Acts 8

Bae Sol ka sianakena kala nge ri ta Stepan nge mate.

Ba ka kae laeala na ragau keke paturu ta pangamiralalinge ra lopatokonakana te Karais reke momo ngae Ierusalem. Minmina na ra lopatokonakana kinung keke ka kalaoveka ta ina nge ngae Iurea bae Sameria. Nae Aposelme kasikerea keke momo ngae Ierusalem.
Ba ragau palu reke kave Nutu palimule keke talue Stepan ba ka loreatania raumana. Avae Sol ke paturu ta baingasoalinge ra lopatokonakana. Ke lola ta baleme na ke utupallala ka rapanung ba ravale ra lopatokonakana ta pulinglu rea nga pulangkala.

Pilip Ke Pulimalage Pangamologa E Pe Ngae Sameria

Minmina na ra lopatokonakana reke ka kalaoveka keke pulimalaglage pangamologa e te Iesus nga iname kinung ra ri ke loa tao. Bae Pilip ke loa lagape ta maga kunna te ngallo ngae Sameria na ke pulimalage Karais giana nangina. Ka ina maluame ke longe Pilip pangamologangana ba keke kele killa reke bollalau ra i kuma ki, na keke balimasi ka longareame ta pangamologangana. Kannu reke sosoali keke kamalaga patalia ragau papatu ka relinglagangarea. Ba ragau papatu ra mirareame ke mate ba ragau ra kaereame ke mate keke pepe. Minmina na serenga e bollau ke lele ngallo nga maga kunna laeala.

Saimon A I A Masingkana

Na ka apanung te a giana nge Saimon ke momo nga maga kunna laeala. Ba ka kae palu tapu na apanung laeala ke pamagio raumane re ngae Sameria ka kumangngana e nga masing. I ke roma i a agau te e bollau. 10 Minmina na ragau kinung reke bollalau ba reke sisina bole keke bali ka longarea masi te i. Ba keke role roma, “Apanung laekia ka i a oru e ngailu raumana eke patoe kae Gingginga E Bollau Raumana.” 11 Ba keke loakurumea ta, ka kae papatu tapu, na i ke pamagio rea raumana ka kumangngana re nga masing. 12 Ava ka ina ri ka loreapatokona ta Pilip pangamologangana ine pulimalage pangamologa e pe e ta Nutu kelangpatalingana ba te Iesus Karais giana, na keke rave pangamagoe. Rapanung ba ravale bole keke rave pangamagoe. 13 Bae Saimon ka lonapatokona bole. Ba ka ine rave pangamagoe tapu na i ke taotunanne Pilip ka kallongana kurumea killa reke bollalau ba kumangng reke gingging ra i kela rea ka matana kanname.

14 Na ka ina aposel reke momo ngae Ierusalem ke longe ina ragau re ngae Sameria ke ngatakale pangamologa ae Nutu kanna, na ri keke ba'e Pita riluae Ion te ri. 15 Ba ka ineke lele, na keke kave Nutu ta ra lopatokonakana ngeke rave Kannu E Tupu 16 kurumea, Kannu E Tupu ke sane pupai nga te e nge ri tale. Ke sa. Pala na keke rave pangamagoe nge Iesus Avolau giana mana. 17 Minmina nae Pita bae Ion keke pulipaia kamarea nge ri, na ra lopatokonakana nginngina keke rave Kannu E Tupu.

18 Na ka inae Saimon kele ina ri ke rave Kannu E Tupu ka ina aposelme ke pulipaia kamarea nge ri, na i ke ava ta tungnge lollokanna ta aposelme 19 ka rolengana kerea roma, “Ngaka tunge gingginga laekolong te iau bole nga baina ragau ra iau pulipaia kamaume nge ri ngeke rave Kannu E Tupu.”

20 Avae Pita ke role kia roma, “One kala nga lollokanna a kaning ngaka mate kinung ta one ko roma, one ngo tunge lollokanna ta kolinge tunga ae Nutu ka lollokanna! 21 Ka sana kaning inte nga kumangng laekia ta longo ke sane tupu nge Nutu raguna. 22 Minmina na ngo pulivalakale baingang laekia e soali na ngo kave Nutu ta baina i nge osurure baingang ino role minmina. 23 Ta iau ka kele bainga nga kelangalele ke ponu nge one ba bainga reke sosoali keke pulakala one tapu.”

