Acts 15

Aposelme Ba Reke Taoamugmuga Ka Ra Lopatokonakana Keke Katukala Ngae Ierusalem

Na ragau palu reke pa ngae Iurea beke atupisigi tae Antiok keke paturu ta pangalomatanange ra lopatokonakana roma, “Ngaroma miau sana ngaka rave totongtaliu kurumea bangapaga ae Moses kanna, nae Nutu ale sane nge ravulele miau.” Avae Pol riluae Barnavas ka sana siareakena ka pangamologa laeala. Ka baina palingtete e bollau ke lele ngaliua nge ri ba ragau nginngina. Minmina na ra lopatokonakana ka kanrea pangamologa kena mana ta Pol riluae Barnavas kala nga ragau palu nge ri ngeke loapatae tae Ierusalem, ta baina ri ngeke loa ka palingtete laeala puna ta aposelme ba reke taoamugmuga ka ra lopatokonakana. Ka baina re nga kavang keke ba rea, na keke taopale Ponisia bae Sameria. Ba keke turu ta ragau re ngae maga nginngina ka ina ragau ra sana ri ra Iura ke kampiliu na ka loreapatokona te Iesus. Ba pangamologa laeala ke paserengea ra lopatokonakana raumana. Ka ineke lele ngae Ierusalem, na ragau re nga ra lopatokonakana ginungarea ba aposelme kala nga reke taoamugmuga ka ra lopatokonakana keke tagukama kerea. Nae Pol kala nga balingana memena keke turu te ri ka orume karolu ra Nutu kuma ki nge ri.

Ava ra lopatokonakana palu nge ri onre nga ginunga a Parisiome keke meisi, na keke role roma, “Ra sana ri ra Iura ngeke rave totongtaliu ba ngeke longo ta bangapaga rae Moses kanna.”

Minmina na aposelme kala nga reke taoamugmuga ka ra lopatokonakana keke katukala kinung ta baina ri kelangalu ngallo nga palingtete laeala. Ba ka ineke pamologa ka panna e gavili tapu, nae Pita ke meisi ba ke role kerea roma, “Kolingau memena, miau ka lomiaumatana roma, ka kae nginngina re nganige tapu nae Nutu ke puli iau ngaliua nge miau ta ra sana ri ra Iura ngeke longe pangamologa e pe e te Iesus ka kaogu, na nga loreapatokona te. Bae Nutu a lonamatana sigisigi ka ragau loreame ke pakosininge lonangatangngana kerea ka ine tunge Kannu E Tupu te ri base ine tunge te ita. I ke pakosining roma, ita bae ri kaka lele ra lopatokonakana nga gue kena mana ine palellepa'e loreame kurumea loreapatokonangana te Iesus. 10 Minmina na ke meimia na kaka bai ta avange Nutu ka ina miau ka bai ta ulonge maenang e nga loangakurumea bangapaga rae Moses kanna nga ra lopatokonakana? Sisiukita memena ka sana likirea ba ita bole ka sana likira ta tolonge maenang laeala. 11 Ava lopatokona ae ita ke role roma, Nutu ravunglelengana kerea ka Iesus Avolau lopengana ae i a i tungumane ka tongana kena mana ma ravunglelengana kita.”

12 Na ragau kinung reke momo nga ginunga laeala keke rulu mana ka ineke longlonge Pol riluae Barnavas ineke tuture killa reke bollalau ba oru reke gingging ra Nutu kuma ki nge ri ngaliua nga ragau ra sana ri ra Iura. 13 Ba ka ineke rongo ka pangamologangarea nae Iems ke role roma, “Kolingau memena, ngaka longo nasai. 14 Saimon Pita ke turu pakita tapu ta inae Nutu paturu ta ravunge ragau rae i ngaliua nga ra sana ri ra Iura. 15 Ba ragau reke toe Nutu kaona pangamologangarea keke pali ngata ta pangamologa nginngina ngallo nga Lau Ae Nutu Kanna ineke role roma:

16 “‘Ngarume nga oru nginngina na iau ka la kangagaliu,
ba nga kumamuni ka Revit kelangpatalingana ore pupu.
Iau nga kumamuni ka malolongana,
na nge meisgingging muni,
17 ta baina ragau pattoto nga iname karolu ngeke kalipa kae Avolau,
ba ragau kinung ra sana ri ra Iura ra iau kiu rea ta ri ra ragau rae iau.
18 Nutu a i ae Avolau ore palomatane ragau ka oru nginngina pala nganige tapu ke role minmina.’”
19 Bae Iems ke role bole roma, “Minmina na nga kelangaungana ita sana ngaka palillia ragau ra sana ri ra Iura reke bai ta kamongpiliu te Nutu. 20 Ava ita ngaka pa'e lau te ta roleng kerea ta ri manereasa kaninge kaning reke parototokala ra ragau ke tungu rea ma ri ra tunga ta nutu ra goanga. Ba ita ngaka role kerea ta ri manereasa kenong kala nga avale a sana i a nareapengana ba apanung a sana i a nareatale. Ba ta ri manereasa kaninge posi te ora agau pule ganna ba manereasa kaninge savalu. 21 Ita ngaka role kerea minmina kurumea, ragau rae ita keke pulimalaglage bangapaga rae Moses kanna onreke rolea pangamologa ta oru nginngina pala nganige tapu nga magame kinung. Ba keke patpatoe bangapaga nginngina ngallo nga sinagogme ka Sabatme kinung.”

