Hebrews 3

Iesus Ke Ngailu Nge Moses

Kolingau memena raka tupu ra Nutu kiu miau te i, oru kokorai ra iau role kamiau ki ka kaomannmannangana ki. Minmina na nga lomiauvavai te Iesus roma, ka i a tai. Ka i a agau e Nutu ba'e ma i a aposel te, ba ka i a Piris E Kapunu ae Nutu a ita ka lorapatokona te i ba kaka turunanne. Nutu ke pulia ta oru nginngina. Ba i ke kuma kurumea Nutu lonangana mannangana baseme Moses ine taoamuga ka ragau rae Nutu pala. Avae Nutu ke alapage Iesus ngailu raumana nge Moses, basema ragau nga ine ke alapage agau e kuma ka bale ngailu nga bale laeala a i kuma kia. Iau ka role minmina kurumea, ragau keke kumkuma ka baleme, avae Nutu ke kuma ka orume kinung. Moses ka i a akumangngatulu ore taoamuga ka ragau rae Nutu pala. Ba i ke kuma masi kurumea Nutu lonangana ta baina i nge turupote oru ra Nutu la rolenge rea ngarume. Avae Karais ka sana i a akumangngatulu te mana. Ke sa. Ka i ae Nutu Tuna ore kuma masi mannangana kurumea Nutu lonangana, ba ka i e kapunu ngaliua nga ragau rae Nutu. Ba ka ita ra ragau nginngina rae Nutu ngaroma ita ngaka kapitaginggingia lorapatokonangana te i ba momongkalangara ka kavingtulu ra ita ka mulia tao ta nge lele nga kae a ronga.

Ita Ngaka Ella Masi Te Ita Ta Baina Sana Nga Lorakalasa Te Nutu

Minmina na miau ngaka longo ta oru rae Kannu E Tupu role rea ine role pala roma:

“Ngaroma miau ngaka longe Nutu kalingngana sonrau,
na sana ngaka parutukale lomiaume
base ina sisiukamiau memena ke longosasa te iau pala
ka ina avangame ke lele nge ri nga ina a sana ragau ngia.
Sisiukamiau memena keke ava iau raumana nga inaeala,
ba keke kele kumangng ra iau kumkuma ki ngaliua nge ri ka pesingmataname ka ri giaukaina lua.
10 Minmina na iau ka iukau ka ragau nginngina,
ba iau ka role roma, ‘Ra kokorai loreame keke taoptaopa ka kaeme kinung,
ba ri ka sana loreamatana ka bainga ra iau mate rea.’
11 Minmina na iau ka patokala ngailu ka iukaungana roma,
‘Ri ke sane ke la loangalu lakallo ta pannang ae iau.’”
12 Kolingau memena, ngaka ella miau masi ta baina te e nge miau baingana e soali ba lokalasangana sane ngeke taoamuga kia ta i kange Nutu e momo mauli. 13 Ava ngaka umma ta palingpaginggingi miau pana kenakena ka kae kenakena ka ineke patpatoe kaeme ka “Kae kakarai re sonrau” tale. Ngaka kumkuma minmina ta baina bainga e soali goangana sane nge rutukale te e nge miau lona. 14 Iau ka role minmina kurumea, ka ita ra ragau reke pagiu rea kala nge Karais ka kaomannmannangana ngaroma ita ngaka kapitaginggingia lopatokona ae ita e kapunu ta nge lele nga ina ita ngaka mate. 15 Ka ina ita ka kumkuma minmina, na ita kaka umma ta loangakurumea pangamologa ameke pa'e nga Lau Ae Nutu Kanna pala ore role roma,

“Ngaroma miau ngaka longe Nutu kalingngana sonrau,
na sana ngaka parutukale lomiaume
base ina sisiukamiau memena ke longosasa te iau pala.”
16 Taime keke longe Nutu kalingngana ba keke longosasa? Ka ri ra ragau nginngina kinung rae Moses taoamugamalaga kerea ngae Isip mana. 17 Bae Nutu ka iukia ka taime ka pesingmataname ka ri giaukaina lua? Ka iukia ka rangama reke bavaia bainga reke sosoali onra mirarea lavusanganame ke momo kalaoveka nga ina a sana ragau ngia mana. 18 Ba ragau rae Nutu patokala ngailu roma, ri ke sane ke la loangalu lakallo ta pannang ae i, ka ri ra taime? Ka ri ra ragau nginngina reke longosasa te Nutu mana. 19 Minmina na ita kaka kele roma, ke sane ke loalu lakallo ta pannang ae Nutu kurumea lokalasa ngareangana te i.

Copyright information for `MEE