Hebrews 4

Nutu Ke La Tungnge Pannang Ta Ragau Ra Loreapatokona Te I

Nutu ke patokala ta i tungnge pannang te ita. Ba patongkala laeala ke momo gingging sonrau tale. Minmina na miau ngaka ella miau masi ta baina te e nge miau sane nge lele ma agau e paka'e pannang laeala ngarume. Iau ka role minmina kurumea, ragau keke pulimalage pangamologa e pe te ita basema ragau re pala ineke pulimalage ta sisiukita memena nginngina. Ava pangamologa laeala a ri ke longe ke sane kalau rea kurumea, ri ka sana loreapatokona te. Na ita ra lorapatokona te Nutu kaka loalulu lakallo ta pannang laeala sonrau. Ba ita ka loramatana roma, pannang laeala ke momo kurumea pangamologa laeala amae Nutu rolea pala roma,

“Minmina na iau ka patokala ngailu ka iukaungana roma,
‘Ri ke sane ke la loangalu lakallo ta pannang ae iau.’”
Avae pangamologa laeala ine role roma, ra nginngina ra sana loreapatokona te i ke sane ke la loangalu lakallo ta pannang ae i ka sana mirana roma, pannang ae i ke sane momo ka kae laeala tale. Ke sa. I ke panna nganige tapu ine rongo ka koingapagangana ka mogalo laekia e ngape.
Iau ka role minmina kurumea, keke pa'e pangamologa e ta kae a lima ba lua nga Lau Ae Nutu Kanna ore role roma: “Na nga kae a lima ba lua nae Nutu ke panna nga kumangng a kanna.” Ba nga pangamologa laeala ama tunge te miau tapu Nutu ke role minmina bole ine role roma, “Ri ke sane ke la loangalu lakallo ta pannang ae iau.”

Ra nginngina reke longe pangamologa e pe kapunu ke sane ke loalu lakallo kurumea longasa ngareangana te Nutu. Ava ka i a Nutu lonangana ta ragau palu loangalu lakallo ta pannang ae i. Minmina na i ke pulia kae te muni ore nga loangalu a i patoe kae “Sonrau”. Ke role minmina ngallo nga pangamologa ae Revit pa'e nganige ngarume nga sisiukita memena nginngina reke longosa. Ka i a pangamologa laeala ama tunge te miau tapu ore role roma:

“Ngaroma miau ngaka longe Nutu kalingngana sonrau,
na sana ngaka parutukale lomiaume.”
Na taroma Iosua te tunge pannang ta sisiukita memena nginngina pala, nae Nutu sane te role ta kae te ngarume muni. Minmina na ka kae a lima ba lua ore nga ragau rae Nutu ta ri pannang ke momo. 10 Iau ka role minmina kurumea, agau e loalu lakallo ta pannang ae Nutu ke panna tapu nga kumangng a kanna bole, baseme Nutu ine panna nga kumangng a kanna pala. 11 Minmina na ita ngaka kuma kaligi ta loangalu lakallo ta pannang laeala ta baina te e nge ita sane nge pupu kurumea taongakurumengana ka sisiukita memena nginngina longasa ngareangana.

12 Ita ngaka kuma minmina kurumea, pangamologa a Nutu kanna ke momomauli ba ka kana ka gingginga raumana ta kumangng. Ka tongana kena ma resalla ora matana raumana nga resalla e nga baling a mataname ka ri lua. Ba i ka kana ka gingginga ta parongosavele ta agau lona ba kannuna, ma ina resalla a mataname ka ri lua nge parosavele ta agau gina kalangapitanganame ba gina mena. Ba pangamologa a Nutu kanna ka kana ka gingginga ta kalingnanange agau lonavainganame ba lonamatenganame. 13 Ka sana otte a Nutu koipage ko nga raguna. Ke sa. Orume kinung keke momo nga karakarangana ba keke momopota ngae Nutu matana kanname. Ba ngarume na ita kaka la turungpotange baingarame kinung purea te i.

Iesus Ka I A Piris E Kapunu E Ngailu Raumana

14 Ita ka kara ka piris e kapunu a i e ngailu raumana. Ba i ke loa lakailu ta tava na ke lu lakallo ta Nutu mallena. Ka i ae Iesus a i ae Nutu Tuna. Minmina na ita ngaka kapitaginggingia lopatokona te i a ita ka tuturunane. 15 Ita ngaka kuma minmina kurumea, piris e kapunu ae ita ka sana i a piris ora sana lonamatana ka likirasanganame. Ke sa. I ke kanimaia avangame kinung reke lele nge ita, ava ke sane baia bainga te e soali nge Nutu raguna. 16 Minmina na ita sana ngaka matautau ta loanga ta tarang ae Nutu e nga kelangpatali kurumea, i ka lonasereng ta tungamane lopengana ae i te ita. Ita ngaka loa te i minmina ta baina ita ngaka rave lonana, ba ngaka kalipa ka lopengana ae i a i tungtungumane. Na lopengana laeala ae i ke la kalaunga ita nga ina ita nga likirasa.

Copyright information for `MEE