Acts 23

Pol Ke Maisi Ngamuga Nga Ginunga Nga Reke Taoamugmuga Ka Iurame

Nae Pol ke kela tupu ta re nga Ginunga Nga Reke Taoamugmuga Ka Iurame, na ke role kerea roma, “Kolingau memena, nga kelangaungana iau ka lolakurumea Nutu lonamatenganame ka baingaume kinung ta ke lele nga kae laekia e sonrau.” Na ka inae Ananaias a i a piris e kapunu longe Pol pangamologangana laeala, na i ke role ta reke maisi kokoro ta ri balinge Pol nga kaona. Nae Pol ke role kia roma, “Nutu ke la baling one. Ka one a agoangakana mannangana! Ko roma one o momo ta baina one kalingnanamasi iau kurumea bangapaga rae Nutu kanna, ava ko sano longlongo ta bangapaga nginngina ino role ta ri baling iau.”

Na reke maisi kokoro te Pol keke role kia roma, “Ko roma on aetai ikolong mannangana ta one rolengbainga ka piris e kapunu ae Nutu?”

Ka bainae Pol ke ala rea roma, “Kolingau memena, iau ka sana laumatana roma, i a piris e kapunu. Taroma iau ta laumatana na iau sana ta role minmina kurumea, Lau Ae Nutu Kanna ke role roma:

‘Sano ngo patoe pangamologa e soali e ta agau e taoamugmuga ka ragau rae one.’”
Nae Pol ke kelapatokona rea roma, palu nge ri ka ri ra Sarusime, ba palu ka ri ra Parisiome. Minmina na i ke paturu ta kiunga nga Ginunga Nga Reke Taoamugmuga Ka Iurame roma, “Kolingau memena, ka iau a Parisio te, ba Tamau memena ka ri ra Parisiome. Mangng ra Parisiome ka kelkela gingging ta kae laeala ngarume nga inae Nutu nge pasigipage reke mate nga mateng. Ba nga ollaeala mana iau ka momo nakai sonrau ta ragau kalingnana iau!” Ka ine role minmina, na re nga ginunga ra ri ra Parisiome ba ra ri ra Sarusime keke paturu ta palingtete kala nge ri muni. Na ginunga laeala ke kalipala. Ke kalipala kurumea, Sarusime keke role roma, Nutu sane la pangasigipagange reke mate nga mateng. Ba keke role roma, ka sana anggelome ba ka sana kannu pattoto bole. Avae Parisiome ka loreapatokona ta oru nginngina kinung.

Minmina na reling tane bollau ke lele. Ba ra pangalomatanakana nga bangapaga palu ra ri ra Parisiome keke maisi, na keke paturu ta palingtete kaligi ka rolengarea roma, “Mangng ka sana kalipa ka otte e soali nga apanung laekia. Ngaroma kannu te o anggelo ke role te i, ka sana otte e soali nga inaeala.” 10 Ba ka ina kalingragina e bollau ke umma ta leleng, na kelangpatali nga ra balingkana ke matau roma ra nginngina ngeke utupalmare kae Pol. Minmina na i ke role ta ra balingkana songapisigi lagape ta malle nga pangamologa ta baina ri ngeke ravupatali kae Pol nge ri ka kamarea gingging ngareangana kia, ba loa kia ta bale ae ri.

11 Ba me ngangaila ka rigo nae Iesus Avolau ke maisi nga Pol bavana ba ke role kia roma, “Sana nga longsoali ta one ko la turungpota iau ta ragau nga maga kunna e bollau ae Rom base ino turupota iau nakai ngae Ierusalem.”

Iurame Keke Potolu Pol Kana

12 Ka sinro tetoto nae Iura palume keke potolu Pol kana. Na keke palipulisivala rea kinung ka patongkala ngareangana ta ri sane ngeke kani ba sane ngeke inue otte ta nge lele nga ina ri nge la ronga ka balingpunungarea kae Pol. 13 Ba ra nginngina reke potolulu ka ri base ma ragaume ka ri giaukaina lua. 14 Keke loa ta re kapunu nga pirisme ba Iurame ravollalaukerea memena, na keke role kerea roma, “Mangng ka palipulisivala mangng kinung ka patongkala ngamangng ta mangng sana nga kania otte ta nge lele nga ina mangng la ronga ka balingpunu ngamangng kae Pol. 15 Na miau kala nga re nga Ginunga Nga Reke Taoamugmuga Ka Iurame ngaka rolegoanga mana ka pangamologa te ta kelangpatali nga ra balingkana roma, kaka bai ta lomiaumatana masi ka oru rae Pol bai rea. Minmina na i ale nge atu kia nasai te miau. Ava mangng ka kalitupe bavana ae kanmangng tapu ta balingpununge pala ta lelengana nakai.”

16 Avae Pol liuna piau tuna ke longe pangamologa e ta Iura nginngina potongolungarea. Ka baina i ke loa be lu lakallo ta bale ae ra balingkana, ba ke turu pakae Pol.

