Acts 25

Pol Ke Maisi Nga Gavana Pestus Raguna

Ngarume, ka inae Gavana Pestus momo nga porovins laeala ka kaeme ka ri mologi tapu, na i ke ka'e Sisaria ba ke loapatae tae Ierusalem. Ba ngae Ierusalem re kapunu nga pirisme kala nga Iurame ravollalaukerea memena keke loa te i ka parongareangana kae Pol ka pangamologame. Na keke umma ta balinglage Pestus kaligi ta i kalaunga rea ka atungngana kae Pol tae Ierusalem ta keke kalitupe orume tapu ta kongakalange ba balingsapununge ine nge tatao nga pamau. Avae Pestus ke ala rea roma, “Pol iale momo nga akurtalingling kamana tale ngae Sisaria, ba isura mana na iau muni ala la loanga ta inaeala bole. Minmina na ngaka pulia ragau palu reke taoamugmuga kamiau ta ri loangapisigi kala nge iau. Ba ngaroma apanung laeala ke baia bainga te e soali ka kaomanna, na ri ngeke turupaga kana ta ollaeala.”

Na ka inae Pestus rongo ka kaeme ka ri base ma lima ba lua o tangulelu ngae Ierusalem ngaliua nga Iurame, na i ke galiupisigi tae Sisaria. Ba me ngangaila, ngarume nga lelengana nangina, na i ke tara nga tarang ae i nga kalingnana, ba ke bapage ra balingkana ta ri atung kae Pol te i. Na ka inae Pol lele, na Iura reke sopisigi ngae Ierusalem keke maistaliue, ba keke turupagpaga kana ka oru papatu reke sosoali raumana ra ri sana likirea ta ri turungpatokona rea.

Nae Pol ke turupote i muni ka rolengana kae Pestus roma, “Iau ka sana baia bainga te ore sanangkale bangapaga rae Iurame, o sanangkale tempel, o sanangkale Sisa a i a kelangpatali e ngae Rom.”

Avae Pestus ke bai ta pangaloserengkale Iurame. Minmina na i ke ale Pol ka balinglagangana kia roma, “Ko ngata ta one loangapatae tae Ierusalem ta baina one maising nga ragugu nga kalingnana nangina nga inaeala ba alange oru kokorai ra ri ke turupagpaga kang ki?”

10 Nae Pol ke ale roma, “Ke sa! Iau ka maisinsi ikia gialgiala nga Sisa kalingnana ae i ora likina ta kalingnanamasi iau. Iau ka sana baia otte e soali ta Iurame base ina one muni longomatana. 11 Ava taroma iau ta baia bainga te e soali ora kana ka alanga e nga mateng, na iau ala sana nga malai ta ri balingpunu iau. Ava ngaroma sana nga pangamologa te ora kaomanna kia nga oru nginngina ra ri ke turupagpaga kau ki, na ka sana nga agau te nge ulo iau ta kamareame. Iau ka ballaga ta one banga iau ta maising ngamuga nga Sisa raguna ngae Rom!”

12 Ka inae Pestus pamologakale reke tungtunge lomatana te i tapu, na ke ale Pol roma, “Ko ballaga ta iau banga one ta maising nga Sisa raguna. Minmina na alo la loanga te Sisa.”

Pestus Ke Ballage Agripa Kae Pol

13 Ngarume, ka ina kae palu ke rongo tapu, na kelangpatali a giana kae Agripa kala nga liuna piau a giana kae Berenisi keke lele ngae Sisaria ta baina ri serengakalange Gavana Pestus. 14 Ba pana lua nginngina ra liuna keke mommo ka kae papatu nangina. Minmina nae Pestus ke panane Kelangpatali ae Agripa ka onre te Pol ka rolengana kia roma, “Ka apanung te nakai a giana nge Pol orae Piliks ka'e nga pulangkala. 15 Ka ina iau loa tae Ierusalem, na Iurame piris rae ri re kapunu kala nga ravollalaukerea memena keke atu te iau ka parongareangana ka apanung laekia ka pangamologame. Ba keke ballaga ta iau ulonge nga kamareame ta baina ri ngeke tunge alanga e soali te i.

16 “Avae iau ka ala rea roma, ka sana Romme baingarea minakong ta ulonge agau te ta akurtalingling kamana pala ta maisingngana ngamuga nga reke turupagpaga kana ragureame, ba pala ta i turungpotange i muni ka alangana ka turungpaga ngareanganame kia. 17 Minmina na ka ineke atu nasai te iau, na iau ka sana baikini, ava ka kae tetoto mana na iau ka tara nga tarang ae iau e nga kalingnana, ba ka role ta ngeke atu ka apanung laeala te iau. 18 Na iau ka momalla ta reke turupagpaga kana turunge oru reke sosoali raumana ra i bai rea. Ava ka ina ri ke meisi ta pangamologa, na ke sane ke ture oru nginngina. Ke sa. 19 Keke tuturumane palingtete palu ngaliua nge ri bae i re ta lopatokona rae ri muni, ba ta apanung te e mate a giana nge Iesus orae Pol role roma i e mauli. 20 Na iau ka sana laumatana ka pamau te ta kelangalu lakallo ta oru nginngina. Minmina na iau ka ballage ta i ngatangng ta loangapatae tae Ierusalem, ta baina i nge maisi nga ragugu nga kalingnana nangina. 21 Avae Pol ke sane ngata, ba ke ballaga gingging ta i momong nga ra kurtalingling kamareame, ta baina ngarume na kelangpatali e kapunu nge kanane ngae Rom. Minmina na iau ka bapaga ta i momong nga ra kurtalingling kamareame ta nge lele nga ina iau nga ba'e te Sisa.”

22 Nae Agripa ke role kae Pestus roma, “Iau ka bai ta longnge apanung laeala pangamologangana bole.”

Ka bainae Pestus ke ale roma, “Ko la longnge ngangaila.”

Pol Ke Maisi Nga Kelangpatali Agripa Raguna

23 Minmina na me ngangaila nae Agripa kala nge Berenisi keke atu ka ragau pangakosiningarea ka alangapaga ngareangana ka ri pana lua. Ba keke lu lakallo ta malle nga katungkala kala nga re kapunu nga ra balingkana ba re kapunu re nga maga kunna laeala e bollau. Nae Pestus ke bapage ra balingkana ta ri atung kae Pol lakallo te ri. 24 Bae Pestus ke role roma, “Kelangpatali Agripa bae miau kinung raka momo nakai sonrau kala nge mangng, kaka kele apanung laekia ora Iura karolu nakai ngae Sisaria ba ngae Ierusalem bole keke pulipangamologa nge iau te. Keke role ka relingareangana kaligi ta i manenasa momongmauli. 25 Ava iau ka sana kalipa ka baingana te e soali ora kana ka alanga e nga mateng. Ba ka ina i muni ballaga gingging ta kelangpatali e kapunu nge kanane ngae Rom, na iau ka kanau pangamologa kena mana ta iau bange. 26 Ava ka sana kanau pangamologa te ta panga ta turunglomatana kia te avolaukau. Minmina na iau ka atu kia ta i maising ngamuga nge miau kinung, ba ngamuga nge one Kelangpatali Agripa, ta baina nga ina kelangalu laekia nge rongo tapu, na iau ala nga kanau pangamologa ina palu ta iau panga rea. 27 Ta nga kelangaungana ke sane pe raumana ta bange apulangkala te ora iau sana turupote baingana te e soali.”

Copyright information for `MEE