Ephesians 2

Nutu Ke Pamauli Ita Ine Pasigipaga Ita Kala Nge Karais

Pala ka ina miau sana ka pagiu miau kala nge Karais tale, na ka miau ra ragau ra kannureame ke mate. Ka miau ra ragau ra kannureame ke mate kurumea, miau kaka momo tale nga kumangng ngamiaungana ka bainga re nga longasa ta bangapaga rae Nutu kanna ba bainga reke sosoali nge Nutu raguna. Ka ri ra bainga ra miau ka tataokurume rea pala ka ina miau ka lolakurumea ragau re nga mogalo laekia e ngape baingareame. Ba kaka lolakurumea kelangpatali a kana ka gingginga ore kelapatantali nga malle re ngailu nga mogalo laekia. Ka i a kannu ore kumkuma sonrau ngallo nga reke longosasa te Nutu. Ita kinung kaka momo ngaliua nge ri pala ka loangakurume ngarangana ka mirara loreamatengana reke sosoali. Ba ita kaka ngatakalkale mirara ba gilira bagana loreamatengana reke sosoali ta ri taongamuga kita. Ka kae nginngina na ita ka tongara kena ma ragau pattoto re nga mogalo laekia e ngape onre sane ke la kangapatali nga Nutu iukiangana. Avae Nutu e ponu raumana ka lonana ke materaumana ita ka matengraumanangana ae i ore bollau raumana. Ka kae nginngina na ka ita ra ragau ra kannureame ke mate kurumea kumangngara ka bainga reke sosoali nge Nutu raguna, avae Nutu e ponu raumana ka lonana ke materaumana ita, minmina na i ke pamauli ita kala nge Karais. (I ke ravulele miau ka lopengana ae i a i tungtungumane.) Ba ke pasigipaga ita kala nge Karais, ba ke patara ita kala nge i nga mallena nga tava kurumea pagiungara kala nge Karais Iesus. I ke kuma minmina ta baina nga kae re ngarume na i nge pakosining roma, lopengana ae i a i tungtungumane ke ponu ba ke bollau raumana. Ka i a lopengana a i pakosining kia ina i lonananna ita kae Karais Iesus kumangngana. Iau ka role minmina kurumea, Nutu ke ravulele miau ka lopengana ae i a i tungumane te miau kurumea lomiaupatokonangana te Karais. Ba ollaeala ke sane pa nge miau muni. Ke sa. Ka i a tunga orae Nutu tungumane. Ka sana i a kuru e nga kumangng a miau ka kuma kia. Minmina na agau te nga manenasa mulianga ka kumangngana ka otte. 10 Iau ka role minmina kurumea, ka ita ra kumangng rae Nutu kanna. I ke koipaga ita ngallo nge Karais Iesus ta ita kumangng ka kumangng reke pepe. Ka ri ra kumangng rae Nutu kalitupu rea pala ta baina ita ngaka taokurume rea.

Karais Ke Rongo Ka Kalingpala E Momo Ngaliua Nga Ragau Ra Iura Ba Ragau Ra Sana Ri Ra Iura

11 Minmina na miau ra sana miau ra Iura ka ina namiau memena ke toapisigi miau ngaka longo nasai. Iura onra ri ra ragau reke patpatoe ri muni ka “Ragau reke rave totongtaliu” keke patpato miau ka “Ragau nginngina re sane ke rave totongtaliu”. (Ava bainga laeala ka i a bainga a ragau ke kumkuma kia mana. Ka i a bainga a ri ke kuma kia nga ragau mirareame ka kamareame.) Ava miau ra sana miau ra Iura nga lomiaugaliu ta momongamiaungana e pala ina miau ka sana ka pagiu miau kala nge Karais tale. 12 Nga lomiaugaliu roma, ka kae nginngina re pala, na miau kaka momo balakala nge Karais. Ba ka sana miau ra ragau re nga galiau ae Israel. Ka sana miau ra ragau reke rave piunga ba bonga nginngina rae Nutu patokala ta i kumangng ki kala nga ragau re ngae Israel. Ke sa. Nga momongamiaungana nga mogalo laekia e ngape ka miau ra ragau re sane ke momalle oru reke la leleng ngarume. Ba ka miau ra ragau ra sana loreamatana kae Nutu. 13 Ka kae nginngina re pala, na miau kaka momo ngatauga nge Nutu, avae sonrau na i ke ravu miau kokoro te i kurumea pagiungamiaungana kala nge Karais Iesus. Ke ravu miau kokoro te i kae Karais totona.

14 Iau ka role minmina kurumea, Karais muni ke patupe momongara kala nge Nutu ba ragau pattoto. Pala na kalingpala te ke momo ngaliua nga ragau ra Iura ba ragau ra sana ri ra Iura, avae Karais ke pagiukinunge barana lua nginngina ta ri ra barana kena mana. Ba ke kalaruse raunga e nga bainga'iu ore kalipala rea. 15 I ke kuma minmina ka mirana ine mate, na ke osurure bainga'iu ore momo ngaliua nga barana lua nginngina. Kalingpala laeala ka puna nga bangapaga rae Moses kanna ba nga oru ra bangapaga nginngina ke bapage ragau re ngae Israel ta ri kumangng ki. Avae Karais ke rongo ka bangapaga nginngina ta baina i nge pagiukinunge barana lua nginngina ta ri ra barana kena a pau. Ke pagiukinungu rea ngallo nge i muni. Minmina na i ke kuma ka momongkinungngana. 16 Ba i ke rongo ka bangapaga nginngina ta baina i nge patupe barana lua nginngina kinung onreke momo nga mira kena momongareangana kala nge Nutu. I ke kuma minmina ine tungutotokala ka matengana nga maiskovu. Minmina nae Karais ke pamatea bainga'iu laeala ore momo ngaliua nga barana lua nginngina. 17 I ke atu na ke pulimalage pangamologa e nga momongkinungngana. Ke pulimalage pangamologa laeala te miau raka momo ngatauga nge Nutu pala. Ba ke pulimalage pangamologa laeala te mangng ra Iura ra momo kokoro te i bole. 18 Iau ka role minmina kurumea, Karais ke sale pamau ta ita ra Iura ba ita ra sana Iura kinung loanga te Tamara kae Kannu kena mana.

19 Minmina na miau ra sana miau ra Iura ka sana tongamiau kena ma ragau re nga ina pattoto tale. Ka sana tongamiau kena ma ragau ra kangakana. Ke sa. Ka miau ra ragau ra i kena kala nga ragau rae Nutu reke tupu. Ba ka miau ra ragau re nga balekaina ae Nutu. 20 Miau ka tongamiau kena ma bale te orae Nutu kumapai kia nga lollome. Ba lollo nginngina ka ri ra aposelme ba ragau reke toe Nutu kaona re pala. Bae Karais Iesus muni ka i a lollo kena a kana ka gingginga ta maisinggingging ka bale laeala. 21 Ba bale laeala giname kinung keke pagiukinung ngallo nge Karais. Minmina na bale laeala ke umma ta leleng bollau. Ba ka la i a tempel e tupu ngallo nge Avolau a i a Karais. 22 Bae Nutu ke umma ta pagiunga miau kala nga ragau pattoto ta leleng ma bale orae Nutu momo ngia ka Kannuna. Ke kumkuma minmina kurumea pagiungamiaungana kala nge Karais.

Copyright information for `MEE