Acts 26

Nae Agripa ke role kae Pol roma, “Mangng ka ngata ta one turungpota one muni.”

Ka bainae Pol ke bai ka kamana, na ke paturu ta turungpotange i muni roma,
“Kelangpatali Agripa, nga oru kokorong kinung ra Iura ke turupaga kau ki, iau ka lausereng raumana ta turungpota iau muni te one sonrau. Iau ka role minmina kurumea, one ka longomatana masi ka bainga ba palingtete rae mangng ra Iura kinung. Minmina na iau ka tanikala one ta one manengsa bolvoling ta iukone kau ino ngo longe pangamologa a kanau.

“Iurame karolu ka loreamatana ka momongaungana paturu ka ina iau a taulai nga maga ae iau ba ngarume bole ina iau momo ngae Ierusalem. Ri ka loreamatana kau nganige tapu. Minmina na ngaroma nga omorea, na ngeke ture baingaume roma, pala na ka iau a Parisio te ore longolongo ta onra Parisio ra ri ra Iura ra baingareame ke gingging raumana ke role tao. Na sonrau na iau ka maisi ikia ta miau kalingnana iau ta ina iau ka laupatokona te Nutu. Ba ka momalla ta i kumangng kurumea patongkala a i patokala kia te sisiukamangng memena. Galiau ka ri tangulelu ba lua rae mangng kinung ka momalla ta ravunge oru rae Nutu role tao nga patongkala laeala. Ba ragau rae mangng ka loreavavai ta ollaeala mana ineke kumkuma raumana ka kumangng ae Nutu kanna ka kae ba ka rigo bole. Na iau ka role te one a kelangpatali roma, kurumea lopatokona laeala mana na Iurame keke paro iau ka pangamologa. Ke meimia na miau palu kaka baililli ta lomiaupatokona te Nutu roma i e pasigipagpage reke mate?

“Pala na iau bole ka gingginga raumana ta kumangng ka oru matantana ta baina iau sanangkalange Iesus e ngae Nasaret giana. 10 Ba iau ka kuma minmina mana ngae Ierusalem. Iau ka rave ngatangng nga Piris re kapunu, na ka pullue ragau papatu rae Nutu reke tupu nga pulangkala. Ba iau ka siaukena kala nge ri ineke ba rea ta ri mateng bole. 11 Ka kae papatu na iau ka loa ta sinagog karolu, na ka role ta ragau ngeke tunge alanga e soali ta ra nginngina. Ba ka amva ta kaoguginangpita rea ta ri kaulingkale lopatokona ae ri te Iesus. Ba nga ragugusoalingana kerea iau ka lola ta pangamiralali rea nga maga kunna pattoto reke bollalau bole.

Pol Ke Turu Ine Kampiliue Ramana Na Ke Tunge Maulingana Te Iesus Karais

12 “Nga taongau matana laeala na iau ka lola tae Ramaskus kurumea piris re kapunu ginggingngarea ba bangareangana kau. 13 Iau nga role te one a kelangpatali roma, ka ina iau tatao minmina nga pamau ka kae luana, na iau ka kele olamana te ore pa nga tava. Ba olamana laeala lamanangana ke bollau raumana nga kae nga tava lamanangana. Ke atupisigi na ke toataliutotokala iau ba ragau ra mangng keke ka tatao. 14 Na mangng kinung ka pupupisigi ta mogalo, ba iau ka longe kaling te e role kau ka kaling ae Iburume roma, ‘Sol, Sol, ko maimia o baisolali iau? Ko umma ta pangamiralali one muni ma bulmakau ine tantamali ka kaena nga parongpela ae tamana.’

15 “Na iau ka ballage roma, ‘Ka on a tai Avolau?’

