Acts 3

Pita Ke Papea Agau Te Ora Kaename Ke Mate

Ka kae te ka laio nae Pita bae Ion keke lolapatae ta tempel ka kae matana a mologi. Ka i a kae matana ore nga kavang. Ba ka panna laeala na ragau keke paue agau te a kaename ke mate ka ina naname toapisigia ta ri pulinge nga tempel kaona eke patoe ka Pemannmana. Keke pulpulia agau laeala nga inaeala ka kaeme kinung ta baina i nge kalunglung kana oru nga ragau reke taolulu ta tempel. Na ka ina kaemate laeala kele Pita bae Ion ineke taolulu, na i ke ballaga rea ta lollokanna. Minmina nae Pita riluae Ion ke kelatupu te i. Nae Pita ke role kia roma, “Kela nasong te mangng!” Ka baina agau laeala a kaenamate ke kelkela ta ri pana lua roma ri ke la tunga kana oru.

Nae Pita ke role kia roma, “Ka sana kanau lollokanna ora siliva o ora gol bole, ava ka la tungnge ore momo nge iau te one. Nga Iesus Karais e ngae Nasaret giana, ngo tao.” Nae Pita ke rapite nga kamana e pe ba ke pasipage. Na bolvole mana na agau laeala kaename ba kaena bukuname keke lele gingging. Minmina na kaemate laeala ke tugutao ka kaename ba ke paturu ta i taonga. Ngarume na i ke taolu kurume rea lakallo ta tempel bilinganame ka taongana ba tugungtaongana ba kalangpagangana kae Nutu. Na ka ina ragau ke kele kaemate laeala ine tatao be kalapagpage Nutu, 10 na keke kelapatokone roma, pala na ka i a agau laeala e tattara be kalunglung kana oru nga tempel kaona eke patoe ka Pemannmana. Na keke kallo raumana nga ollaeala e lele nge i.

Pita Ke Pulimalage Pangamologa Ngallo Nga Tempel

11 Na agau laeala akangalunga lollokannakana ke loakurumea Pita bae Ion ba ragau kinung keke magio raumana. Na keke lola ka pirangareangana te ri lakallo ta malle eke patoe kae Tarangalu Ae Solomon. 12 Na ka inae Pita kele ollaeala na i ke role kerea roma, “Miau re ngae Israel, ke meimia a ollaekia pamagio miau? Ba ke meimia ae miau ka kelkela te mangng? Kaka roma, gingging ngamangng ba momongamangng reke pepe nge Nutu raguna ke papea agau laekia ta i taonga ae? 13 Nutu a i ae Nutu ae Abaram bae Aisak bae Iekop, ba ka i a Nutu ae sisiukita memena ke pulipataea barangalele a kanna ae Iesus giana raumana. Ava miau kaka ule ta mateng ba kaka kaulikale nga Pilatus raguna. Pilatus ke bai ta bange ta i loanga ava miau kaka gingginga raumana ta bainga kia minmina tale. 14 Miau kaka tangulelea Agau Orae Nutu Tore Ta I Kumangng Ka Kumangng A Kanna ba ka i a Agau A Bainganame Ke Tupu. Na kaka matea ta Pilatus nge ulomalage agau te a i a abalingpunu ragaukana. 15 Miau kaka sapune agau a i a mauling puna, avae Nutu ke pasigipage nga mateng. Na mangng ka kele ollaeala ka matamangng kanname mannangana. 16 Nga gingginga nga Iesus giana mana na agau laekia kaename keke gingging. Ollaekia a miau ka kele ba lomiaumatana kia ka puna nga lopatokona e te Iesus giana. Lopatokona e te Iesus ke papea nga miau kinung matamiau kanname.

17 “Kolingau memena, iau ka laumatana tapu roma, miau kala nga reke taoamuga kamiau ka sana lomiaumatana ka taru a miau ka kumkuma kia mirana. 18 Ava oru ra miau ka bai kia nge Iesus ke loakurumea oru rae Nutu turulomatana tao pala nga ragau kinung reke toe kaona pangamologangarea ineke role roma, Karais ae Nutu ke la ravunge miralali. 19 Minmina na miau ngaka pulivalakale baingamiau reke sosoali na ngaka tunge lomiaumatengana te Nutu. Ba ngaka kampiliu te Nutu ta baina i nge osurure baingamiau reke sosoali na ala i a kae ora Nutu panne maulingamiaungana. 20 Na i nge ba'e Iesus a i ae Karais ore tore pala ta i tungnge te miau. 21 I nge momo ngallo nga Nutu mallena nga tava ta nge lele nga kae rae Nutu la kumangnggaliu ka orume kinung base ine patokala nga ragau reke toe Nutu kaona re tupu pala. 22 Ke loakurumea pangamologa a Moses rolea pala ine role roma, ‘Avolau a i ae Nutu ke la pangamaisinge agau e toe Nutu kaona base me iau ngaliua nga ragau rae miau muni. Ba miau ngaka longo ta oru ra i la turung rea pakamiau. 23 Ngaroma agau te sane nge longo te i, nae Nutu nge katotopatalia nga ragau rae Nutu.’

24 “Ba bole ragau reke toe Nutu kaona kinung pangaturu nge Samuel nasai, ri kinung reke pulimalage pangamologa ae Nutu kanna keke rorole pala ta kae kakai rae sonrau. 25 Ri ka ri ra sisiukamiau memena ba piunga ba bonga laeala ora Nutu kuma kia kala nga tamamiau memena ka orae miau kinung. Nutu ke role te sisiukamiau ae Abaram roma, ‘Iau ka la kavingtulunge ragau kinung re nga mogalo laekia e ngape nge sivung te.’ 26 Nutu ke ba'e Barangalele A Kanna ae Iesus ora i pasigipage te miau kapunu ta i kavingtulu miau ka kamongpiliungana ka miau kenakena nga baingamiau reke sosoali.”

Copyright information for `MEE