Ephesians 5

Minmina na miau ngaka tataokurumea Nutu ta ka miau ra goe rae i ra i materaumana rea. Ba ngaka tataokurumea bainga e nga matengraumanange ragau pattoto base me Karais ine materaumana ita. Ba ke tunge i muni ta mateng te ita ma i a tunga ora koina lolo a i tunge te Nutu. Ke tunge mirana ma i a posi eke balia beke tunge te Nutu.

Ka miau ra ragau rae Nutu reke tupu, minmina na ke sane pe ngaroma ragau ngeke longe ina miau ka kumkuma ka bainga reke sosoali basema: bainga e nga kenong kala nga ravale ra sana ri ra namiaupengana memena o rapanung ra sana ri ra nemiautale memena. O ngaroma ngeke longe pangamologa ina miau ka kumkuma ka bainga matantana ra mukurea, o bainga e nga makange oru rae ragau pattoto. Sana ngaka kuma ka bainga nginngina te. Ba sana ngaka rorolea pangamologa ra ravalangng ba pangamologa matantana ra ragau ra sana ramarea ke patpato rea. Ba sana ngaka rorolea olenglele reke sosoali. Ragau rae Nutu nga manereasa rolenge pangamologa matana nginngina. Ke sa. Ngaka rorolea pangamologa re nga kalangapage Nutu. Iau ka role minmina kurumea, miau nga lomiaumatana mannangana roma: Agau e enno kala nga avale a sana i a napengana o apanung a sana i a natale, ba agau e kumkuma ka bainga matantana ra mukurea ke sane ke la loangalu ta kelangpatali ae Karais bae Nutu. Ba agau e kumkuma ka bainga e nga makange oru rae ragau pattoto ka tongana kena ma agau e kavkava ta nutu ra goanga, ba i ke sane la loangalu ta Nutu kelangpatalingana bole. Ngaka ella miau masi ta agau e bai ta goanga miau ka pangamologa ra kanna ra goanga. Kurumea bainga matana nginngina mana nae Nutu iukiangana ke la punga pai nga ragau reke longosasa te i. Minmina na miau sana ngaka kuma ka bainga nginngina ra ri ke kumkuma ki.

Iau ka role minmina kurumea, pala na miau kaka momo nga osuguna ava sonrau na kaka momo nga olamana kurumea pagiungamiaungana kala nge Avolau. Minmina na ngaka tatao ma miau ra goe rae olamana. (Iau ka role minmina kurumea, ragau reke tatao nga olamana keke kumkuma ka bainga reke pepe, ba bainga reke tupu, ba bainga onra kaomannmannangana ki.) 10 Ba ngaka amva ta kalingpa ka bainga onrae Avolau lonasereng ki. 11 Ba miau sana ngaka kumkuma ka bainga re nga osuguna re sane ke kuma ka oru ngeke pepe. Sana ngaka kumkuma ka bainga nginngina kala nga ragau reke kumkuma ki. Ke sa. Miau ngaka papote bainga nginngina nga karakarangana ta pangakosining roma, ka onreke sosoali. 12 Iau ka role minmina kurumea, iau ka balengleng iau ta pangamologa ta oru ra ragau nginngina ke kumkumagome ki. 13 Ava nga ina olamana nge toakale oru, na ollaeala nge lele nga karakarangana. 14 Iau ka role minmina kurumea, olamana ke pulia orume kinung nga karakarangana. Minmina na keke pa'e pangamologa pala ore role roma:

“One o kenrarau, ngo lala kone,
na ngo sigipaga nga mateng,
bae Karais ka la lamanangana te one.”
15 Minmina na miau ngaka ella masi ta taongamiaume. Sana ngaka tataokurumea taonga orae ragau ra sana loreamatana ka bainga reke pepe. Ke sa. Ngaka tataokurumea taonga orae ragau ra karea ka lomatana e pe. 16 Ngaroma miau ngaka kalipa ka pamaume ta kumangng ka kumangng reke pepe nga kae ra miau ka momo nga mogalo laekia e ngape, na ngaka kumkuma ki kurumea, kae kokorai re sonrau keke soali raumana. 17 Minmina na sana ngaka kumkuma ka bainga ra ragau ra sana ramarea ke kumkuma ki. Ke sa. Nga lomiaumatana masi ka bainga rae Avolau mate rea. 18 Ba sana ngaka bemve ka me e gingging kurumea, ragau reke kumkuma ka bainga laeala keke rongrongomana ka maulingareame ba oru ra kanrea. Ava miau sana ngaka kuma minmina. Ke sa. Ngaka ponu kae Kannu E Tupu. 19 Ngaka palirole kamiau ka baunga re nga kalangpaga, ba baunga re ta lopatokona, ba baunga matantana. Ngaka bauvaue baungame te Avolau ngallo nga lomiaume. 20 Ngaka kalapagpage Nutu a i a Tamara nge Iesus Karais A Avolaukita giana ka kaeme kinung. Ngaka kalapagpage ta orume kinung.

21 Ba miau ngaka palipulipisigi miau ngape nga pattoto nge miau ta pangakosining roma, kaka bai ta alangapagange Karais.

Apanung Nge Materaumane Napengana Ba Avale Nge Ulopisigia I Muni Ngape Nge Natale

22 Miau ravale ngaka ulopisigsigi miau muni ngape nga nemiautale memena basema ina miau ka ulopisigsigi miau muni ngape nge Avolau. 23 Iau ka role minmina kurumea, avale natale ke ngailu nga napengana baseme Karais ke ngailu nga ragau ra loreapatokona te i. Ka ri ra mirana ba ka i a Aravunglelekana ae ri. 24 Ragau ra loreapatokona te Karais keke momo ngape nge i, minmina na rapanung nareapengana memena ngeke momo ngape nga nareatale memena nga orume kinung bole.

25 Miau rapanung ngaka materaumane namiaupengana memena baseme Karais ine materaumane ra lopatokonakana ba ke tunge i muni ta mateng te ri. 26 Ke tunge i muni ta mateng ta baina i nge toro rea te i. Ke toro rea ine palellepa rea ka pangamagoengana kerea ka me ba ka pangamologa ra Nutu kanna. 27 Ke tunge i muni ta mateng ta baina i nge tunge ragau ra loreapatokona te i ma ri ra tunga a i tunge te i muni ora kana ka olamana e toakala raumana. Ka i a tunga a sana inte a mukuna, o inte a masengseng, o oru matantana nginngina reke sosoali. Ka i a tunga e tupu ba tunga ora sana agau te totorong ta i patonge ka otte e soali. 28 Minmina mana, na miau ra panung ngaka materaumane namiaupengana memena basema ina miau ka materaumane miramiaume muni. Agau e materaumane napengana ke materaumane i muni. 29 Iau ka role minmina kurumea, ka sana agau te bai'iu ka mirana muni. Ke sa. I ke la pangakaninge ba ke la kelangpatalimasi te i baseme Karais ine ellapatali masi ta ita ra lorapatokona te i. 30 I ke ellapatali masi te ita minmina kurumea, ka ita ra mirana iname. 31 “Kurumea ollaeala mana, na apanung te ke la kange tamana ba naname, na i ke la pagiunga kala nge napengana. Na pana lua nginngina ka la ri ra mira kena mana.” 32 Talung laeala ke bollau raumana. Ava iau ka rorolea pangamologa e te Karais ba ragau ra loreapatokona te i. 33 Ava kenakena nge miau nge materaumane napengana basema ina i materaumane i muni. Ba agau napengana nge kelamasia natale.

Copyright information for `MEE