Acts 6

Keke Pulia Ragau Ka Ri Lima Ba Lua Ta Ri Kalaunge Aposelme

Ka kae palu ngarume ka ina ra lopatokonakana ke umma ta ri leleng papatu, na iu ore nga pangavolo ke lele ngaliua nga Iura reke pamolloga ka kaling ae Girik ba Iura pattoto. Iura reke pamolloga ka kaling ae Girik keke pavolo kurumea, ravale re ngae ri ra matengpatali ke sane ke ravu karea kaning onreke tavova ki ka kae kenakena. Minmina na aposelme ka ri tangulelu ba lua keke kiukinunge ra lopatokonakana na keke role kerea roma, “Ke sane pe ngaroma kumangng e nga kelangpatali ta kaning nge ravupita mangng ra aposel, na kumangng a kanmangng ore nga pulingmalagange pangamologa ae Nutu kanna nge magogo. Minmina na kolingamangng memena, miau ngaka pulia pana lima ba lua nge miau onreke ponu kae Kannu E Tupu ba ka karea ka lomatana e pe. Na mangng nga puli rea nga baina ri ngeke kelapatali ta kumangnga laeala. Ava mangnga ra aposel nga momogingging nga kumangnga ore nga kavanga ba pulingmalagange pangamologa ae Nutu kanna.”

Na ri kinung keke ngatakale pangamologa laeala. Minmina na keke pulia ra lopatokonakana te Karais ra giareame roma: Stepan a i e ponu kae Kannu E Tupu ba lopatokona, bae Pilip, bae Prokorus, bae Nikanor, bae Timon, bae Parmenas kala nge Nikolas. Bae Nikolas ka i a agau e ngae Antiok ore ka'e lopatokona ae ragau rae i, na ngarume na i ke loakurumea lopatokona ae Iurame. Na keke loa ka ra nginngina ta aposelme. Na aposelme keke pulipaia kamarea nge ri ba keke kave Nutu te ri.

Ka baina pangamologa ae Nutu kanna ke sasa ba ra lopatokonakana keke lele papatu raumana ngallo ngae Ierusalem. Ba piris papatu bole keke longe pangamologa ae Nutu kanna na ka loreapatokona te.

Keke Pulia Stepan Nga Kalingnana

Nae Stepan ka i a agau e ponu ka kavingtulu ae Nutu, ba ke ponu ka gingginga. Ba i ke kuma ka killa reke bollalau ba kumangng reke gingging ngaliua nga ragau. Ava ragau palu re ngae sinagog eke patoe ka Sinagog orae Pulangleleme keke toakiki kae Stepan. Ka ri ra Iura re ngae Sairin bae Aleksanria ba porovins re ngae Silisia bae Esia. Ra nginngina keke paturu ta ri palingtete kala nge Stepan, 10 avae Kannu E Tupu ke tunge lomatana e pe te Stepan ta baina ka ine nge pamologa na ke sane ngeke pulipisigia pangamologangana.

11 Minmina na keke bivitaoe ragau palu ta ri rolenge roma, “Mangng ka longe Stepan ine rolebainga kae Moses bae Nutu.”

12 Na goangarea laeala ke pasigipage ragau ba reke taoamuga kerea kala nga ra pangalomatanakana nga bangapagame. Minmina na keke laue Stepan, na keke loa kia ta i maising ngamuga nga Ginunga Nga Reke Taoamugmuga Ka Iurame. 13 Ngarume na keke atu ka ragau palu muni ta ri goanga roma, “Agau laekia ke rorolebainga ka tempel ae ita e tupu kala nga bangapaga rae Moses kanna. 14 Mangng ka longe ine role roma, Iesus e ngae Nasaret ke la rurunge tempel ba ke la kamongpiliunge bainga rae Moses tungu rea te ita.”

15 Na ra nginngina kinung reke tattara ngallo nga Ginunga Nga Reke Taoamugmuga Ka Iurame keke kelatupu te Stepan, na keke kele raguna ina tongana kena ma anggelo te raguna.

Copyright information for `MEE