Acts 4

Pita Bae Ion Keke Meisi Ngamuga Nga Reke Taoamuga Ka Iurame Ragurea

Na pirisme ba agau e kapunu nga ra kurtalingling nga tempel kala nga Sarusime keke loa te Pita rae Ion ka ineke pamolloga tale ta ragau. Ba ri ka sana siareape ka ina aposelme ke palomatantane ragau ba keke pulimalage pangamologa roma, Nutu ke la pangasigingpagange ragau ra loreapatokona te Iesus nga mateng. Minmina na keke laue Pita bae Ion, na keke pullue ri pana lua nga pulangkala ta momongkalange kae e ngarume ta ka laio tapu. Ava ragau papatu reke longe pangamologangarea ka loreapatokona te Iesus. Minmina na ra lopatokonakana kinung keke lele basema ragau ka ri 5,000.

Me ngangaila, na re kapunu nga Iurame ba ravollalaukerea memena kala nga ra pangalomatanakana nga bangapagame keke katukala kinung ngae Ierusalem. Anas a i a piris e kapunu, bae Kaiapas, bae Ion, bae Aleksanrer kala nga ragau palu re nga balekaina ae piris e kapunu keke momo bole. Na keke role ta ri atung kae Pita bae Ion ta pangamaisi rea nga ragurea. Na keke paturu ta balinglaga rea roma, “Kaka meimia ka kumangng ngamiau ka ollaekia? Gingginga a taru ke momo nge onemea, o kaka kumkuma nga tai giana?”

Nae Kannu E Tupu ke ponu nge Pita ba i ke role kerea roma, “Miau re kapunu nga ragau ba miau ra bollalau! Ngaroma miau ngaka ballaga mangnga sonrau ka ore pe a mangng kuma kia nga agau a kaenamate ba ke meimia ka pengana. 10 Na miau kala nga ragau kinung re ngae Israel nga lomiaumatana roma: Nga gingginga nge Iesus Karais e ngae Nasaret giana a i a agau ora miau ka katupite nga maiskovu ave Nutu ke pasigipage muni nga mateng, nga gingginga nga gia laeala mana agau laekia e meisinsi ngamuga nga ragumiau mirana ke pe bavakena. 11 Iesus ka i a

“‘Lollo ama miau ra popongpita ka tangulelea,
ba ka i a lollo e lele i a lollo kena a kana ka gingginga
ma mais e maisgingging ka bale.’”
12 Ka sana agau te muni a kana ka gingginga ta i ravunglelenge ragau, ta ke sana gia te muni ngape nga tava ora Nutu tunge ngaliua nga ragau ta ita patonge ta baina ita ngaka kapatali nga alang e soali.

13 Na ra nginngina keke kele Pita bae Ion ine sane ke matau ka ineke pamolloga. Ba keke kelapatokona rea roma, ka ri ra ragau mana. Ke sane ke rave pangalomatana. Minmina na keke magio ba keke kelapatokona rea roma, pala na keke tatao kala nge Iesus. 14 Ava ra nginngina ka sana kanrea pangamologa kurumea, keke kele agau laeala a mirana pe ine meisinsi kala nge ri. 15 Ka baina keke role ta Pita bae Ion ngeke lelemalagapatalia Ginunga Nga Reke Taoamugmuga Ka Iurame. Na keke palibalaglaga rea roma, 16 “Ita kaka la maingamia ka ri pana lua? Ragau kinung re ngae Ierusalem ka loreamatana roma, ri pana lua keke kuma ka oru e bollau raumana ba ita ka sana ngaka kaulikale. 17 Ava ita ngaka parototokala rea ta ri manereasa pangamologa ta agau te muni ka gia laekia. Minmina na ollaekia ke sane nge loa lagatauga ta ragau.”

18 Na keke kiulu ka ri pana lua muni. Na keke role gingging kerea ta ri manereasa pangamologa ta ragau te Iesus ba ta ri manereasa pangalomatanange ragau ta ri loreamatanangana kae Iesus. 19 Avae Pita bae Ion keke ala rea roma, “Miau nga lomiaukanana roma, taru ke pe nge Nutu raguna. Ta mangnga longa te miau o ta mangnga longa te Nutu? 20 Ava mangng ka bai ta roleng kamiau roma, ke isopa raumana ta mangng kaulingkalange oru ra mangng ka kela rea ba longo rea.”