“Nae Avolau ke ala iau roma, ‘Ka iau ae Iesus a one baisolali iau.
16 Ava ngo sigipaga na ngo maisi ka kaengme. Iau ka lele nge one ta puling one ta one a barangalele ae iau. Ba ta one ngo turupote oru ra one kela rea nge iau sonrau, ba oru ra iau la pangakosining one ki ngarume bole. 17 Iau ka la ravunglele one nga ragau rae one ra Iura ba nga ragau ra sana ri ra Iura kamareame. Iau ka bava one te ri 18 nga baina ngo pulapatalia matarea kanname ba kamopiliu rea nga osuguna ta olamana, ba nga Satan ginggingngana te Nutu, ta baina ri nga loreapatokona te iau. Nae Nutu nge osurure baingarea reke sosoali, ba ngeke rave malle ngaliua nga ragau rae Nutu toro rea.’

Pol Ke Ture Kumangngana

19 “Minmina nae Kelangpatali Agripa, iau ka sana longosa ta kelang laeala e pa nga tava. Ke sa. 20 Iau ka pulimalaglage pangamologa pala ta re ngae Ramaskus. Ba ngarume na ka pulimalaglage ta re ngae Ierusalem ba ta magame kinung ngae Iurea, ba ta ragau ra sana ri ra Iura bole. Iau ka pulimalaglage pangamologa minakai roma: ‘Miau ngaka pulivalakale baingamiau reke sosoali ba ngaka kampiliu te Nutu. Ba ngaka bavaia bainga reke pakosining roma, pulingvalakala laeala ae miau ka kaomannmannangana kia.’ 21 Nga kumangngau laeala mana nae Iurame keke boea kamarea te iau ka ina iau momo ngallo nga tempel kana savanau, ba keke ava ta ri baling iau ta iau mateng. 22 Avae Nutu ke kalaulau iau ka kaeme ta ke lele nga kae laekia e sonrau, minmina na iau ka meisi nakai ba ka turupota ta ravollalau ba ta ra sana ri ra bollau kinung. Ba pangamologa laekia ae iau ka tongana kena mana base ina ragau reke toe Nutu kaona bae Moses ke tuturu pala ta orume lelengareangana ngarume. 23 Keke role roma, Karais ke la kaningmainge miralali ba ka la i a agau e kapunu ta sigingpaga nga mateng. Minmina na i ke la pulingmalagange olamana ta Iurame ba ta ragau ra sana ri ra Iura bole.”

24 Ka inae Pol kalauangge i muni ka pangamologangana minmina nae Pestus ke reli roma, “Pol, ko baikanangnang! Longomatanangang e bollau ke baigaugau kone.”

25 Nae Pol ke ale roma, “Pestus one avolau raumana, iau ka sana baigaugau. Pangamologangau ke tupu ba ka kaomannmannangana kia. 26 Kelangpatali Agripa, iau ka sana matau ta pangamologa te one ta one ka longomatana tapu ka oru nginngina, ba ka sana inte ko nga matang kanname. Ke lele nga karakarangana mana. 27 Kelangpatali Agripa, one ka longopatokona ta ragau reke toe Nutu kaona pangamologangarea ae? Iau ka laumatana roma, one ka longopatokona.”

28 Avae Agripa ke ballage Pol roma, “Ko roma, one ka liking ta ngo palele iau ta iau a alopatokonakana te Karais ka panna inaekia mana?”

29 Nae Pol ke ale roma, “Ke pe ta panna inaekia o ngarume tale. Ba ka sana kave Nutu ta one kasikeng longopatokona. Iau ka bai ta ragau reke longlonge pangamologangau kinung sonrau keke la leleng base me iau mana. Ka sana rorole ta oalo kokorai reke samapite kamau ki. Ka rorole roma, ka bai ta ri leleng ra lopatokonakana te Karais.”

30 Pol ke role minmina tapu nae Kelangpatali, bae Gavana, bae Berenisi, kala nga ragau reke tara kala nge ri keke maisi. 31 Na ka ineke ka'e bale bilingana laeala na keke palirole kerea roma, “Apanung laekia ke sane baia otte e soali ta ita balingmatenge o pulinge nga pulangkala.”

32 Bae Agripa ke role kae Pestus roma, “Taroma apanung laekia sane te ballaga ta i maising ngamuga nga Sisa raguna na i te lao.”

Copyright information for `MEE