Ephesians 3

Pol Ka I A Agau Ae Nutu Ba'e Ta Pulingmalagange Pangamologa E Te Karais Ta Ragau Ra Sana Ri Ra Iura

Minmina nae iau ae Pol a ri ke pulakala iau te miau ra sana miau ra Iura—

Iau ka laumatana roma, miau kaka longotape pangamologa e ta kumangng laekia ae Nutu tunge te iau ta pulingmalagange pangamologa e ta tungngana mana ka lopengana ae i te miau. Kaka longe inae Nutu papote talung laeala a i pakoea pala te iau. Ka i a talung laeala ama iau panana isura te pala. Ba nga ina miau nga patoe pangamologa laeala ama iau pa'e te miau pala, na miau kaka la kelangapatokona roma, Nutu ke tunge lomatana te iau ta iau laumatanangana masi ka talung e te Karais. Ka i a talung orae Nutu sane papote ta ragau reke momo nga kae re pala. Avae sonrau na i ke papote ta aposel ra kanna reke tupu ba ragau rae i reke toe kaona. Ke papote ka Kannu ae i. Ba talung laeala ke role roma, ragau ra sana ri ra Iura ra loreapatokona ta pangamologa e te Karais keke la ravunge kavingtulu ae Nutu kala nga ragau ra Iura. Ka ri ra mira iname nga mira kena. Ba ri lua kinung keke la ravunge kavingtulu rae Nutu patokala pala ta i tunga rea ta ragau reke pagiu rea kala nge Karais Iesus.

Nutu ke puli iau ta loanga ka pangamologa laeala e pe. Ka i a tunga ore loakurumea lopengana ae Nutu a i tungumane te iau ka ginggingngana kumangngana ngallo nge iau. Ka iau a agau e momo ngape raumana nga ragau kinung rae Nutu reke tupu, avae Nutu ke tungumane lopengana laekia ae i te iau. Ke tunge te iau ta baina iau nga pulimalage pangamologa e te Karais ta ragau ra sana ri ra Iura. Ka i a pangamologa e ta kavingtulu rae Karais kanna reke ponu raumana onra agau te ramana sane totorong ta lonamatana ki. Bae Nutu ke puli iau ta tungnge lomatana ta ragau kinung ta baina ri nga loreamatana roma, Nutu e koipage orume kinung ke kumkuma kurumea talung laeala a i pakoea ngallo nge i muni nga kae re pala. 10 Ke tunge kumangng laekia te iau ta baina sonrau na kelangpatalime nga malle re nga tava ba reke taoamugmuga nga malle nginngina ngeke kele ragau ra loreapatokona te Karais, na ngeke kelapatokona roma, lomatana e pe ae Nutu ke bollau raumana. 11 Ollaeala ke loakurumea Nutu lonangana e momo pala nganige ka ina orume ke sane ke lele tale, ba i ke kuma kia kae Karais Iesus A Avolaukita. 12 Ba kurumea pagiungara kala nge Karais ita ka lorapatokona gingging ba ka sana ka matautau ta loanga te Nutu ka lopatokona ae ita te Karais. 13 Minmina na iau nga ballaga miau ta miau sana ngaka puntapu miau nga ina miau ngaka kele miralali ra iau raravu rea te miau. Sana ngaka puntapu miau kurumea, miralali kokorai rae iau keke kumkuma ka olamana e toakala te miau.

Pol Ke Kava Te Nutu Ta I Pangagingginge Ra Lopatokonakana Re Ngae Epesus

14 Minmina na iau ka paro banu ngamuga nge Nutu a i a Tamara raguna. 15 Ka i ae Nutu ora balekainame kinung reke momo nga tava ba nga mogalo laekia e ngape ke rave giareame nge i. 16 Iau ka balaglage ta i pangagingginge miramiau ina re ngallo ka gingginga orae Kannuna tunge kurumea olamana ae i e toakala be ponu raumana. 17 Ka balaglage minmina ta bainae Karais nge momo nga lomiaume kurumea lopatokona ae miau. Minmina na matengraumana ngamiaungana kae Nutu ba ragau pattoto ke la momong gingging basema bega ora kulaname ke sigilu lakallo raumana ta mogalo. 18 Na miau kala nga ragau rae Nutu kinung reke tupu nga kamiau gingginga ta lomiaumatana masi roma, Karais matengraumanangana ka ragau ke bollau raumana ba ka sana lisina. 19 Ba ka la lomiaumatana kae Karais matengraumanangana ore kavesia ragau loreamatanangana. Minmina nae Nutu muni ke la pangaponu miau raumana.

20 Na ita ngaka kalapage Nutu ora kana ka gingginga ta kumangng ka oru reke bollau raumana nga orume kinung ra ita balaglage tao ba orume kinung ra ita loravavai tao kurumea ginggingngana e kumkuma ngallo nge ita. 21 Ita ngaka kinpataea giana ina ita ka katualla kinung. Ita ngaka kinpataea kurumea pagiungara kala nge Karais Iesus. Ita kala nga ragau kinung reke la leleng ngarume ngaka kinpataea giana passavele. Ka kaomannmannangana.

Copyright information for `MEE