Galatians 3

Lopatokona Ba Bainga E Nga Loangakurumea Bangapaga Rae Moses Kanna

Miau re ngae Galesia, ka miau ra ragau ra ramareasa. Mangng ka turulomatana te miau ta oru rae Iesus Karais kuma ki ka matengana nga maiskovu, ba mangng ka pulia oru nginngina kinung nga karakarangana. Ava ke kela basema agau te ke patugutao miau ba ke pataopa miau. Iau ka bai ta balinglaga miau ka oru kena mana roma: Ka ina miau ka rave Kannu E Tupu, na miau kaka rave kurumea loangakurume ngamiaungana ka bangapaga rae Moses kanna, o kaka rave kurumea lopatokona ae miau ta pangamologa e te Karais a miau ka longe? Ramamiaume ke sane ke kumkuma masi ae? Iau ka role minmina kurumea, pala ka ina miau lomiaupatokona te Karais pau, na miau kaka rarave gingginga ta taongakurumea Karais nga Kannu E Tupu. Ava ke kela basema sonrau na miau kaka amva ta ronga ka taongamiau laeala ka gingginga ae miau muni ae? Maenang nginngina papatu ra miau ka kanimaimai rea pala kurumea loangakurume ngamiaungana kae Karais ka sana purea ae? Ke sa. Ka purea. Ka bai ta balinglaga miau roma, nga inae Nutu nge tunge Kannuna te miau ba nge kumkuma ka kumangng ba killa reke bollalau ngaliua nge miau, na i nge kuma minmina kurumea loangakurume ngamiaungana ka bangapaga rae Moses kanna, o kurumea lopatokona ae miau ta pangamologa e te Karais a miau ka longe?

Miau nga lomiaugaliu te Abaram. “I ka lonapatokona te Nutu, nae Nutu ke patoe ka agau a baingana tupu.” Minmina na ita nga loramatana roma, ragau kinung ra loreapatokona te Nutu ka ri rae Abaram sivuna memena. Ba pangamologa onreke pa rea pala nga Lau Ae Nutu Kanna keke role ta kae te e ngarume nge ri nga inae Nutu nge patoe ra sana ri ra Iura ka ra baingareame ke tupu kurumea lopatokona ae ri. Ba pangamologa nginngina keke turulomatana pala ta oru ra pangamologa e pe e te Karais nge role tao ngarume nga kae nginngina. Keke turulomatana minmina nga pangamologa inaeala inae Nutu role kae Abaram roma, “Nge one mana na iau ka la kavingtulunge ragau re nga iname kinung.” Minmina nae Nutu ke kavitule ragau kinung ra loreapatokona te i. Ke kavitulu rea kala nge Abaram a i a alopatokonakana.

10 Ava ragau kinung reke bai ta leleng tupu nge Nutu raguna kurumea loangakurume ngareangana ka bangapaga rae Moses kanna keke la ravunge alang e soali ngarume kurumea pangamologa onreke pa rea pala roma: “Agau e sane lolakurumea pangamologame kinung onreke pa rea nga Lau E Nga Bangapagame ke la ravunge alang e soali.” 11 Na ita ka loramatana roma, agau te ke sane nge lele tupu nge Nutu raguna kurumea loangakurumengana ka bangapaga rae Moses kanna. Iau ka role minmina kurumea, pala, na keke pa'e pangamologa ore role roma: “Agau a baingana tupu ke la momongmauli passavele kurumea lopatokona ae i.” 12 Bainga e nga loangakurumea bangapagame ka i toto bavakena nga bainga e nga lopatokona te Nutu. Pangamologa rama reke pa rea pala ke role roma, “Agau e kuma ka oru ra bangapagame ke rorole tao be sane longosa ta te mana ke la ravunge mauling e momo passavele kurumea loangakurumengana ka bangapaga nginngina.” 13 Ba ngaroma agau te sane nge lolakurumea orume kinung ra bangapagame ke rorole tao, na i ke la ravunge alang e soali. Avae Karais ke kolilele ita, minmina na ita ka sana ka la ravunge alang e soali. Ita ka sana ka la ravunge alang e soali kurumea, Nutu ke tunge alang e soali ae ita te Iesus tapu. Iau ka role minmina kurumea, pala na ri keke pa'e pangamologa ore role roma, “Agau eke kone nga bega te ka i a agau orae Nutu tunge alang e soali te i.” 14 Nutu ke kolilelea ragau ka Karais matengana ta baina ragau ra sana ri ra Iura onra loreapatokona te Karais ngeke rave kavingtulu laeala ae Nutu tunge te Abaram pala. Ba bole, Nutu ke kuma minmina ta baina ita kinung ra lorapatokona te Karais ngaka rave Kannu E Tupu orae Nutu patokala pala ta i tunge.

