Galatians 4

Iau ka la panganana ta taru a iau rorole tao minakai roma: Ngaroma goe te tamana nge patokala ta i tungnge oru nga kanna ta goe laeala ngarume, na goe laeala ke la ravunge oru nginngina ka kaomannmannangana. Ava ka ina i a goe tale, na ka sana i toto nga akumangngatulu te a tamana kanna. I ke momo ngape nga ragau onra tamana puli rea ta ri pangalomatanange ba kelangpatali te i. Ba i ke la momong minmina ta nge lele nga kae laeala a tamana pulia ta i ravunge oru nga tamana kanna ngarume. Ba mangng ra Iura onra lomangngpatokona te Karais ka tongamangng kena mana ma goe laeala. Pala, na mangng ka tongamangng kena ma ragau onra bangapagame ba lomatana re nga mogalo laekia e ngape ke umma ta barangalele rea ma ri ra ra kumangngatulu ra kanrea mana. Ava ka ina kae laeala ae Nutu role te pala ke lele, na i ke ba'e Tuna ta mogalo laekia e ngape. Na avale te ke toapisigia. Ke toapisigia ta i a agau ore momo ngape nga bangapaga rae Moses kanna. Nutu ke ba'e Tuna ta baina i nge kolilelea ragau reke momo ngape nga bangapaga nginngina. Ke kolilele mangng ta baina mangng nga lele ra goe rae Nutu mannangana. Ba ka miau ra goe rae Nutu bole, minmina na i ke ba'e Tuna Kannuna lakallo ta lora. Bae Tuna Kannuna ke bavai kita ta kiunga te Nutu roma, “Abba! Tamamangng!” Minmina na ka sana one a akumangngatulu ora bale tamana kanna tale. Ke sa. Ka one a bale tamana tuna. Ka one a Nutu tuna. Minmina nae Nutu ke bai kone ta one a agau ore la ravunge oru nga kanna ngarume bole.

Pala, ka ina miau sana lomiaumatana kae Nutu tale, na ka miau ra ra kumangngatulu onra oru nginngina ra miau ka patpato rea ka nutu. Ava sonrau na miau ka lomiaumatana kae Nutu, o iau nga role roma, Nutu ka lonamatana kamiau. Minmina na ke meimia na miau kaka bai ta kangagaliu muni ta bangapaga nginngina ra likireasa onre sane ke kalaulau miau ka otte? Ke meimia na miau kaka bai ta leleng ma ra kumangngatulu onra oru nginngina kanrea muni? 10 Miau kaka amva ta loangakurumea bangapaga re nga kae matantana reke bollalau basema: kae re nga kavang, ba inna ra pau, ba kae re nga lalang kaning, ba pesingmatana ra pau. 11 Iau ka lauvavai raumana te miau. Ka lauvavai roma, kumangngau re nga kalaunga miau ke sane ke kuma ka otte.

12 Kolingau memena, iau ka tanikala miau ta miau nga tongamiau kena me iau a sana amva ta leleng tupu nge Nutu raguna kurumea loangakurume ngaungana ka bangapaga nginngina. Iau ka role minmina kurumea, iau bole ka tongau kena me miau ra sana miau ra Iura. Miau ka sana ka baia bainga te e soali te iau. 13 Ava miau ka lomiaumatana roma, pala ka ina iau loa kapunu ta pulingmalagange pangamologa e pe e te Karais te miau, na momongau laeala kala nge miau ka puna nga soaling laeala e lele nga mirau. 14 Ba soaling laeala ae iau ke pulia maenang nge miau, ava miau ka sana ka kanipe iau. Ba ka sana ka kela iau ma iau a agau e soali. Ke sa. Miau ka lomiaungatakala iau ma iau a anggelo ae Nutu. Ka lomiaungatakala iau ma iau a Karais Iesus muni. 15 Ava kaningmai ngamiaungana laeala e pala ina miau ka kanimaimaia kavingtulu ka i aetai? Iau ka role minmina kurumea, iau ka la turungpotange baingamiau roma, miau kaka matea raumana ta kalaunga iau. Minmina na taroma miau taka totorong, na miau taka rusulage matamiau kanname ba taka tungu rea te iau bole. 16 Minmina na iau ka bai ta balinglaga miau roma, pala na miau ka lomiausereng ta ngatangngkale pangamologa ra kanau, ava sonrau na iau ka tuture pangamologa a kaomannmannangana kia te miau ba ollaeala ke bai miau ta kelanga iau ma iau a agau a miau ka bai'iu kia ae?

