Hebrews 10

Tunga Kena Orae Karais Tunge Ke La Momong Passavele

Bangapaga rae Moses kanna keke toe oru reke pepe onreke la atung ngarume mana. Ka sana ri ra oru nginngina reke pepe mannangana. Bangapaga nginngina keke role ka re ngae Israel ta ri ngeke balvalia posi ba ngeke tungtungu rea ma tunga te Nutu ka pesingmataname kinung. Ava bangapaga nginngina ka sana ri ra oru reke pepe onreke la atung ngarume. Minmina na ri ka sana karea gingginga ta pangatupunge ragau ta ri loanga kokoro te Nutu ta kalangapagange. Taroma tunga nginngina ta karea gingginga ta pangatupunge ragau nge Nutu raguna mannangana, na ri teke rongo ka kumangng laeala e nga tungnge tunga nginngina. Ri teke rongo ka kumangng laeala kurumea, tunga nginngina teke palellepa'e ragau nginngina reke bai ta kalangapagange Nutu tapu. Minmina na ngallo nga lorea ri te sane teke kanimaia maenang tale. Ke sa. Ri teke roma, alanga e soali ore nga baingarea reke sosoali ke rongo tapu. Ava ka pesingmatana kenakena na tunga nginngina keke umma ta pangalokalipaga rea roma, alanga e soali ore nga baingarea reke sosoali ke sane rongo tale. Tunga nginngina keke umma ta pangalokalipaga rea minmina kurumea, bulmakau rapanung ba posi ra meme totorea ka sana karea gingginga ta osungrurunge ragau baingarea reke sosoali.

Minmina na ka inae Karais bai ta atung ta mogalo laekia e ngape na i ke role kae Nutu roma,

“One ko sano matea posi onreke balvali rea ba tunga onreke tungtungu rea te one.
Ava ko kalitupe mira te te iau.
Ka sana longsereng ka posi onreke raupitpita rea ba tunga onreke tungtungu rea ta osungrurunge baingarea reke sosoali.
Na iau ka role roma, ‘One ae Nutu, iau ikia. Ka atu ta kumangng kurumea longangana kurumea pangamologa e te iau ameke pa'e nga lau a kaning eke lulupite.’”
Na nga ina e kapunu nga pangamologa nginngina Karais ke role kae Nutu roma, “One ko sano matea posi onreke balvali rea ba tunga onreke tungtungu rea te one. Ko sano matea posi onreke raupita rea ba tunga onreke tungtungu rea ta osungrurunge baingarea reke sosoali. Ko sano mate rea ba one ka sana longsereng ki bole.” Ba iau a papa'e lau laekia nga role bole roma, ri keke tungtunge oru nginngina kurumea bangapagame avae Nutu ka sana lonasereng ki. Na nga ina e ngarume nga pangamologa nginngina Karais ke role kae Nutu roma, “Iau ikia. Ka atu ta kumangng kurumea longangana.” Pangamologa nginngina ra Karais kanna keke turulomatana te ita roma, Nutu ke ravupatali ka kumangng laeala e kapunu e nga tungnge posi ba tunga nginngina ta baina i nge kuma ka kumangng a lua ora Karais kuma kia ine tunge i muni mirana. 10 Ka inae Karais kumakurumea Nutu lonangana, nae Nutu ke toro ita ta ita ra reke tupu nga raguna. Ke kuma minmina ka inae Iesus Karais tunge i muni mirana pa kena te ita kinung.