Bangapaga Rae Moses Kanna Bae Nutu Patongkalanganame

15 Kolingau memena, iau ka bai ta tonge piunga ba bonga ae Nutu ka piunga ba bonga matana ora ragau ke kumkuma kia. Nga ina ragau nge kuma ka piunga ba bonga te ba nge paginggingia ka otte, na piunga ba bonga laeala ka ora ragau ke kuma kia ava agau te sane nge bailokalasa kia. Ba agau te sane nge puliale pangamologa ina palu bole. Ke sa. Piunga ba bonga laeala ke momogingging tapu. Ba piunga ba bonga ae Nutu ka tongana kena minmina bole. 16 Pala ka ine rolea patongkalame te Abaram, na i ke role rea te Abaram kala nga sivuna. Ava i ke sane role kae Abaram roma, “Iau ka la kavingtulu one kala nga sivung memena.” Ke sane rolea pangamologa e ta sivuna papatu. Ke sa. Ke role roma, “Iau ka la kavingtulu one kala nga sivung.” Ba pangamologangana laeala ka mirana roma, i ke la kavingtulunge Abaram kala nga sivuna te. Bae Abaram sivuna laeala ka i ae Karais. 17 Iau ka la pulinge taru a iau bai ta rolenge minakai roma: Pala nae Nutu ke kuma ka piunga ba bonga te kala nge Abaram. Na ngarume, ka ina pesingmataname ka ri 430 ke rongo tapu, na i ke tunge bangapaga rae Moses kanna ta ragau re ngae Israel. Ava bangapaga nginngina onrae Nutu tungu rea ngarume ke sane ke rongo ka piunga ba bonga laeala ae Nutu kuma kia kala nge Abaram pala. Ba bangapaga nginngina ke sane ke rongo ka patongkala ae Nutu rolea pala te Abaram bole. 18 Iau ka role minmina kurumea, ngaroma agau te ravungngana ka oru ra piunga ba bonga te role tao nga puna nga agau laeala loangakurumengana ka bangapagame, na ravungngana ka oru nginngina ala sana puna nga patongkala tale. Avae Nutu ke tungumane oru ra piunga ba bonga ae i role tao te Abaram ka patongkalangana.

19 Ngaroma minmina na ke meimia nae Nutu ke tunge bangapaga rae Moses kanna ta ragau re ngae Israel? I ke tunge bangapaga nginngina ta pangakosining ka longasangarea ta bangapaga ra kanna. Ba pangakosining laeala ae i ke momo ta ke lele ka inae Abaram sivuna laeala amae Nutu patokala ta i atung, ke lele. Nutu ke tunge bangapaga nginngina ka ine ba'e anggelome ta ri tunga rea te Moses a i a agau e maisi ngaliua nge Nutu ba ragau. 20 Na agau te ke sane la kiunge agau matana laeala ore maisi ngaliua ngaroma i kasikena nge bai ta kumangng ka otte. Avae Nutu ka i kena mana.

21 Minmina na iau ka bai ta balinglaga miau roma, nga kelang ngamiaungana, bangapaga nginngina rae Nutu tungu rea te Moses keke sanangalle patongkala rae Nutu tungu rea te Abaram pala, o ke sa? Ke sa bavakena! Iau ka role minmina kurumea, taroma Nutu te tunge bangapaga te ta ragau ravunge mauling kia, na i te patoe ragau ka ra baingareame ke tupu kurumea loangakurume ngareangana ka bangapaga laeala. 22 Ava ke sane minmina kurumea, pangamologa rae Nutu kanna onreke pa rea pala nga Lau Ae Kanna keke pakosining roma, bainga e nga bainge bainga reke sosoali nge Nutu raguna ke kaue ragau kinung ba ke pulakala rea nga pulangkala. I ke pakosining minmina ta baina ragau reke bai ta ravunge kavingtulu ra i patokala ta i tunga rea ta ragau ra loreapatokona te i ngeke rave kavingtulu nginngina kurumea lopatokona ae ri te Iesus Karais.

23 Pala, ka ina pangamologa e pe e ta lopatokona te Karais sane lele tale, na bangapaga rae Moses kanna keke pulakala ita ma akurtalingling e gingging ore kelapatantali ta ra pulangkala. Keke pulakala ita minmina ta ke lele ka kae e ngarume inae Nutu papote bainga e nga lopatokona. 24 Minmina na bangapaga nginngina keke lele ma ri ra apangalomatanakana e taoamugmuga kita te Karais, ta bainae Nutu nge pato ita ka ra baingareame ke tupu kurumea lopatokona ae ita te Karais. 25 Ava sonrau na pangamologa e ta lopatokona te Karais ke lele tapu. Minmina na bangapaga rae Moses kanna ka sana ri ra kelangpatali ae ita tale.

Ita Ra Lorapatokona Te Karais Ka Ita Ra Goe Rae Nutu

26 Bangapaga rae Moses kanna ka sana ri ra kelangpatali ae miau tale kurumea, miau kinung ka miau ra goe rae Nutu kurumea lopatokona ae miau te Karais Iesus. 27 Iau ka role minmina kurumea, miau kinung onreke pamagoe miau ta pangakosining ka pagiungamiaungana kala nge Karais kaka palupaga miau kae Karais. 28 Te e nge miau ka sana i a Iura te ava tetoto ka i a Girik te. Ba te e nge miau ka sana i a akumangngatulu a agau te kanna ava tetoto ka sana i a akumangngatulu. Ba te e nge miau ka sana i a apanung ava tetoto ka i a avale. Ke sane minmina kurumea, miau kinung ka tongamiau kena mana nga Nutu raguna kurumea pagiungamiaungana kala nga Karais Iesus. 29 Ba ngaroma nga miau ra ragau rae Karais, na ka miau rae Abaram sivuna memena. Ba ka miau ra ragau onreke la ravunge kavingtulu rae Nutu patokala pala ta i tunga rea ta ragau ra loreapatokona te i.

Copyright information for `MEE