Galatians 2

Aposel Reke Momo Ngae Ierusalem Ka Loreangatakale Pol

Ngarume, ka ina pesingmataname ka ri tangulelu ba tugulu ke rongo tapu, na iau ka loapatae tae Ierusalem muni kala nge Barnavas. Ba ka rave Taitus bole. Ava ka sana loa kurumea agau te bangana kau. Ke sa. Ka loa kurumea pangapota te orae Nutu pakosining kia te iau. Ka loa ta baina iau nga turulomatana te ri ka pangamologa laekia e pe a iau pulimalaglage ta ra sana ri ra Iura. Ava ka sana turulomatana ta ra lopatokonakana kinung. Ke sa. Ka turulomatana ta ragau onreke pato rea ka ravollalau mana kurumea, ka sana matea kumangng a iau kumkuma kia ka kae laeala o kumangng a iau kuma kia pala ta i leleng ma i a oru a sana puna. Bae Taitus ke momo kala nge iau. Ba i ka i a Girik te, ava ri ka sana kaoreaginia ta i ngatangng ta ri totongtaliue mirana. Iau ka role minmina kurumea pala, na ragau palu ra lopatokonakana ra goanga keke loagome ta ra lopatokonakana ginungarea nangina. Ka ri ra ragau reke bai ta kumangng kita ta ita ra kumangngatulu re nga bangapaga rae Iurame kanrea. Ava ita ra lorapatokona te Karais Iesus kaka kapatali tapu nga bangapaga nginngina samangpita ngareangana kita. Minmina na mangng ka sana ngatakale ragau nginngina ta ri taongamuga kamangng ka panna te mana. Mangng ka kuma minmina ta baina miau nga kapitaginggingia pangamologa e pe e te Karais ora kaomannmannangana kia.

Na nga ra nginngina onreke pato rea ka ravollalau—ngaroma nga ri ra ravollalau o sana nga ri ra ravollalau, ollaeala ka sana otte nge iau; nga Nutu kelangana ka ragau ka sana agau te ngailu nga agau tetoto—ra nginngina onreke pato rea ka ravollalau ke sane ke puliale pangamologa te nga pangamologa laekia e pe e te Karais a iau pulimalaglage. Ke sa. Ri keke kelapatokona roma, Nutu ke tunge kumangng laekia te iau. Ka i a kumangng e nga pulingmalagange pangamologa e pe e te Karais ta ra sana ri ra Iura. Bae Nutu tungngana ka kumangng laekia te iau ka tongana kena ma ine tunge kumangng te Pita ta i pulingmalagange pangamologa laekia e pe e te Karais ta ragau ra Iura. Iau ka role minmina kurumea, Nutu ore umma ta kalaunge Pita nga kumangng a kanna e nga aposel ta Iurame ke umma ta kalaunga iau bole nga kumangng a kanau nga aposel ta ragau ra sana ri ra Iura. Minmina na ka inae Iems, bae Pita, bae Ion onreke pato rea ka ravollalau keke kelapatokona roma, iau ka rave kumangng laekia kurumea Nutu tungnganamana ka lopengana ae i te iau, na ri keke tagukama kamangng ta pangakosining ka pagiungarea kala nge mangng nga kumangng laekia. Ka siareakena ka omea Barnavas ta mangng loanga ka pangamologa e pe e te Karais ta ragau ra sana ri ra Iura, ba ri ngeke loa kia ta Iurame. 10 Na keke ballaga mangng ta kumangng ka oru kena mana. Keke ballaga mangng ta mangng nga lomangnggaliliu ta kalaunge ra lopatokonakana re ngae Ierusalem onra sana karea oru. Ba iau ka matea ta kumangng ka kumangng laeala bole.

