Hebrews 12

Ita Ngaka Kelkela Te Iesus

Na nga momongara nga mogalo laekia e ngape, ita ka tongara kena ma ra pirangkana reke pirpira nga pirang e bollau. Ba ra nginngina re pala ra loreapatokona te Nutu ka ri ra ragau barana tane bollau ore kelkele pirang laekia ae ita. Minmina na ita ngaka pulivalakale orume kinung reke bai ta rutungkala ita. Ba ita ngaka rongo ka bainga reke sosoali kinung onreke bai ta samangpita ita. Na ita ngaka pirpira kaligi nga pirang laekia ae Nutu pulia ta ita pirang ngia. Ita sana ngaka rongo ta pirang nga ina pirang nge ginggingkala. Ba ka ina ita ka pirpira minmina, na ita ngaka kelkela te Iesus a i a lopatokona ae ita pangaturungana ba rongana. I ka lonamatana ka serenga e bollau a i la ravunge ngarume. Minmina na i ke tolomane miralali nga maiskovu. Ba ka sana lonavavai raumana ta balenga ra i kanimai rea nga mateng matana laeala. Ba sonrau na i ke tattara nga malle a alangpaga nga tarang ae Nutu e nga kelangpatali bavana e pe. Miau nga lomiaugaliliu te Iesus ore tolea maenang nginngina reke bollalau raumana kurumea ra baingareame ke sosoali bainga'iu ngareangana kia. Nga lomiaugaliliu te i ta baina, nga ina miau nga likimiausa ba nga omomiausa, na miau ngaka umma ta pirang tale.

Ka kaomanna, miau kaka umma ta ulongpisiginge bainga reke sosoali nge Nutu raguna, ava totomiau ke sane tao tale. Ke meimia, miau ka lomiaupoge pangamologa laeala ae Nutu tunge ta pangaginggingi miau ae? Nga pangamologa laeala eke pa'e pala i ke pato miau ka goe rae i ine role roma,

“Miau ra goe rae iau, sana ngaka kelapalikovauu ka Avolau pangatupungana kamiau,
ba sana ngaka puntapu miau nga ine nge sapi miau bole.
Sana ngaka puntapu miau kurumea, Avolau ke patuptupe ragau ra i materaumana rea,
ba ke sapsapia ragau kinung ra i pato rea ka goe rae i.”
Miau ngaka maisgingging nga inae Nutu nge patuptupu miau kurumea, Nutu kumangngana laeala ke pakosining roma, ka miau ra goe rae i. Iau ka role minmina kurumea, goeme tamarea memena kinung keke patuptupu rea. Nutu ke patuptupe goe rae i kinung. Ngaroma i sane nge patupu miau, na ka sana miau ra goe rae i mannangana. Ke sa. Kaka basema miau ra goe re nga pamau luana mana. Ba bole, pala, ka ina tamara memena nga mogalo laekia e ngape ke patuptupu ita, na ita ka sana ka kele ollaeala ma i a oru e soali. Ke sa. Ita kaka alapaga rea. Na ngaroma ita kaka alapage tamara memena nga mogalo laekia e ngape minmina, na ita ngaka ulopisigi ita muni mannangana ngape nge Tamara nga tava a i a kannura avolaukerea. Ita ngaka kuma minmina ta baina ita ngaka rave mauling. 10 Iau ka role minmina kurumea, tamara memena nga mogalo laekia e ngape keke patuptupu ita ka pesingmatana tutuna mana. Ba ka ina ri ke kuma ka kumangng laeala, na keke kumkuma kia kurumea loreangana mana. Avae Nutu ke patuptupu ita ta kalaunga ita ta baina ita ngaka tupu baseme i mana. 11 Ka ina oru nge lele nga agau te ta pangatupunge, na ollaeala ka sana i a oru e nga pangasereng. Ke sa. Ka i a lopupungana. Ava ngarume nga ine nge rongo tapu, na pangatupu laeala ke la pangapotange bainga reke tupu ba momongpengana nga agau laeala a i palomatane.

12 Minmina na miau ngaka paginggingia kamamiau ra likireasa ba kaemiau banungkia re sane ke gingging. 13 Na ngaka tataokurumea pamau e tupu ta baina kaemiau e soali sane nge mate bavakena. Ke sa. Ke la penga muni.

Ita Ngaka Ella Ita Masi Ta Baina Ita Sana Ngaka Tangulelea Pangamologa Rae Nutu Kanna

