae Aikoniam keke ute maluame ta ri kesingkurume rea. Minmina na keke tamalia Pol ka lollome, ba keke utulale lagapotu nga maga kunna e bollau. Na ri ka loreangana roma i e mate tapu. 20 Ava barangalele rae Iesus kanna keke meistaliue Pol, na i ke sigipaga ba ke galiu muni ta maga kunna laeala e bollau. Na ka kae e ngarume na i kala nge Barnavas keke loa tae Rereve.

Pol Riluae Barnavas Keke Galiu Tae Antiok Ngallo Ngae Siria

21 Nae Pol riluae Barnavas keke pulimalaglage pangamologa e pe e te Karais ngallo nga maga kunna laeala e bollau. Minmina na ragau papatu keke lele ra barangalele rae Karais kanna. Ngarume na keke galiu tae Listra, bae Aikoniam, bae Antiok. 22 Na keke umma ta pangagingginge barangalele rae Iesus kanna nga maga nginngina, ba keke pasiangge loreame ta ri taonga nga lopatokona ae ri palimule. Ba keke rorole kerea roma, “Ita ngaka taolu nga maenang papatu pala, ba ngarume na ita kaka la loangalu ta Nutu kelangpatalingana.” 23 Keke role minmina ba ngallo nga ra lopatokonakana ginungarea kenakena Pol riluae Barnavas keke pulia palu nge ri ta ri taongamuga kerea. Ba ngarume, ka ineke kave Nutu ba keke kuri ta kaning tapu, na keke ulo rea nga Iesus Avolau ae ri a loreapatokona te kamana. 24 Ngarume na keke taopale Pisiria, na keke lele nga porovins e ngae Pampilia. 25 Ba ka ineke pulimalage pangamologa ta re ngae Perga tapu, na keke loapisigi tae Atalia.

26 Ba ngarume muni na keke tae nga mono, ba keke galiu tae Antiok. Ba Antiok ka i a maga laeala ore pala nae Nutu lonana ae i pulia Pol riluae Barnavas ta ri pangaturunge kumangng laeala ngia. Ba sonrau keke rongopatapu kia. 27 Ka ineke lele beke kiukinunge ra lopatokonakana te Karais, na keke paturu ta turunge orume karolu ra Nutu kuma ki nge ri. Ba keke ture inae Nutu pulapatalia biunga ta baina ragau ra sana ri ra Iura ngeke lu ta lopatokona e te Iesus. 28 Na keke momo ka panna e gavili nga inaeala kala nga ra lopatokonakana.

Copyright information for `MEE