Lau Eke Ba Kia Ta Ra Lopatokonakana Ra Sana Ri Ra Iura

22 Na aposelme ba reke taoamugmuga ka ra lopatokonakana kala nga ragau karolu re nga ginunga ae ra lopatokonakana keke potopita ta ri pulinge ragau palu ngaliua nge ri, ta baina ri ngeke ba rea tae Antiok kala nge Pol bae Barnavas. Minmina na keke pulia pana lua nga reke taoamugmuga ka ra lopatokonakana ra giareame nge Sailas bae Iuras a giana te muni nge Barasavas. 23 Ba keke loa ka lau laekia kala nge ri ore role roma:

  • Mangnga ra kolingamiau memena ba ra aposelme ba mangng re kapunu nga ra lopatokonakana ka ba ka lau laekia te miau ra lopatokonakana ra sana miau ra Iura raka momo ngae Antiok, bae Siria, bae Silisia.
  • Mangng ka ba ka loserengngana te miau.
24 
  • Mangng ka longo roma, ragau palu re nge mangng ra mangng sana tunge potongome te ri keke bairaguso ka miau ka ineke pulia maenang nge miau ka pangamologangareame.
25 Minmina na mangng ka siamangngkena ta mangng bange ragau palu te miau kala nge Barnavas riluae Pol pana lua ra mangng mate rea raumana 26 ba ka onra ragau ke amva ta balingi rea ineke lolakurumea Avolau ae ita Iesus Karais. 27 Na mangng ka ba'e Iuras riluae Sailas ta baina ri ngeke role paka miau ta pangamologa kakai ka kaorea mannangana. 28 Kannu E Tupu bae mangng ka ngata ta mangng sana nga pulipaia maenang pattoto nge miau. Ava mangng ka bai ta roleng paka miau roma: 29 Miau manemiausa kaninge kaning onra ragau ke tungu rea ma ri ra tunga ta nutu ra goanga. Ba manemiausa kaninge savalu ba sana ngaka kania posi te ora agau pule ganna. Ba miau manemiausa kenong kala nga avale a sana i a namiaupengana ba apanung a sana i a nemiautale. Miau kaka la penga ngaroma miau sana ngaka baia bainga nginngina. Iala mana.

30 Minmina na ragau ra ri ke ba rea keke loapisigi tae Antiok. Ba ka ineke kiukinunge re nga ginunga ae ra lopatokonakana tapu, na keke tunge lau laeala te ri. 31 Ba ka ina ri ke patoe, na ka loreasereng kurumea, lau laeala ke paginggingia lorea raumana. 32 Nae Iuras bae Sailas ka ri ra ragau rae Nutu kaona bole, ka baina ri keke potangga beke pagingginge ra lopatokonakana ka pangamologa ngareangana papatu. 33 Ngarume ka ineke momo ka kae palume nga inaeala tapu, na ra lopatokonakana keke ba rea ka loreapengana. Na keke galiu muni ta ra nginngina reke ba rea. 35 Avae Pol riluae Barnavas keke momo ngae Antiok ka kae palu, na ri kala nga ragau pattoto keke palomatantana beke pulimalaglage pangamologa orae Iesus Avolau kanna.

Pol Riluae Barnavas Keke Kalipala Rea

36 Ka kae te ngarume nae Pol ke role kae Barnavas roma, “Ita ngaka galiu, na ngaka kele ra lopatokonakana re nga magame kinung onra ita ka pulimalage pangamologa orae Iesus Avolau kanna ngi pala ta baina ita nga loramatana ka momongareangana.” 37 Nae Barnavas ke bai ta Ion oreke patoe kae Mak nga balingana kerea. 38 Avae Pol ke gingging ta ri sane ngeke rave Mak kurume rea, ta pala nae Mak ke ka rea ngae Pampilia ba ke sane loa ta kumangng kala nge ri. 39 Na palingtete e bollau ke lele ngaliua nge ri, ka baina keke kalipala rea. Minmina nae Barnavas ke rave Mak na ri pana lua keke loapisigi tae Saipras. 40 Avae Pol ke rave Sailas na ngarume nga ra lopatokonakana ulongareangana kerea nga lopengana ae Iesus Avolau a i tungumane, na keke kutapu. 41 Nae Pol ke taopale Siria bae Silisia, ba ke umma ta pangagingginge ra lopatokonakana te Karais.

Copyright information for `MEE