Colossians 3

Ita Ngaka Pulivalakale Baingara Re Pala Reke Sosoali Na Ngaka Lupage Maulingara A Pau

Nutu ke pasigipaga miau kala nge Karais, minmina na miau ngaka pulia lomiaume nga oru re ngailu, nga malle laeala ae Karais tara ngia nga Nutu bavana nga kamana e pe. Ngaka pulia ramamiaume nga oru re ngailu. Sana ngaka puli rea nga oru re nga mogalo laekia e ngape. Iau ka role minmina kurumea, miau kaka mate tapu ba maulingamiaume keke ko kala nge Karais ngallo nge Nutu. Ngarume nga inae Nutu nge papote Karais a i a maulingara, na i ke la pangapota miau bole kala nge i nga mallena a kana ka olamana e toakala.

Minmina na miau ngaka pamatea baingame kinung reke loakurumea miramiaume loreamatengana reke sosoali. Ngaka pamatea baingame kinung reke sosoali basema: bainga re nga kenong kala nga ravale ra sana ri ra namiaupengana memena o rapanung ra sana ri ra nemiautale memena. Ba ngaka pamatea bainga ra mukurea, ba bainga e nga matenge ravale o rapanung mirarea raumana, ba lomatengana reke sosoali, ba bainga e nga matengraumana ta ravunge oru papatu raumana ora tongana kena mana ma bainga e nga kalangapage nutu ra goang. Kurumea bainga nginngina mana, nae Nutu iukiangana ke la atung na ke la punga pai nga ragau reke longosasa te i. Ba pala na miau kaka tataokurumea bainga nginngina bole. Kaka tataokurume rea nga momongamiau re pala. Ava sonrau na miau ngaka pulivalakale bainga nginngina kinung. Ngaka pulivalakale iu matantana, ba lovaingana re nga baingasoalinge ragau pattoto. Sana ngaka rolesoali ka ragau pattoto giareame, ba sana ngaka ngatakale pangamologa re nga ravalangng ta ri lelengmalaga nga kaomiaume. Sana ngaka paligoga miau kurumea, miau kaka pulivalakalatape momongamiaungana ra kasana onreke ponu ka bainga reke sosoali. 10 Miau kaka pulivalakale momongamiaungana ra kasana, na kaka lupage maulingamiau a pau orae Nutu kampililiue ta i nga tongana kena mana me i. Ka la tongana kena mana me Nutu e koipage. I ke kumkuma minmina ta baina miau nga lomiaumatana kia mannangana. 11 Ba nga mauling laekia a pau a ita ka lupage, ka sana ragau palu ke ngailu nga pattoto. Ke sa. Ri kinung ka tongarea kena mana. Ragau ra Iura ba ragau ra sana ri ra Iura ka tongarea kena mana. Ba ragau reke rave totongtaliu ba re sane ke rave totongtaliu ka tongarea kena mana bole. Ba ragau ra pinolo, ba ragau re nga maga matantana, ba ragau ra kumangngatulu, ba ragau ra sana ri ra kumangngatulu, ka sana otte nga oru nginngina. Ava oru e bollau raumana minakai roma, Karais ka i e kapunu nge ita kinung, ba ke mommo ngallo nge ita kinung.

12 Ka miau ra ragau rae Nutu toro rea, ba ka miau ra ragau reke tupu ra i materaumana rea. Minmina na miau ngaka lupage bainga e nga lonana. Ba bole, ngaka lupage bainga e nga legengmasinge ragau pattoto kala nga bainga e nga ulongpisigi miau muni ba bainga e nga malong. 13 Sana ngaka bolvole ta iukamiaungana ka agau te e nge miau. Ba nga ina te e nge miau nge tunge maenang ta tetoto, na agau laeala e rave maenang nge osurure kolingana baingana e soali. Avolau ke osurure baingamiau reke sosoali, minmina na miau ngaka osurure ragau pattoto baingarea reke sosoali bole. 14 Ba bainga e nga matengraumanange ragau pattoto ke bollau nga bainga nginngina kinung reke pepe. Minmina na miau ngaka lupage bainga laeala ore samapite ri kinung ba ke pagiukinungu ita masi.

15 Nutu ke kiu miau ta momongkinung masi nga mira kena. Minmina na miau ngaka ngatakale momongpengana ae Karais tungtunge ta i kelangpatali ngallo nga lomiaume. Ba ngaka kalapagpage Nutu kurumea oru ra i kuma ki te miau. 16 Miau ngaka ngatakale pangamologa ae Karais kanna ta i momong ngallo nge miau ba pangaponu miau nga ina miau nga palipalomatantana miau ba ngaka palipatuptupu miau ka lomataname kinung reke pepe. Ngaka kuma minmina nga ina miau nga bauvaue baunga re nga kalangpaga, ba baunga re ta lopatokona, ba baunga matantana. Ba ngaka kalapagpage Nutu ngallo nga lomiaume kurumea oru ra i kuma ki te miau. 17 Nga pangamologame kinung ra miau ka rorole rea ba kumangngme kinung ra miau ka kumkuma ki, miau ngaka kumkuma ka bainga reke pepe ta ragau reke loakurumea Iesus Avolau kumangng ki. Ngaka kuma minmina nga ina miau nga kalapagpage Nutu a i a Tamara. Ngaka kalapagpage nga Iesus giana kurumea oru ra i kuma ki te miau.

Pol Ke Tunge Potong Palu Ta Ra Lopatokonakana Balekaina Rae Ri

18 Miau ravale ngaka ulopisigi miau muni ngape nga nemiautale memena kurumea, ka i a bainga e tupu ore loakurumea pagiungamiau ngana kala nge Avolau.

19 Ba miau rapanung ngaka materaumane namiaupengana memena ba ngaka legemasi rea, ba sana nga lomiaumannmannasa kerea.

20 Miau ra goeme ngaka longlongo te tamamiau bae namiaumemena nga orume kinung. Iau ka role minmina kurumea, ka i a bainga ae Nutu lonasereng kia raumana.

21 Miau ra goeme tamarea memena sana ngaka rolepu kerea. Ngaroma miau ngaka kumkuma minmina, na bainga laeala ke la baingaraguso kerea raumana.

22 Miau ra kumangngatulu ngaka longlong ta ragau ra ri ra ravollalaukamiau memena nga mogalo laekia e ngape. Ngaka longlongo te ri nga orume kinung. Ava sana ngaka kuma minmina ta pangaloserengkala rea ka ineke ella te miau mana. Ke sa. Ngaka longlongo te ri mannangana ngallo nga lomiaume ta tungnge alangpaga te Iesus Avolau. 23 Ngaka kumkuma ka orume kinung ra miau ka kumkuma ki ka gingging ngamiaunganame kinung. Ava sana ngaka kuma minmina ta pangaloserengkale ragau. Ke sa. Ngaka kuma minmina ta pangaloserengkale Iesus Avolau. 24 Ngaka kuma minmina kurumea, miau ka lomiaumatana tapu roma, ngarume na miau kaka la ravunge alanga e pe nge Avolau. Kaka la ravung kamiau oru nga kavingtulu ra i patokala tao pala. Karais ka i a Avolaukamiau ba miau kaka kumkuma ka kumangng ra kanna. 25 Iau ka role minmina kurumea, ragau reke bavaia bainga reke sosoali keke la ravunge alang kurumea bainga ra ri ke kuma ki. Bae Nutu kalingnanangana ka ragau ka tongana kena mana.

Copyright information for `MEE