Hebrews 5

Ba nga piris re kapunu, ri kinung ka ri ra ragau rae Nutu toro rea ngaliua nga ragau. Ke tore kenakena nge ri na ke puli rea ta ri kumangng ka kumangng a kanna ta ragau. Ke puli rea ta baina ri ngeke tungtunge tungame te i, ba ngeke tungtunge posi onreke bali rea beke tungu rea ma tungame ta osungrurunge baingarea reke sosoali nge Nutu raguna. Ba piris nginngina keke totorong ta kumangng masi ka ragau ra sana loreamatana masi ka bainga rae Nutu mate rea beke taovalakala nga pangamologa ora kaomannmannangana kia. Keke totorong ta kumangng masi ka ragau minmina kurumea, ri muni keke kanimaimaia likisanganame ka kae papatu ba keke kumkuma ka bainga reke sosoali nge Nutu raguna. Minmina na piris nginngina ke sane ke la tungnge posi onreke balvali rea beke tungtungu rea ma tungame ta osungrurunge ragau pattoto baingarea reke sosoali mana. Ke sa. Keke la tungnge posi onreke balvali rea beke tungtungu rea ma tungame ta osungrurunge ri muni baingarea reke sosoali bole.

Ba agau te sane nge rave piris mallena ka i muni ravungngana kia. Ke sa. I nge rave inae Nutu nge kiue, base ine kiue Aron ta i a piris te pala. Bae Karais bole ke sane kinpataea i muni ta baina i nge rave gia bolinglaungana e nga piris e kapunu. Ke sa. Nutu ke role kia roma,

“Ka one a Tugu;
sonrau na one ka Tamang nge iau.”
Ba nga pangamologa inte toto i ke role roma,

“Ka la one a piris passavele,
kurumea kumangng e nga piris ae Melkiserek rave pala.”
Ba pala, ka inae Iesus momo nga mogalo laekia e ngape, na i ke kavkava kaligi ka matana kanna mena ba taningana te Nutu ora kana ka gingginga ta ravunglelenge nga mateng. Ba ke kalapage Nutu ka ulongpisigingana ka i muni nga raguna. Minmina nae Nutu ke longokale kavang rae i. Ka kaomanna, i ka i ae Nutu Tuna, ava ke rave lomatana e nga longa te Nutu ka kaningmaingana ka miralali. Minmina na, ka ine rongotapu ka kumangng ae Nutu tunge te i, na i ke rave malle e nga ravunglelenge ragau ta baina i nge ravulelea ragau kinung reke longlongo te i ta ri momongpenga passavele. 10 Bae Nutu ke pulia ta i a piris e kapunu kurumea kumangng laeala e nga piris orae Melkiserek rave pala.

Ita Ngaka Ella Masi Te Ita Ta Baina Ita Sana Ngaka Ka'e Lopatokona Ae Ita Te Nutu

11 Iau ka kanau ka pangamologa papatu re te Karais bae Melkiserek ra iau bai ta tunga rea te miau. Ava miau ka sana ka raravumasia lomatana, minmina na ke isopa ta iau pangananange oru nginngina te miau. 12 Ka kaomanna, miau kaka lele ra lopatokonakana te Karais nganige tapu. Minmina na miau taka palomatantane ragau pattoto. Ava ke sa. Miau kaka matea ta agau te pangalomatana miau muni ka pangamologa ra Nutu kanna ra miau ka longo rea kapunu. Miau ka sana ka matea kaning ore gingging. Ke sa. Kaka matea siu mena tale. 13 Iau ka role minmina kurumea, agau e matea siu mena mana ka i a goe tale. Minmina na ke isopa ta i ravunge pangalomatana e ta pamau e nga leleng tupu nge Nutu raguna. 14 Ava kaning e gingging ka ora ragau reke matua tapu. Ka ri ra ragau reke kuma kaligi ta loangakurumea bainga ra Nutu mate rea ka kaeme kinung. Minmina na ri ka loreamatana masi ka bainga reke pepe ba ne ngeke sosoali nge Nutu raguna.

Copyright information for `MEE