21 Minmina na ka ina ri ke role gingging kae Pita bae Ion muni, na keke ba rea eke lao. Ka sana kanrea pangamologa kena ta tungnge alanga te ri pana lua kurumea, ragau kinung keke kalapagpage Nutu kurumea oraeala e lele nga agau laeala a kaenamate. 22 Ba agau laeala a kumangnga e bollau lele nge i ta pangapenge mirana ka kana pesingmataname ka ri giaukaina lua tapu.

Ra Lopatokonakana Kavangarea

23 Na ka inae Pita bae Ion ke lelemalaga nga kalingnana tapu, na keke galiu ta ragau rae ri ba keke ture orume kinung ra re kapunu nga pirisme ba ravollalau ke role kerea ki. 24 Na ka ina ra lopatokonakana ke longe oru nginngina, na ri keke pagiu kinung ka kavangarea te Nutu roma, “One A Avolau E Bollau, ko pulia maga ba tava ba pelau ba oru reke momo ngi. 25 Ba one muni ko role ngallo nga Kannu E Tupu pangamologangana ka sisiukamangng ae Revit a i a barangalele ae one kaona ka ine role roma,

“‘Ke meimia na ra sana ri ra Iura ka iukerea raumana;
ba ke meimia na ragau keke palipotopita rea ta ri bainge ore soali te Nutu
ava ri ka sana karea gingginga ta kumangng ka ollaeala?
26 Kelangpatali re nga mogalo laekia e ngape ba re kapunu nga ragau
keke kalitupu rea ka sagaga ba keke palipulikinungu rea
ta ri sanangkalange Nutu A I A Avolau kala nge
Karais ae i orae i pulia ta kumangng ka kumangng a kanna.’
27 “Ollaeala ke lele ka kaomannmannangana ka inae Eroto bae Pontius Pilatus ba ragau ra sana ri ra Iura kala nga re ngae Israel keke katukala kinung nga maga kunna laekia ta baina ri potongolu barangalele e tupu ae One ae Iesus kana orae One pulia ta i kumangng ka kumangng a kaning. 28 Ra nginngina keke pulikinung ka kumangngarea ngallo nga orume kinung ra One potopita pala ngallo nge one muni kurumea gingginga ba lomatengana ae one. 29 Minmina nae Nutu One Avolau E Bollau, one ngo kelalomatana ka ineke role'iu kamangng. Na ngo paginggingi mangng ra barangalele rae one ta baina mangng sana nga matautau ka ina mangng pulimalage pangamologa a kaning. 30 Ngo kala'e kamang ta pangapenge ragau ba ngo kuma ka killa reke bollalau ba kumangng reke bollalau ka gingginga ae Iesus a i a barangalele ae one e tupu.”

31 Ka ina ri ke rongo ka kavanga tapu na malle laeala a ri ke katukala ngia ke matagakalle. Ba ri kinung keke ponu kae Kannu E Tupu. Minmina na ke sane ke matau ka ineke pulimalage pangamologa ae Nutu kanna.

Ra Lopatokonakana Keke Palitungtungu Karea Oru

32 Na ra lopatokonakana kinung ka ramarea kena ba ka lorea kena mana. Ka sana agau te e nge ri nge role roma, orae i ka orae i mana. Ke sa. Ri karolu keke palitungtungu karea oru. 33 Nga gingginga e bollau na aposelme keke pulimalaglage pangamologa e te Iesus Avolau ine sigipaga nga mateng. Bae Nutu ke kelingia kavingtulu reke bollau te ri kinung. 34 Ba ka sana te e nge ri moro ta kana otte. Ta nga kae palu na ragau rae ri ra karea ka mogalo o baleme ngeke ba ki, na ngeke rave lollokanna. 35 Na ngeke tunge lollokanna nginngina ta aposelme, na ri ngeke tavoa ki nga ra lopatokonakana ta kalaunge kenakena a sana kana oru.

36 Ka kae te, nae Iura te a giana kae Iosep e nga galiau ae Livai ora naname toapisigia ngae Saipras, ba ka i a agau a aposelme ke patoe kae Barnavas (a mirana roma apangaginggingakana tuna), 37 ke ba ka mogalo ae i. Na ke atu ka lollokanna nginngina ba ke tungu rea ta aposelme.

Copyright information for `MEE