Colossians 4

Miau ra ra kumangngatulu ravollalaukerea memena ngaka kelapatantali te ri ka kumangng ngamiaungana ka bainga reke tupu beke pepe. Ngaka kuma minmina kurumea, miau ka lomiaumatana roma, miau bole ka kamiau ka Avolau e momo nga mallena nga tava.

Potong Palu Muni

Miau ngaka kavkava te Nutu ka kaeme kinung. Ba nga ina miau nga kavkava, na ngaka ella masi ba ngaka kalapagpage Nutu kurumea oru ra i kuma ki te miau. Ba ngaka kavkave Nutu te mangng bole. Ngaka ballage ta i salange pamau ta mangng pulingmalagange pangamologa a kanna ta baina mangng nga turupote talung e te Karais ta ragau. Kurumea pulingmalaga ngaungana ka pangamologa laeala mana, na iau ka mommo ikia nga pulangkala. Ngaka ballage Nutu ta i kalaunga iau ta turungpotange pangamologa laeala masi kurumea pangamologa ra i mate iau ta rolenge rea. Miau ngaka umma ta pangakosining ka baingamiau reke loakurumea lomatana e pe ta ragau ra sana loreapatokona te Karais. Ba ngaroma miau ngaka kalipa ka pamau ta pangakosining ka bainga nginngina te ri, na ngaka kuma minmina. Ba nga ina miau nga pamolloga kala nge ri, na ngaka rorole kerea ka pangamologa reke pepe beke masmasi. Ngaka kuma minmina ta baina miau nga lomiaumatana ka pangamologa ra taru ta alanggaliu rea ta kenakena nge ri.

Iala nae, Tikikus a i a kolingamangng a mangng materaumane ke la turunglomatana te miau ka orume kinung re te iau. I ka i a kumangngkena ae mangng ba akumangngatulu te ore loatunanne Avolau. Iau ka matea ta bange te miau ta baina miau nga lomiaumatana ka momongamangng nakai. Ba bole, ka bai ta bange te miau ta baina i nge paginggingia lomiaume. Ba iau ka ba'e Onesimus kala nge i. I ka i a alokalakana ba kolingamangng a mangng materaumane, ba ka i a te e nge miau. Ba nga ina ri pana lua nginngina ngeke lele na'ina nge miau, na ri keke la turunglomatana te miau ka orume kinung reke umma ta leleng nakai.

10 Aristarakus a i a apulangkala kala nge iau ke ba ka sinro ae i te miau. Bae Mak a i ae Barnavas ravungkia ke ba ka sinro ae i te miau bole. (Miau kaka rave potong re te i tapu. Ba ngaroma i nge atu te miau, na miau ngaka rave ka lomiauserengngana.) 11 Bae Iesus
4:11Agau laekia ka sana i a Iesus a i ae Nutu Tuna. Ke sa. Ka i a agau tetoto a giana nge Iesus.
eke patoe kae Iastus ke ba ka sinro ae i te miau bole. Ri pana mologi nginngina ka ri ra Iura. Ba ka sana Iura pattoto ke kuma kala nge iau ta pulingmalagange pangamologa re ta Nutu kelangpatalingana. Ri kasikerea mana keke kuma kala nge iau, ba keke paginggingi iau raumana.
12 Epapras a i a te e nge miau bole ba a i a akumangngatulu ae Karais Iesus kanna ke ba ka sinro ae i te miau. I ke kumkuma kaligi ta kavang te Nutu te miau ka kaeme kinung nga baina nga miau ra ra lopatokonakana reke matua beke meisgingging, ba nga lomiaumatana masi ka Nutu lonangana. 13 Ba iau ka la turulomatana kia roma, ke matea raumana ta kalaunga miau ba ke matea raumana ta kalaunge ra lopatokonakana te Karais reke momo ngae Laorisia bae Ierapoli bole. 14 Luk a i a apangapemirakana a mangng materaumane ke ba ka sinro ae i te miau. Bae Remas ke ba ka sinro ae i bole. 15 Iau ka matea ta miau tungnge sinro ae iau te kolingara memena ngallo nge Karais reke momo nge Laorisia. Ba bole, ka matea ta miau tungnge sinro ae iau te Nimpa kala nga ra lopatokonakana reke katualla nga bale ae i.

16 Ba ka ineke patoe lau laekia tapu te miau, na miau ngaka role kerea ta ri patonge ngallo nga ginunga ae ra lopatokonakana re ngae Laorisia bole. Ba miau bole ngaka patoe lau a kanau a iau ba kia ta ra lopatokonakana re ngae Laorisia.

17 Miau ngaka role kae Arakipus roma, “One ngo ella one masi ta baina ngo rongo masi ka kumangng a one rave nge Avolau.” 18 Iau ae Pol ka papa'e pangamologa inaekia ka kamau muni. Miau nga lomiaugaliu te iau nakai nga pulangkala. Iala na, lopengana ae Nutu a i tungtungumane nge momo kala nge miau.

Copyright information for `MEE