11 Ka kae kenakena, na pirisme kinung re ngae Israel keke meisinsi ba keke kumkuma ka kumangng nga kanrea re nga kalangapagange Nutu. Ba ri keke tungtunge tunga matana kena mana ka kaeme kinung. Keke tungtunge posi reke balvali rea beke tungtungu rea ma tunga te Nutu. Ava tunga nginngina ka sana karea gingginga ta osungrurunge ragau baingarea reke sosoali. 12 Avae Karais ke sane kuma minmina. Ke sa. I ke tunge tunga kena mana ine tunge i muni mirana ta osungrurunge ragau baingarea reke sosoali. Ba tunga a i tunge ke la momonggingging passavele. Ba ka inae rongo ka kumangng a kanna, na i ke tara nga malle a alangpaga nge Nutu bavana e pe. 13 Ba ke momalla ta nge lele nga kae laeala inae Nutu la ulongpisiginge reke bai'iu kia ngape nga kaena sianame. 14 I ke tattara nga malle laeala kurumea kumangngana ine patupe ragau nge Nutu raguna ka tungngana ka tunga kena mana. Ka ri ra ragau rae Nutu toro rea ta ri ra reke tupu nga raguna. Ba kumangng laeala a kanna ke la momong passavele.

15 Bae Kannu E Tupu ke turupota minmina te ita bole kurumea, i ke role kapunu roma,

16 “Iau ae Avolau nga role roma, piunga ba bonga a iau la kumangng kia kala nge ri nga kae laeala e ngarume ke la momong minakai roma:
Iau ka la pulinge bangapaga ra kanau ngallo nga loreame,
ba ka la panga rea ngallo nga ramareame.”
17 Ba ngarume nae Kannu E Tupu ke role roma:

“Ba ka sana iau la laugaliu ta baingarea reke sosoali muni.”
18 Minmina na ka sana tunga te muni ore nga osungrurunge ragau baingarea reke sosoali ta Nutu ke osurure bainga nginngina reke sosoali tapu.

Ita Ngaka Maisgingging Nga Lopatokona Ae Ita Te Karais

19 Minmina na kolingau memena ngallo nge Karais, ita ka lorapatokona gingging ta loangalu lakallo ta Malle E Tupu Raumana ka Iesus totona. 20 Iesus matengana ke sale pamau a pau ta ita loangalu lakallo ta Malle E Tupu Raumana. Ka i a pamau ore loa ta mauling. Ke basema ita kaka taopale malo laeala e bollau eke kone pala ma i a lengakala ngallo nga bale e nga kalangapage Nutu. Ba malo laeala ka i ae Iesus mirana. 21 Ba bole, ita ka kara ka piris e bollau ore kelapatantali ta ragau rae Nutu. 22 Oru nginngina ka kaomannmannangana ki. Minmina na ita ngaka loa kokoro te Nutu ka lora onra kaomannmannangana ki ba lopatokona ore gingging. Ita sana nga loravavai roma, baingara reke sosoali ke sane ke osururu tale. Ke sa. Nutu ke osururu rea ba ke palellepa'e lora basema piris nginngina ineke magoellole orume ka posi totona ta pangalellepa rea nge Nutu raguna. Ita ngaka loa kokoro te i ma ragau reke lelle onreke pamagoea mirareame ka me ore lelle mannangana. 23 Ita ngaka kapitaginggingia oru ra ita turupotpota rea roma, ita ka lorapatokona tao. Ita ngaka kapitaginggingi rea ka lorapatokonangana ore sane magogo. Ita ngaka kuma minmina kurumea, Nutu e patokala te ita ke la kumangng kurumea pangamologa ra i patokala tao ka kaomannmannangana. 24 Ba ita ngaka umma ta kalingpa ka pamau matantana ta palingkalaunga ita ta pangakosining ka bainga re nga matengraumanange ragau pattoto ba bainga re nga kalaunge ragau pattoto. 25 Ba ita sana ngaka rongo ta pagiunga ita kinung basema ragau palu onreke kumkuma minmina. Ke sa. Ita ngaka umma ta palingroleng kita ta momonggingging. Ita ngaka kuma kaligi ta kumangng minmina kurumea, ita ka loramatana tapu roma, kae ae Avolau ke tatu kokoro.