Pol Ke Sanggipite Pita Kurumea Baingana Ore Sane Tupu

11 Ava ngarume, ka ina iau momo ngae Antiok, nae Pita ke atu bole. Ba i ke kuma ka bainga te ore sane tupu. Minmina na iau ka maisi nga raguna, na ka sanggipite kurumea kumangngana ka baingana laeala. 12 Ka sanggipite kurumea, pala, ka inae ragau palu rae Iems ba rea ke sane ke lele tale, na i ke kaninni kala nga ra lopatokonakana ra sana ri ra Iura. Ava ka ina ra lopatokonakana nginngina ra ri ra Iura keke lele, nae Pita ke paturu ta agangatapu ba ta momong balakala nga ra lopatokonakana ra sana ri ra Iura. I ke kuma minmina kurumea, i ke matautaue ra lopatokonakana ra Iura onreke matea ragau kinung ta ri loangakurumea bainga e nga totongtaliu. 13 Nae Pita baingana laeala e soali ke sasa ta ra lopatokonakana pattoto ra Iura. Ba ri ka loreamatana roma, bainga laeala ke sane tupu, ava keke pagiu kala nge Pita ta kumangng kia bole. Minmina na baingarea laeala ke ute Barnavas kurume rea bole.

14 Na ka ina iau kele ina ri sane ke taotupu kurumea taru ra pangamologa e pe e te Karais rorole tao mannangana, na iau ka maisi nga ri kinung ragureame na ka role kae Pita roma, “Ka one a Iura te, ava momongang ka ino momo kala nga ra sana ri ra Iura ka tongana kena ma agau a sana i a Iura. Minmina na ke meimia na one ko matea ta bangapagange ra lopatokonakana ra sana ri ra Iura ta ri loangakurumea Iurame baingareame?

15 “Ka itaua ra Iura ina naramemena ke toapisigi ita. Ka sana ita ra ragau ra sana ri ra Iura. Ka sana ita ra ragau matana laeala ra ragau rae ita ke patpato rea ka ra baingareame ke sosoali. 16 Ba ita ka loramatana roma, Nutu ke sane la patonge agau te ka agau a baingana tupu nga raguna kurumea loangakurumengana ka bangapaga rae Moses kanna. Ke sa. I ke la patonge agau te ka agau a baingana tupu kurumea lopatokona ae i te Karais Iesus mana. Ba ita bole ka lorapatokona te Karais Iesus ta baina ita ngaka rave Nutu patongana kita ka ra baingareame ke tupu kurumea lopatokona ae ita te Karais. Ita ka sana ka rave Nutu patongana kita ka ra baingareame ke tupu kurumea loangakurume ngarangana ka bangapaga rae Moses kanna. Iau ka role minmina kurumea, agau te ke sane la leleng tupu nga Nutu raguna kurumea loangakurumengana ka bangapaga rae Moses kanna.

17 “Itaua raka pato ita muni ka Iura ka sana lorapatokona roma, ita kaka la leleng tupu nge Nutu raguna kurumea loangakurume ngarangana ka bangapaga rae Moses. Ke sa. Ita ka lorapatokona te Karais. Minmina na bangapaga rae Moses kanna ke sane ke kelapatantali te ita tale. Ba ita kaka lele ma ita ra ragau nginngina ra ragau rae ita ke patpato rea ka ra baingareame ke sosoali. Na one ko roma, Karais ke bavaia ragau ta ri ra ragau ra baingareame ke soali ae? Ke sa mannangana! 18 Pala na iau ka umma ta loangakurumea bangapaga rae Moses kanna ta leleng tupu nge Nutu raguna, ava sonrau na iau ka ka'e kumangng laeala. Na ngaroma iau nga galiu muni ta baingau laeala a iau kuma kia pala, na iau ka la pangakosining roma, ka iau a agau a longasakana ta bangapaga nginngina. 19 Ava iau ka lele ma agau e mate ora bangapaga nginngina sane ke kelapatantali te i tale ta baina nga iau a agau e mauli be lolakurumea Nutu lonanganame mannangana. 20 Iau ka mate nga maiskovu kala nge Karais ba maulingau sonrau ka sana ora kanau. Ke sa. Ka orae Karais kanna. Ba momongau laekia nga mirau sonrau ka puna nga lopatokona ae iau te Nutu Tuna ore materaumana iau ba ke tunge maulingngana ta ravunglele iau. 21 Iau ka sana matea ta pulingvalakale lopengana laeala ae Nutu a i tungumane. Iau ka role minmina kurumea, ngaroma agau te nge lele tupu nge Nutu raguna kurumea loangakurumengana ka bangapaga rae Moses kanna, nae Karais matengana ke sane kuma ka otte.” Iau ka role kae Pita minmina.

Copyright information for `MEE