24 Nae Saimon ke ale roma, “One ngo kave Nutu te iau ta baina oru nginngina ra one role kau ki ke sane ngeke lele nge iau.”

25 Ngarume, ka inae Pita bae Ion ke turupote lopatokona ae ri te Iesus ba keke pulimalage Iesus Avolau pangamologanganame tapu. Na keke galiu tae Ierusalem. Ba ka ineke kagaliliu tae Ierusalem, na keke pulimalaglage pangamologa e pe nga maga papatu ngallo ngae Sameria.

Pilip Kala Nga Agau E Ngae Itiopia

26 Na anggelo te orae Nutu ke role kae Pilip roma, “Ngo loa ta pamau e pa ngae Ierusalem ave lolapisigi tae Gasa.” Bae iau ae Luk ka bai ta turunglomatana ka pamau laeala roma, ragau ke sane ke tatao ngia muni sonrau.

27 Ka bainae Pilip ke kutapu e loa ba ka ine lola na i ke lele nga agau te e ngae Itiopia oreke sigia. Ka i a avolau te ore ellapatali ta lollokanna rae kelangpatali e ngae Itiopia ora i a bale a giana nge Kanrasi. Apanung laeala ke loa tae Ierusalem pala ta i kavanga te Nutu, 28 ba ka ine kagaliliu nga pamau ta maga ae i, na i ke tarapai nga manang ae i. Ba ke patpatoe lau a agau e toe Nutu kaona a giana nge Aisaia pa'e pala. 29 Minmina nae Kannu E Tupu ke role kae Pilip roma, “Ngo loa ta manang laeala na ngo momo kokoro nge i.”

30 Ka bainae Pilip ke pira ta manang laeala na ke longe agau laeala ine patpatoe lau a agau e toe Nutu kaona a giana nge Aisaia. Nae Pilip ke ballage roma, “Aekolong, ka longmatana ka inaekolong a one patpatoe?”

31 Na agau laeala ke ale Pilip roma, “Iau nga maimia ka laumatanangana ngaroma agau te ke sane nge panana iau kia?” Minmina na i ke ballage Pilip ta i nge taepatae nga manang ae i na nge tara kala nge i.

32 Na inaeala a agau eke sigia patpatoe nga Lau ae Nutu Kanna ke rolea pangamologa e te Karais ore role roma,

“I ka tongana kena ma sipsip eke loa kia ta samungpununge,
ba ka tongana kena ma sipsip goekia e sane rolea inte
ka ineke kavitonte sipsip goekia laeala bulvunna;
i ke bai minmina mana; ke sane rolea inte.
33 Keke pavalengea ba ka sana agau te meisi kala nge i ta kalaungapagange.
Ba ka sana agau te nge ninipaga ta sivuna memena
ta momongana nga mogalo laekia e ngape ke kalapunu mana.”
34 Na agau laeala eke sigia ke ballage Pilip roma, “Ngo turu te iau. Agau e toe Nutu kaona ke rorolea pangamologa e ta i muni, o ke rorolea pangamologa e ta agau tetoto?” 35 Minmina nae Pilip ke paturu nga pangamologa inaeala nga Lau ae Nutu Kanna mana na ke ture pangamologa e pe e te Iesus ta avolau laeala e ngae Itiopia.

36 Ka ineke lolapisigi kurumea pamau, na keke lele nga me inte. Na agau eke sigia ke ballage Pilip roma, “Ngo kele, me ikia ava taru ke bototokala iau ta manegusa ravunge pangamagoe?” 37 Ba i ke role ta manang nge meisi. Ka baina riluae Pilip keke sopisigi ta me nae Pilip ke pamagoea. 39 Ba ka ineke solele nga me, na ka pannasa mana nae Kannu E Tupu ke ravupatali kae Pilip. Ba agau laeala eke sigia ke sane kele muni, ava ke tutapu ka lonaserengngana. 40 Avae Pilip ke lele ngae Asaroto, na ke tatao nga iname kalaoveka. Ba ke pulimalaglage pangamologa e pe e te Iesus nga magame kinung ta ke lele ngae Sisaria.

Copyright information for `MEE