14 Miau ngaka kumkuma kaligi ta tarang masi kala nga ragau kinung. Ba ngaka kumkuma kaligi ta kumangng ka bainga reke tupu nge Nutu raguna mana. Ngaroma agau te sana nga i a agau e tupu nge Nutu raguna, na i ke sane la kelange Avolau. 15 Ngaka ella miau masi ta baina te e nge miau nga manenasa pangaka'e lopengana ae Nutu a i tungtungumane. Ba ngaka ella miau masi ta baina otte e soali sane nge toa ka supu ngaliua nge miau ta kumangng ka maenangme ba ta pangamukune papatu nge miau. 16 Ba ngaka ella miau masi ta baina te e nge miau sane nge keno kala nga avale a sana i a napengana o apanung a sana i a natale. Ba bole, ngaka ella miau masi ta baina te e nge miau sana nga i a agau e pulia oru re nga mogalo laekia e ngape ngailu nge Nutu baseme Iso ine kuma minmina pala. I ka i a tamana tuna e kapunu ore la ravunge orume kinung ra tamana kanna ngarume nga tamana matengana, ava i ke ba ka mallena e kapunu ta ravunge kana kaning te mana. 17 Ba miau ka lomiaumatana roma, ngarume, ka ine matea kavingtulu laeala e nga ravunge oru nga tamana kanna, na tamana ke malai. Ke malai kurumea, ka sana pamau te ta Iso pangatupunge kumangng laeala a i kuma kia pala ine ba ka mallena e kapunu. I ke tanikale tamana ka matana kanna mena songana, ava ka sana pamau ta tamana tungnge kavingtulu te i.

18 Miau ka sana ka atu ta kapangng ora tongana kena ma kapangng laeala a re ngae Israel ke loa te pala inae Nutu tunge bangapagame te ri. Ka sana ka atu ta kapangng a miau ka totorong ta kaling kia ora sia e bollau raumana toto ngia. Ka sana ka atu ta osuguna ba asavuna kala nga sauu ore taliliu. 19 Ka sana ka atu ta tarampet maina e bollau raumana ba kaling e bollau ore rorolea pangamologame. Ba ka ina re ngae Israel ke longe kaling laeala, na ri keke matautau raumana ba keke tanikala ta kaling laeala sane nge pamologa te ri muni. 20 Keke tanikala minmina kurumea, bangapaga orae Nutu rolea pala ke maena raumana nge ri ine role roma, “Ngaroma agau te o posi te nge kali ka kapangng laekia mana, na ri ngeke tamalipune ka lollome.” 21 Ba ka inae Moses kele oru nginngina, na i ke matautau raumana ba ke role roma, “Ka mammalu ka mataunga.”

22 Ava miau ka sana ka atu ta kapangng matana laeala. Ke sa. Miau kaka atu ta Kapangng Ae Saion a i a maga kunna e bollau orae Nutu e momomauli. Ka i ae Ierusalem laeala e momo nga Nutu mallena nga tava. Kaka atu ta katungkala orae anggelo papatu onra agau te sane totorong ta i sisingi rea. Ka i a katungkala e nga lomarapaga. 23 Ba miau kaka atu ta ginunga ae ragau rae Nutu onra i pato rea ka goe re kapunu rae i. Ka ri ra ragau onrae Nutu pa'e giareame ngallo nga mallena nga tava. Kaka atu te Nutu a i a akalingnanakana ore la kalingnanange ragau kinung. Kaka atu ta malle laeala ora ragau ra baingareame ke tupu kannureame ke momo ngia. Ka ri ra ragau rae Nutu patupu rea nga raguna. 24 Ba miau kaka atu te Iesus ore kuma ka piunga ba bonga a pau ngaliua nge Nutu ba ragau. Kaka atu ta Iesus totona a i magoelolo miau kia ta kumangng ka piunga ba bonga laeala a pau. Bae Iesus totona ke rorole ta oru reke pepe raumana nga oru nginngina rae Abel totona role tao pala.

25 Minmina na miau ngaka ella miau masi ta baina miau sana ngaka tangulelea Nutu e umma ta pangamologa te miau. Pala, na re ngae Israel keke longe Nutu kalingngana ine tunge pangamologa reke gingging te ri nga mogalo laekia e ngape. Ba re nge ri onra sana omorea ta longa ta pangamologangana ke sane ke ka'e tungngana ka alang e soali te ri. Minmina na ngaroma ita ngaka bali ka gira te Nutu ine tunge pangamologa reke gingging onreke turu nga mallena nga tava te ita, na ita ka sana ka la kange tungngana ka alang e soali te ita bole. Ke sa mannangana. 26 Ka kae laeala inae Nutu pamolloga ta re ngae Israel pala, na kalingngana ke baimatage mogalo laekia e ngape. Ava sonrau, na i ke role ka patongkalangana roma, “Iau ka la baingamatagange mogalo e ngape pa kena muni. Ava sana la baingamatagange mogalo e ngape mana. Ke sa. Ka la baingamatagange tava bole.” 27 Na pangamologangana laeala ine role roma, “pa kena muni” ke pakosining roma, i ke la ronga ka oru ra i koipaga rea. Ke la ronga ki kurumea, ka ri ra oru re sane ke gingging onreke matagtaga. I ke la ronga ka oru nginngina ta baina oru re sane ke matagtaga mana ngeke momo. 28 Minmina na ita ngaka kalapage Nutu kurumea, kelangpatalingara a ita ka la ravunge ke gingging mannangana ba ke sane matagtaga. Ita ngaka kalapagpage Nutu ka bainga onreke pepe nga raguna ka ulongpisigingara ka ita muni ngape nge i ba ka mataungara kia. 29 Ita ngaka kalapagpage minmina kurumea, Nutu ae ita ke la tungnge alang e soali ta ra sana omorea ta longa te i, ba tungngana laeala ka alang e soali ka la tongana kena ma sia ore raupitpite orume kinung.

Copyright information for `MEE