Galatians 5

Ita Kaka Kapatali Tapu Nga Bangapagame Samangpita Ngareangana Kita Kurumea Pagiungarangana Kala Nge Karais

Karais ke pola ita tapu nga bangapaga rae Moses kanna samangpita ngareangana kita. Minmina na ita sana ngaka momo ma ragau ra bangapaga nginngina ke samapita rea tale. Ngaka meisgingging, ba sana ngaka ngatakale ragau ta ri pangatolo miau ka maenangme muni ma miau ra ra kumangngatulu ra bangapaga nginngina kanrea.

Ngaka longomasi. Iau ae Pol ka la roleng gingging kamiau roma, ngaroma miau ngaka ngatakale ragau nginngina ta ri totongtaliunge miramiaume, na kumangng orae Karais kuma kia ine mate nga maiskovu ke sane la kalaunga miau ka otte. Ba iau ka la roleng muni roma, agau e ngatakala rea ta ri totongtaliunge mirana ke patoloea i muni ka maenang e nga loangakurumea bangapaga rae Moses kanna kinung. Miau raka amva ta leleng tupu nge Nutu raguna kurumea loangakurume ngamiaungana ka bangapaga rae Moses kanna kaka sa'vatoto miau muni nge Karais. Ba kaka pulivalakala miau muni nga lopengana ae Nutu a i tungtungumane. Ava nga gingginga ae Kannu E Tupu tunge ita ra lorapatokona te Karais kaka kelkela ba kaka momalla ta Nutu patongana kita ka ra baingareame ke tupu kurumea lopatokona ae ita. Iau ka role minmina kurumea, ngallo nga pagiungarangana kala nge Karais Iesus ngaroma agau te nge rave totongtaliu o sane nge rave, ka sana otte nga ollaeala. Ava oru e bollau raumana minakai roma, lopatokona ore kumkuma ka bainga e nga matengraumanange ragau pattoto.

Pala na miau kaka pirpira masi, ava tai ke bokala miau ta manemiausa longa ta pangamologa e te Karais ora kaomannmannangana kia? Pangamologa matana laeala ore amva ta bongakala miau minmina ke sane pa nge Nutu e kikiu miau. Ngaka ella miau masi kurumea, “Isi isunte mana nge sase beret, na nge paluvapa'e beret karolu.” 10 Ava iau ka laupatokona te Iesus Avolau, ba ka laupatokona te miau bole. Minmina na ka laupatokona roma, miau ka sana ka la loangakurumea ragau nginngina reke bai ta pangataopa miau. Ba agau laeala o tai ore amva ta baingalopalilli kamiau ke la ravunge alang e soali nge Nutu. 11 Kolingau memena, ngaroma ra nginngina pangamologangarea ineke rorole roma, iau ka pulimalaglage pangamologa tale ta ragau ngeke rave totongtaliu nga kaomanna kia, na ke meimia na keke umma ta pangamiralali iau tale? Ngaroma pangamologangarea laeala nga kaomanna kia, na pulingmalagangau ka pangamologa e ta Karais matengana nga maiskovu sane nge pulia maenang te ri tale. 12 Ava nga ra nginngina reke matea ta ulonge maenang e nga totongtaliu nge miau, ke pe roma ri ngeke sigi rea muni bavakena.

13 Miau ra kolingau memena, Nutu ke kiu miau ta miau ra ragau reke kapatali tapu nga bangapaga rae Moses kanna samangpita ngareangana kerea. Ava ollaeala ka sana i a ngatangng ta miau loangakurumea miramiaume loreangana mana. Ke sa. Ngaka palikalaulau miau ka kumangng ngamiaungana ka bainga e nga palingmatengraumana miau. 14 Iau ka role minmina kurumea, agau e lolakurumea bangapaga kena laeala e role roma: “One ngo materaumane agau tetoto basema ino materaumana one muni” ke loakurumea bangapaga rae Moses kanna kinung tapu. 15 Ava ngaroma miau ngaka palikalipalpala miau ba ngaka palinamname kamiau ka pangamologa ngamiaume, na ngaka ella masi. Nge sa. Na kaka la palingbaingasoali miau.

Ita Ngaka Tatao Kurumea Kannu E Tupu Lonamatenganame.

16 Ava iau ka la roleng kamiau roma, ngaka tatao kurumea Kannu E Tupu lonamatenganame. Minmina na ka sana ka la kumangng ka oru ra miramiaume ke mate rea. 17 Iau ka role minmina kurumea, mirarame onra bainga e nga bainge bainga reke sosoali nge Nutu raguna ke momo ngi ke sane ke matmatea oru rae Kannu E Tupu matmate rea. Bae Kannu E Tupu ke sane matea oru ra mirarame ke matmate rea. Mira bae Kannu E Tupu keke palivalvali ta baina te e nge ri sane nge lolakurumea te e nge ri lonangana. 18 Ava ngaroma Kannu E Tupu nge taoamugmuga kamiau, na miau ka sana ka momo ngape nga bangapaga rae Moses kanna.

19 Na ita ka loramatana tapu ka kumangng onra mirarame ke kumkuma ki basema: bainga re nga kenong kala nga avale a sana i a ningpengana o apanung a sana i a ningtale, ba bainga matantana ra mukurea, ba bainga re nga makange ravale o rapanung mirareame, 20 ba bainga re nga kalangapage nutu ra goanga, ba bainga re nga koatali, ba bainga re nga bainga'iu ka ragau pattoto, ba bainga re nga baling, ba bainga re nga busing, ba bainga ina agau nga iukia bolvole, ba bainga re nga kiningpatae gia ba loangakurumea loreanganame mana, ba bainga re nga kumangng ka kalingpalame ngaliua nga ragau, 21 ba bainga re nga alanggaliu ka bainga reke sosoali, ba bainga e nga bemve ka inung reke gingging, ba bainga ra mukurea onreke loakurumea inung reke gingging baingareangana, ba bainga matantana nginngina. Iau ka la roleng gingging kamiau kurumea pangamologa e gingging ama tunge te miau pala roma, ragau reke kumkuma ka bainga nginngina ka sana la mallerea nga Nutu kelangpatalingana ngarume.

22 Ava agau orae Kannu E Tupu kumkuma ngallo nge i ke umma ta pangakosining ka bainga onreke pepe basema: bainga e nga matengraumanange ragau pattoto, ba bainga e nga lomarapaga e pa nge Nutu, ba bainga e sana lopupungana ta momongana, ba bainga e nga malong, ba bainga e nga lonana, ba bainga e nga tunga oru ta kalaunge ragau, ba bainga e nga lokalangana, 23 ba bainga e nga legengmasinge ragau pattoto, ba bainga e nga kaungamasinge mirana lonamatenganame. Bangapaga rae Moses kanna ke sane ke parototokale agau ta i manenasa loangakurumea bainga matana nginngina. 24 Na ragau rae Karais Iesus kanna keke katupite mirarea loreamatengana nga maiskovu tapu. Keke pamatea mirarea onreke pasiangga rea ta ri kumangng ka bainga reke sosoali. 25 Ita kaka rave mauling a pau kae Kannu E Tupu tungngana kia te ita, minmina na ita ngaka tatao kae Kannu E Tupu taongamugangana kita bole. 26 Ita sana ngaka kinpataea ita muni giarame. Ba ita sana ngaka palibaipaga iu nge ita ba sana ngaka palikelalele ita.

Copyright information for `MEE