Galatians 6

Ita Ngaka Palikalaulau Ita

Kolingau memena, ngaroma miau ngaka kalipa ka te e nge miau ore kumkuma ka bainga e soali nge Nutu raguna, na miau raka meisgingging kae Kannu E Tupu ginggingngana ngaka ravugaliue ta pamau e tupu ka ravungmasi ngamiaungana kia. Ava ngaka ella masi te miau muni ta baina miau sana ngaka matea ta kumangng ka bainga laeala e soali bole. Ngaka palikalaulau miau ka maenang rae miau, minmina na miau ala ngaka lolakurumea bangapaga ae Karais kanna mannangana. Ngaroma agau te nga lonangana roma, i ka giana ke bollau ava sana giana, na i ke goga'e i muni. Ava kenakena nge miau nga lonakananne i muni kumangngana ta baina i nge mulia ka i muni kumangngana. Ava sane nge toe i muni ka agau tetoto. Iau ka role minmina kurumea, agau kenakena nge tololoea i muni kumangngana.

Agau e rave potong nga pangamologa ae Nutu kanna nge kalaue agau e tunge potong laeala te i. Nge kalaue ka oru nga kanna kinung onreke pepe.

Sana ngaka goga miau muni: Agau te ka sana kana gingginga ta i patugungtaoe Nutu. Iau ka role minmina kurumea, kaning ora agau te toa'e, i ke la lalange kaning laeala muni. Agau e tota'e bainga reke sosoali onra mirana kumkuma ki ke la lalange mirana kana alang reke lavusvusa bole. Ava agau e tota'e bainga reke pepe onrae Kannu E Tupu kumkuma ki ke la lalange mauling e momo passavele. Ba ita sana nga omorasa ta kumangng ka bainga reke pepe. Iau ka role minmina kurumea, ngaroma ita ngaka kumkuma ka bainga reke pepe ba sana nga omorasa, na ita kaka la ravunge bainga nginngina karea alang e pe ka kae te e ngarume. 10 Minmina na ngaroma ita ngaka kalipa ka pamau ta kalaunga, na ita ngaka kalaue ragau karolu. Ba ita ngaka kuma minmina raumana ka kolingara memena ra loreapatokona te Karais.

Ita Ngaka Mulia Ka Karais Matengana Te Ita Nga Maiskovu Mana

11 Miau ngaka kele panga reke bollalau ra iau papa rea te miau ka iau muni kamau.

12 Ragau nginngina reke matea ragau ta kiningpataenge giareame kurumea kumangng ngareangana ka kumangng re ngapotu nga mirareame keke amva ta kaoreaginangpita miau ta ravunge totongtaliu. Ava kumangng laeala ae ri ka puna minakai mana roma, ke sane ke matea Iura pattoto ta ri tungnge maenang te ri kurumea pulingmalaga ngareangana ka pangamologa e ta Karais matengana nga maiskovu. 13 Iau ka role minmina kurumea, ra nginngina reke rave totongtaliu ke sane ke lolakurumea bangapaga rae Moses kanna bole, ava keke matea ta miau ravunge ta baina ri ngeke mulia ka ravung ngamiaungana ka totongtaliu. 14 Ava iau ka la mulianga ka oru kena mana. Ka la mulianga ka maiskovu ae Iesus Karais A Avolaukita ore bai kau ta leleng ma agau eke katupite nga maiskovu na ke mate. Minmina na iau ka sana matea oru ra ragau re nga mogalo laekia e ngape ke mate rea, ba ri ke sane ke matea oru ra iau mate rea bole. 15 Iau ka role minmina kurumea, ngaroma agau te nge rave totongtaliu o sane nge rave, ka sana otte nga ollaeala nge Nutu raguna. Ava oru e bollau raumana minakai roma, maulingara a pau ngallo nge Karais. 16 Ba momongpengana ba lonana ae Nutu ke la momongpai nga ragau reke tataokurumea lomatana laeala. Ke la momongpai nga ragau rae Nutu onra ri ra ragau re ngae Israel mannangana.

17 Killa rae Iesus kanna keke momo nga mirau, minmina na agau te sane nge ule maenang nge iau muni. 18 Iala na kolingau memena, lopengana ae Iesus Karais A Avolaukita tungtungumane nge momo kala nge miau. Ka kaomannmannangana.

Copyright information for `MEE