Acts 24

Pol Ke Maisi Ngamuga Nge Gavana Piliks

Ngarume, ka ina kaeme ka ri lima ke rongo tapu, nae Ananaias a i a piris e kapunu ke sopisigi tae Sisaria kala nga Iurame ravollalaukerea memena palu ba alomatanakana ka bangapagame te a giana nge Tertulus. Ba keke ture turungpaga ngareangana kae Pol kana ta gavana. Na ka ineke kiulu kae Pol tapu, nae Tertulus ke pature pangamologangana te Gavana Piliks ka rolengana kia roma: “Piliks One Avolau E Ngailu Raumana. Ko kelapatantali masi raumana ta ragau, minmina na galiau tetoto ke sane atu ta baling kala nge ri ka kae papatu. Ba longmatanangana e pe raumana ke kalalaue ragau rae mangng ka oru papatu. Mangng ka kelapatokone oru nginngina, ba ka lomangngpe kone ka orume kinung ra one kuma ki nga iname kinung. Ava iau ka sana omogu ta kamongpita one raumana, minmina na ka tanikala one ta one nga longnana mangng. Na ngo longo te mangng ka panna isunte mana.

“Mangng ka kela paka apanung laekolong roma ka i a agau a bainga'iukana. Ke bavaia kalingragina reke bollalau ngaliua nga Iurame karolu nga iname kinung. Ba ka i a agau e taoamugmuga ka ragau ra loreapatokona ta agau te e ngae Nasaret. Ba ke ava ta pangamukune tempel bole, na mangng ka kapite. Na ngaroma one muni ngo ballage ta oru nginngina, na ka la longmatana roma, oru ra mangng turupagpaga kana tao ka kaomannmannangana ki.”

Ba Iurame keke pulisivala rea kala nge i bole ka rolengareangana roma, oru ra i role tao ka kaomannmannangana ki.

10 Ngarume, ka ina gavana bali ka kunna ta Pol pangamologa, nae Pol ke role kia roma: “Iau ka laumatana roma, one ko umma ta kalingnanamasi ka ragau rae mangng ka pesingmatana papatu tapu. Minmina na ka lausereng ta turungpota iau muni te one. 11 Ngaroma one ngo ballage agau te, na ko la kaling pakia roma, momongaungana ta kalangapage Nutu ngae Ierusalem ke sane rave kae papatu. Ke base ma kaeme ka ri tangulelu ba mologi mana. 12 Ba ra kokorong ke sane ke kela iau nga tempel, o nga sinagogme, o nga malle tetoto ngallo nga maga kunna laeala e bollau bole ina iau patente kala nga agau te, o ina iau bavaia kalingragina. 13 Ba ri ka sana likirea ta pangapanaunge otte te one ore la turungpota roma, oru ra ri ke turupagpaga kau ki ka kaomannmannangana ki. 14 Ava iau ka la roleng kone roma, iau ka kalapagpage Nutu ae sisiukamangng memena kurumea lopatokona ae iau te Iesus. Ba ra kokorong ke patoe mangng ka pati te. Ba bole iau ka laupatokona ta orume kinung reke lolakurumea bangapaga rae Nutu kanna, ba orume kinung ra ragau reke toe Nutu kaona ke pa rea pala nga lau nga kanrea. 15 Ba iau ka tongau kena ma ra kokorong ina iau kelkela gingging ta kae laeala ngarume nga inae Nutu la pangasigingpagange reke mate ra baingareame ke tupu ba ra baingareame ke sosoali bole nga mateng. 16 Minmina na iau ka kumkuma kaligi ka kaeme kinung ta baina iau sana nga baia otte e soali nge Nutu raguna ba nga ragau ragurea bole.

17 “Na ka ina iau momo nga ina pattoto ka pesingmatana palume tapu, na ka galiu tae Ierusalem ta baina tungnge lollokanna palu ta ra sillolo re ngaliua nga ragau rae mangng. Ba ka loa ta tungnge oru palu ma tungame te Nutu. 18 Iau ka palellepa'e mirau tapu kurumea bangapaga rae mangng, ba ka kumkuma ka ollaeala mana ina ri ke kali pakau ngallo nga tempel. Ka sana maluame kala nge iau, ba iau ka sana bavaia kalingragina. 19 Avae Iura palume re ngae Esia ka ri ra ragau nginngina mana reke bai ka kalingragina. Ngaroma ri nga kanrea pangamologa ta baingau palu, na ri muni ngeke atu ta maising ngamuga nge one ta baina ri turungpaga kau. 20 O taroma ra kokorong reke momo ikia gialgiala teke kalipa ka baingau te e soali ina iau maisi ngamuga nga Ginunga Nga Reke Taoamugmuga Ka Iurame, na ri muni ngeke ture te one. 21 Ri ke sane ke la turunge oru papatu te one, ava pangamologa kena mana ore sane soali mannangana a iau kiu kia kaligi ina iau maisinsi ngamuga nga ragurea. Iau ka kiu roma, ‘Iau ka momo nakai sonrau ta ragau kalingnana iau nga ragumiaume kurumea lopatokona ae iau ta Nutu pangasigipagangana ka reke mate nga mateng.’”

22 Avae Piliks, ora lonamatana masi ka oru re ta lopatokona laeala te Iesus a Pol role te, ke rongo ka longngana ka pangamologa ka rolengana roma, “Iau ka la kalingnanapita one nga inae Lisias a kelangpatali nga ra balingkana nge atupisigi.” 23 Ba ke bapage akurtalingling ta Pol nge momo nga kamana tale ava nge tao ka lonangana isura. Ba ragau sane ngeke bokale kolingana memena ine ngeke lola ka kana oru.

24 Ngarume ka kae palu, nae Piliks ke atu ka napengana a giana nge Rusila ora i a Iura te. Na ke role ta ri atung kae Pol te i, ba ke longlongo te Pol ine rorole ta lopatokona te Iesus Avolau. 25 Avae Piliks ka lonasoali ine longe Pol pangamologangana e ta bainga reke tupu nge Nutu raguna, ba bainga e ta agau manenasa taongakurumemane mirana lonamatenganame, ba ta kalingnana e bollau ngarume. Minmina na i ke parule Pol ka rolengana kia roma, “Gialgiala na one ngo loa, ba ngaroma nga kau kae te ngarume, na nga kiu ta one atung.” 26 Ava i ka lonangana bole roma, Pol nge tunge lollokanna nga bivingtao te i. Ka baina i ke kikiulue Pol te i ka kae papatu, ba ke pamolloga kala nge i.

27 Ngarume, ka inae Pol momo nga pulangkala ka pesingmataname ka ri lua tapu, nae Porkius Pestus ke rave Gavana Piliks mallena. Avae Piliks ke ka'e Pol nga pulangkala, nga ina i ke bai ta pangaserenge Iurame.

Copyright information for `MEE