Hebrews 2

Ita Ngaka Longomasi

Minmina na ita ngaka longomasi ta pangamologa laeala ama ita ka longotape, ta baina ita sana ngaka paosisia lopatokona ae ita e pala. Iau ka role minmina kurumea, pala ka inae Nutu rolea bangapaga ra kanna ka anggelome, na bangapaga nginngina keke momopita ba agau te sane nge kamopiliu rea. Ba ragau kinung reke karitaue te nga bangapaga nginngina, ba ragau kinung reke longosa ta te keke rave alang e soali kurumea baingareame. Na ngaroma agau e longosa ta oraeala e pala ke rave alang e soali, na ita kaka la maingamia ka kangara ngaroma ita ngaka longopalikovauu ka pangamologa laekia e ta Nutu ravunglelengana ka ragau ore bollau raumana a ita ka longe? Ka i a ravunglele laeala amae Iesus Avolau panana te kapunu ba reke longe pangamologangana ke turupote te mangng ngarume roma, ka kaomannmannangana kia. Bae Nutu ke turupota ta ravunglele laeala kala nge ri ka kumangngana ka killa ba kumangng reke bollalau, ba ka tungngana ka tunga ra Kannu E Tupu tavoa ki kurumea lonangana.

Iesus Ke Lele I A Agau Ta Baina I Nge Ravulelea Ragau

Avae Nutu ke sane pulia anggelome ta ri kelangpatali ta ragau momongareangana laeala e ngarume a ita ka rorole te. Ke sa. Ba ngallo nga Lau Ae Nutu Kanna agau te ke role roma,

“One ae Nutu, mangng ra ragau ka mangng ra taru ta one nga longvavai te mangng?
Ba ka mangng ra taru ta one ngo ellamasi te mangng?
One ko ulo mangng ra ragau ngape nga anggelome ka panna te;
Ko tunge gia bolinglaungana ba alangpaga te mangng,
ba ko ule orume kinung ngape nge mangng.”
Pangamologa nginngina reke pa rea pala keke role roma, Nutu ke ule orume kinung ngape nga ragau. Minmina na ka sane otte e momo ngailu nge ri. Ava sonrau, na ita ka sana ka kele orume kinung ngape nga ragau. Ke sa. Oru palu mana.
Ava ita kaka kele Iesus orae Nutu ule ngape nga anggelome ka panna te pala ta baina i nge rave mateng ta ragau kinung. I ke kuma minmina kurumea Nutu tungngana mana ka lopengana ae i ta ragau. Ba sonrau na ita kaka kele roma, Nutu ke kinpataea Iesus ba ke tunge gia bolinglaungana ba alangpaga te i kurumea ine kanimaia miralali na ke mate.

10 Nutu ke koipage orume kinung, ba oru nginngina kinung ka onrae i mana. Ba i ke bai ta loanga ka goe papatu rae i lakailu ta ri momong kala nge i nga mallena a kana ka olamana e toakala. Minmina na i ka lonasereng ta ngatangng ta Iesus kaningmainge miralali ta baina nga i a agau mannangana ore nga salange pamau ta Nutu ravunglelenge goe rae i. 11 Iau ka role minmina kurumea, Iesus e bai ka goe nginngina ta ri leleng tupu nge Nutu raguna ba goe nginngina reke lele tupu ka tamarea kena mana. Minmina nae Iesus ka sana balenglengea ta i patongo rea ka kolingana memena. 12 Ta i ke role kae Nutu roma,

“Iau ka la turung one ta kolingau memena,
ba ka la kiningpataenge giang ka baungame nga ina mangng nga katualla kinung.”
13 Ba i ke role roma,

“Iau ka la laupatokona te Nutu.”
Ba ke role bole roma,

“Iau ikia kala nga goe rae Nutu tungu rea te iau.”
14 Ba ragau kokorai ra i pato rea ka ragoeme ka ri ra ragau mana. Ka mirarea ba ka totorea. Minmina nae Iesus ke lele i a agau baseme ri mana na ke mate ta baina i nge rongo ka gingginga ae Satan ora kana ka gingginga ta taongamuga ka ragau ta mateng. 15 Pala na ragau keke matautaue mateng. Ba mataunga laeala ke umma ta pulangkala rea ka kaeme kinung nga ineke momomauli. Avae Iesus ke mate ta ulongmalaga rea nga pulangkala laeala. 16 Ta iau nga role ka kaomannmannangana roma, i ke sane kalaulaue anggelome. Ke sa. Ke kalaulaue Abaram sivuna memena. 17 Minmina na ka i a Nutu lonangana ta Iesus nga tongana kena ma kolingana memena nga orume kinung, ta baina i nge lele i a piris e kapunu a i a alonanakana ba alokalakana ta i kumangng ka kumangng ae Nutu kanna. Ba ka i a Nutu lonangana ta i nga tongana kena ma kolingana memena nga orume kinung, ta baina i nge tungutotokala ka matengana ba nge kuma ka pamau ta Nutu osungrurunge ragau baingarea reke sosoali. 18 Iesus muni ke kanimaia miralali ka ina avangame ke lele nge i, minmina na i ke totorong ta kalaunge ragau nga ina avangame nge lele nge ri bole.

Copyright information for `MEE