17 Ragau nginngina reke matea raumana ta miau loangakurume rea ke sane ke kumkuma ka bainga reke pepe. Ke sa. Keke bai ta utungpatali kamiau nge mangng ta baina miau ngaka loakurume rea. 18 Ke pe roma miau ngaka matea raumana ta loangakurume agau e kumkuma ka bainga reke pepe. Ba sana ngaka matea ta loangakurume iau ka ina iau momo kala nge miau mana. 19 Miau ra goe rae iau ra iau materaumana miau, miralali laekia a iau kanimaimaia ina lauvavai te miau ka tongana kena ma miralali a avale te kanimaimaia ine bai ta toangapisiginge goe. Ba iau ka la kumangng ta kaningmainge miralali laekia ta nge lele ina baingamiaume nga tongarea kena ma Karais bainganame. 20 Iau ka matea raumana ta momong nangina kala nge miau sonrau ta baina iau nga role kamiau ka pangamologa matana tetoto ore sane gingging. Iau ka role minmina kurumea, bainga ra miau ka kumkuma ki keke bailopalilli kau.

Pangateningkala Ore Ta Agar Bae Sera

21 Miau raka matea ta momong ngape nga bangapaga rae Moses kanna ka sana lomiaumatana ka taru a bangapaga nginngina ke rorolea ae? 22 Iau ka role minmina kurumea, pala na keke pa'e pangamologa ore role roma, Abaram ka nena ka goe lua ra panung. Te ka naname nga avale laeala a i a akumangngatulu a giana nge Agar. Ba te ka naname nga avale laeala a i ae Abaram napengana mannangana a giana nge Sera. 23 Bae Abaram tuna laeala ora avale akumangngatulu toapisigia ke lele kurumea ragau baingarea nga kenong kala nga avale mana. Ava tuna laeala ora avale a i ae Abaram napengana mannangana toapisigia ke lele kurumea patongkala laeala ae Nutu rolea te Abaram pala.

24 Ba oru nginngina keke patenikala minakai roma: Ravale lua nginngina keke toe piunga ba bongame ka ri lua. Te ke pa ngae Kapangng Ae Sainai, ba i ke toapisigsigia goe onra ri ra ragau ra kumangngatulu. Ka i ae Agar. 25 Nae Agar laekia ke toe Kapangng Ae Sainai ore momo ngae Arebia, ba i ka tongana kena ma maga kunna laeala e bollau ae Ierusalem ore momo sonrau. I ka tongana kena mae Ierusalem kurumea, i kala nga goe rae i ka ri ra ra kumangngatulu ra bangapagame kanrea. 26 Avae Ierusalem e momo ngailu ora tongana kena me Sera ka sana i a akumangngatulu a bangapagame kanrea. Ba avale laeala ka i a narame. 27 Iau ka role minmina kurumea, pala na ri keke pa'e pangamologa ore role roma:

“One a bale o sumpi bo sano toapisigsigia goeme, nga longsereng.
One o sano kanimaimaia miralali e nga toangapisigi, ngo kura kaligi ka longserengngana.
Ngo kura kaligi ka longserengngana kurumea, sonrau one ka sana ning goe,
ava ngarume na one ko la toangapisiginge goe papatu raumana nga avale laeala a natale.”
28 Ba iau ae Pol ka la roleng kamiau ra kolingau memena roma, miau ka tongamiau kena me Aisak. Ka tongamiau kena me Aisak kurumea, miau kaka lele ra goe rae Nutu kurumea patongkala laeala ae Nutu rolea bole. 29 Ka kae laeala, nae Abaram tuna laeala ore lele kurumea ragau baingarea nga kenong kala nga avale mana ke tunge maenangme ta tuna laeala ora naname toapisigia kae Kannu E Tupu ginggingngana. Ba ollaeala ka tongana kena mana ma kumangng ra ragau onreke amva ta loangakurumea bangapaga rae Moses kanna ke bai ta kumangng ki te ita sonrau. 30 Ava pangamologa laeala eke pa'e pala nga Lau Ae Nutu Kanna ke role mina ngaetai? Ke role roma,

“Ngo taomalage avale laeala akumangngatulu kala nga tuna
kurumea, avale laeala akumangngatulu tuna ke sane la ravunge oru nga kaning ngarume. Ke sa. Avale a i a ningpengana mannangana tuna ke la ravungu rea.”
31 Minmina na kolingau memena, ka sana ita ra goe rae avale a i a akumangngatulu ora bangapagame kanrea. Ke sa. Ka ita ra goe rae avale a sana i a akumangngatulu ora bangapagame kanrea.

Copyright information for `MEE