Hebrews 7

Melkiserek Bae Karais

Nae Melkiserek laekia ama iau role te ka i a kelangpatali e ngae Salem pala. Ba ka i a piris orae Nutu E Ngailu Raumana. Ba ka kae te inae Abaram kagaliliu nga balingpisigingana ka kelangpatali palu, nae Melkiserek ke laokale nga pamau na ke tunge kavingtulu te i. Nae Abaram ke kalipale orume kinung ra i ravu rea nga baling ta rina tangulelu, na ke tunge inte nga ina tangulelu nginngina te Melkiserek. Gia laeala ae Melkiserek ka mirana roma, kelangpatali e nga bainga reke tupu. Ava ka i a kelangpatali e ngae Salem bole. Ba pangamologa laekia ineke patoe ka kelangpatali e ngae Salem ka mirana roma, kelangpatali e nga momongpengana. Ava nga Melkiserek laekia amae Abaram tunge oru te i, ke sane ke pa'e pangamologa inte ngallo nga Lau Ae Nutu Kanna ore panana ta tamana, o naname, o sisiukia memena. Ba ke sane ke panana ta kae a naname toapisigia, o kae ine mate bole. Ke sa. I ka tongana kena me Nutu Tuna orae Nutu pulia ta i a piris passavele.

Ngaka kele. Melkiserek ka i a avolau e bollau raumana. Ba sisiukita ae Abaram ke bai ta alangapagange bole. Minmina na i ke rave inte nga ina tangulelu nginngina nga oru ra i ravu rea nga baling, na ke tunge te i. Na bangapaga rae Moses kanna keke role roma, ragau re ngae Israel ngeke kalipale lollokanna reke raravu rea ta rina tangulelu, na ngeke tunge inte nga ina tangulelu nginngina ta Livai sivuna memena onreke momo nga malle e nga pirisme. Ragau re ngae Israel ka ri ra Abaram sivuna memena bole, ava bangapagame keke bapage Livaime ta ri ravunge lollokanna nga kolingarea memena nginngina. Avae Melkiserek ka sana i a Livai sivuna te. Ka sana i a agau te e nga galiau laeala onra bangapagame ke puli rea ta ri ra pirisme. Ava i ke rave lollokanna nge Abaram. Ke rave inte nga ina tangulelu nginngina rae Abaram ravu rea nga baling. Na ke tunge kavingtulu te Abaram a i a agau amae Nutu patokala ta i tunge kavingtulu te i. Ba ragau kinung ka loreamatana tapu roma, agau e tunge kavingtulu ta agau te ke ngailu nga agau laeala a i tunge kavingtulu te i. Ba nga piris nginngina re nga galiau ae Livai, ri keke rarave inte nga ina tangulelu nginngina onra ragau re ngae Israel kanrea. Ava ri ke sane ke momomauli passavele. Ke sa. Keke matmate. Ava nge Melkiserek, i ke rave inte nga ina tangulelu nginngina onrae Abaram kanna, ava ke sane ke pa'e pangamologa ta kae e nga matengana. Minmina na ke kela basema i ka i a piris e momomauli passavele. Minmina na ita kaka totorong ta roleng roma, ke kela basema Livai, ora sivuna memena ke rarave inte nga ina tangulelu nginngina onra ragau re nga Israel kanrea, ke kuma ka kumangng laeala e nga tungnge inte nga ina tangulelu bole. I ke kuma minmina ka kae laeala inae sisiukia ae Abaram tunge inte nga ina tangulelu nginngina te Melkiserek. 10 Ita kaka totorong ta roleng minmina kurumea, ka kae laeala inae Melkiserek laokale Abaram nga pamau, na ke kela basema Abaram sivuna ae Livai ke momo ngallo nge i.