17 Nae Pol ke kiue akurtalingling te te i ba ke role kia roma, “Ngo loa ka taulai laekia ta kelangpatali ta i ke bai ta turung pakia ka otte.” 18 Ka baina akurtalingling laeala ke rave taulai laeala, na ke loa kia ta kelangpatali nga ra balingkana.

Na ke role ka kelangpatali roma, “Pol a i a apulangkala te ke kiu iau te i. Na ke ballaga iau ta atung ka taulai laekia te one ta i ke bai ta turung pakone ka otte.”

19 Minmina na kelangpatali nga ra balingkana ke kampite taulai laeala kamana na ke loa kia balakala isura, ba agau te ke sane longe ine ballage roma, “Ko bai ta turung pakau ka taru?”

20 Na taulai laeala ke ale roma, “Iurame keke palingatakala rea tapu ta ri ngeke ballaga one ta atungpisigi kae Pol ta Ginunga Nga Reke Taoamugmuga Ka Iurame ngangaila. Ri keke la balinglaga one ka rolenggoangangarea roma, keke bai ta loreamatana masi ka oru rae Pol kuma ki. 21 Ava ko sano ngo longo te ri ta ka ri pana giaukaina lua reke la kongalukale. Keke palipulisivala rea kinung ka patongkala ngareangana ta ri sane ngeke kani ba sane ngeke inu ta nge lele nga ina ri nge la ronga ka balingpunungarea kae Pol. Ba sonrau keke kalitupe orume tapu, na keke momalla mana ta one ngatangngkalange balinglaga nga kanrea te one.”

22 Ka baina kelangpatali nga ra balingkana ke bamalage taulai laeala ka potongana kia roma, “Ko sano ngo role ta agau te roma one o turu te iau ka oru nginngina.”

Keke Ka Kae Pol Tae Sisaria

23 Ngarume na kelangpatali nga ra balingkana ke kiulue re kapunu nga ra balingkana lua, na ke role kerea roma, “Ngaka kalitupe ra balingkaname ka ri 200 reke tatao ka kaereame ba ra balingkaname ka ri 70 reke pirpira ka osome. Ba bole ngaka kalitupe ra balingkana ka giome ka ri 200 ta baina ri kinung ngeke kutapu tae Sisaria ka kae matana lima ba tugulu sonrau ka rigo. 24 Nga ina miau ngaka kalitupe oru nginngina tapu, na ngaka tunge Pol kana oso palu ta i taenga ngi ta baina ra balingkana nginngina ngeke ka kia te Gavana Piliks.”

25 Ba kelangpatali nga ra balingkana ke pa'e lau te Gavana Piliks ore role roma:

26 

  • Iau ae Klorius Lisias ka pa'e lau laekia te one ae Gavana Piliks A Avolau.
  • Iau ka ba ka loserengngana te one.
27 
  • Iurame keke rapite apanung laekia a giana nge Pol ba ke kokoro ta ri balingpununge. Ava iau kala nga ra balingkana ra kanau ka lele nge ri, na ka ravulelepatali kia ta iau ka longe pangamologa ore role roma, ka i a Rom te.
28 Iau ka bai ta laumatana ka turungpaga ngareangana kia puna, ka baina iau ka loapisigi kia ta Ginunga ae ri Nga Reke Taoamugmuga Ka Iurame. 29 Na iau ka kelapatokona roma, keke turupagpaga Pol kana ta balinglaga palu re ta bangapaga rae Iurame ra ri ke palipatente tao ngaliua nge ri muni. Ava ri ke sane ke turupagpaga kana ka otte e soali ta ri pulinge ta mateng o ta pulangkala. 30 Ba ka ina agau te turu pakau ka Iurame potongolu ngareangana ka apanung laekia kana, na iau ka ba'e te one bolvole. Ba bole iau ka bapage reke turupagpaga kana ta ri loanga te one ta baina ri ngeke ture turungpaga ngareangana puna ka apanung laekia te one. Pangamologa a kanau iala mana.

31 Minmina na ra balingkana keke kuma kurumea kelangpatali ae ri pangamologa a kanna, na keke rave Pol ba keke loa kia ka rigo laeala lagatauga tae Antipatris. 32 Me ngangaila na ra balingkana reke pirpira ka osome keke loa kae Pol, ba keke taosavele tae Sisaria. Ava ra balingkana re sane ke pirpira ka osome keke galiu ta bale ae ri ngae Ierusalem. 33 Ba ka ina reke pirpira ka osome ke lele ngae Sisaria tapu, na keke tunge lau a kelangpatali nga ra balingkana kanna ta gavana, ba keke ule Pol nga kamana bole. 34 Na ka ina gavana kele lau laeala, na i ke ballage Pol ta turung pakia roma ka i e ngae porovins e ngaetai. Ba ka ina i lonamatana roma Pol ka ore ngae Silisia, 35 na ke role kia roma, “Iau ka la longnge pangamologangang, ba nga kanana one nga ina reke turupagpaga kang ngeke lele nakai.” Ngarume na i ke bapaga ta Pol nge momo nga ra kurtalingling kamareame nga bale ora Eroto a i a kelangpatali ngae Rom pala kuma kia.

Copyright information for `MEE