26 Iau ka role minmina kurumea, ka sana tunga matana te muni ore ta osungrurunge bainga reke sosoali ngaroma ita ngaka rave lomatana e ta pangamologa rae Nutu kanna onra kaomannmannangana ki, ava ita kaka gingging ta kumangng ka bainga reke sosoali nge Nutu raguna tale. 27 Ka sana tunga te muni. Ke sa. Ita ngaka momalla mana ka mataungarangana ta kalingnana ae Nutu ngarume ba sia e bollau ore la raungapitange reke ava ta sanangkalange Nutu. 28 Pala, ka ina agau te nge longosa ta bangapaga rae Moses kanna, na ri sana nga loreananne. Ba ngeke sapune kurumea pangamologa ora pana lua o pana mologi kanrea onreke turupote agau laeala baingana e nga longasa. 29 Ngaroma ri ngeke kuma minmina ka ina bangapaga rae Moses kanna ke kelapatantali, na miau ka lomiauvavai mina ngaetai ta agau e kesipite Nutu Tuna? Taru ke la leleng nge i? I ke la ravunge alang e soali raumana kurumea, i ke bai ka toto e nga piunga ba bonga a pau orae Nutu tore be palellepa'e kia ma i a mosmosi mana. Ba ke rolebainga kae Kannu E Tupu ore tungtungumane lopengana ae i te i. 30 Iau ka role minmina kurumea, ita ka loramatana kae Nutu ore role roma, “Kumangng e nga tungnge alang e soali ta ragau kurumea baingarea reke sosoali ka ora kanau.” Ba ke role bole roma, “Iau ae Avolau ka la kalingnanange ragau rae iau.” 31 Ba iau a papa'e lau laekia ka la roleng roma, ka i a mataunga e bollau raumana ta pupunga nga Nutu e mauli kamana.

32 Miau nga lomiaugaliu muni ta kae re pala inae Nutu tunge lomatana e te i te miau. Ka kae nginngina, na miau kaka umma ta tolongamane maenang nginngina reke bollalau ra miau ka ravu rea kurumea loangakurume ngamiaungana kae Karais. 33 Ka kae palu, na keke rorolepagalising kamiau ba keke umma ta pangamiralali miau nga ragau ragureame. Ba ka kae palu, na miau kaka pagiugiu kala nga ragau reke rarave maenang matana nginngina. 34 Miau kaka lomiaunanna rea ba kaka kalaulau rea ina ragau ke puli rea nga pulangkala. Ba ka ina ra nginngina reke bai'iu kamiau ke ka ka oru ra kanmiau, na miau ka lomiausereng ta ngatangngkala rea ta ri kumangng minmina kurumea, miau ka lomiaumatana roma, kavingtulu ra miau ka raravu rea nge Nutu keke pepe raumana nga oru nginngina ra ri ke ka ki. Ba kavingtulu nginngina ra miau ka raravu rea nge Nutu keke la momong passavele.

35 Minmina na sana ngaka saumana ka lopatokona ae miau te Karais kurumea, ngaroma miau ngaka kapitaginggingia lopatokona ae miau te Karais, nae Nutu ke la tungnge alang e pe e bollau raumana te miau. 36 Miau ngaka maisgingging ta baina ngarume nga ina miau nga loakurumea Nutu lonangana tapu, na miau kaka la ravunge kavingtulu ra i patokala tao. 37 Iau ka role minmina kurumea, isura mana na,

“I ore la atung ke la atung. Ba ke sane la maenangkini.
38 Ava agau ae iau ora baingana tupu ke la momong mauli passavele kurumea lopatokona ae i.
Ba ngaroma i nge agatatap, na ka sana nga laupe kia.”
39 Ava ka sana ita ra ragau matana laeala reke agatatap, nae Nutu ke kauu rea. Ke sa. Ka ita ra ragau reke maisgingging nga lopatokona ae ri te Karais, na keke rave mauling e momo passavele.

Copyright information for `MEE