Iesus Ka Tongana Kena Me Melkiserek

11 Kumangng laeala e nga piris ae Nutu ora Livai sivuna memena ke rave pala ka puna nga bangapaga rae Nutu tungu rea ta ragau re ngae Israel. Ava kumangng laeala ora Livaime ke rave ke sane totorong ta pangatupunge ragau nge Nutu raguna. Minmina nae Nutu ke pulia piris matana tetoto ora kumangngana sane loakurumea kumangng laeala ae Livaime ra ri ra Aron sivuna memena kanrea. Ke sa. Ke loakurumea kumangng e nga piris ora tongana kena me Melkiserek. 12 Ba ngaroma bainga e nga ravunge malle e nga piris nge kampiliu, na bangapaga re pala keke la kamongpiliu bole. 13 Iau ka role minmina kurumea, Iesus A Avolaukita, ora pangamologa eke pa rea pala ke rorole te, ka i a agau e nga galiau tetoto. Ka sana i e nga galiau ae Livai. Ba ka sana agau te e nga galiau ae i rave kumangng e nga piris nga tungnge tungame te Nutu nga altara ka kae te. 14 Iau ka role minmina kurumea, ita ka loramatana tapu roma, Iesus Avolau ka i a agau e nga galiau ae Iura. Ba pala, ka inae Moses rolea pangamologa e ta pirisme, na i ke sane role roma, agau te e nga galiau ae Iura ka la i a piris te. 15 Ba oru kokorai ra iau rorole tao ke la potang mannangana ngaroma ita ngaka kelapatokona roma, piris matana tetoto ke lele. Ka i a piris ora tongana kena me Melkiserek. 16 Ba i ke sane rave malle e nga piris kurumea lelengana nga galiau te. Ke sa. I ke rave malle laeala kurumea, ka i a agau ore momo mauli passavele. 17 Iau ka role minmina kurumea, pangamologa ae Nutu kanna onreke pa rea pala keke role roma,

“Kumangng ae one e nga piris ae iau ke la momong passavele,
basema kumangng e nga piris orae Melkiserek rave pala.”
Pangamologa ae Nutu kanna onreke pa rea pala keke role minmina.

18 Ba iau ka la roleng roma, bangapaga nginngina re pala ka sana karea gingginga ta kalaunge ragau. Minmina nae Nutu ke saupatali ki. 19 Iau ka role minmina kurumea, bangapaga nginngina onreke ravu rea pala ke sane ke totorong ta pangatupunge ragau nge Nutu raguna. Ba agau e momalle Nutu ta i patonge ka agau a baingana tupu kurumea loangakurumengana ka bangapaga nginngina ke sane la ravunge ollaeala a i momalla te. Minmina nae Nutu ke tunge patongkala tetoto te ita ta ita lorapatokona te. Ba patokala laeala ke pe raumana nga bangapaga nginngina re pala kurumea, patokala laeala ke la loanga kita kokoro te Nutu. 20 Ba patongkala laeala ke pe raumana nga bangapaga nginngina kurumea, Nutu ke patokala ngailu ta pangagingginge. I ke sane patokala ngailu minmina ta piris nginngina onreke lele nga galiau ae Livai. 21 Avae Iesus ke rave mallena e nga piris ae Nutu inae Nutu patokala ngailu te i roma:

“Nutu Avolau ke patokala ngailu tapu,
ba i ke sane la kamongpiliue ramana:
‘Ka la one a piris passavele.’”
22 Kurumea patongkala laeala nae Iesus ke lele ma i a oru e samapite piunga ba bonga te mannangana. Ka i a piunga ba bonga ore pe raumana nga bangapaga nginngina rae Moses ravu rea pala.

23 Ba piris nginngina reke lele nga galiau ae Livai ka ri papatu ta keke matmate. Ke sane ke totorong ta ri momong passavele nga malle e nga piris. 24 Avae Iesus ke la momong passavele nga malle e nga piris kurumea, i ke momo mauli passavele. 25 Minmina na i ka kana ka gingginga ta ravunglelenge ragau passavele. Ka ri ra ragau reke loa kokoro te Nutu kurumea lopatokona ae ri ta kumangng rae Iesus kuma ki. Iesus ka kana ka gingginga ta ravunglele rea kurumea, i ke momo mauli passavele ta kavang te Nutu te ri.

26 Minmina nae Iesus ka i a piris e kapunu ora kana ka gingginga ta kalaunga ita mannangana. Ka i a piris e tupu ore sane baia bainga te e soali. Ka i a piris e lelle mannangana. Bae Nutu ke tore nga reke bavaia bainga reke sosoali nga raguna, ba ke kinpataea lakailu ta mallena nga tava. 27 Iesus ka sana tongana kena ma piris nginngina re kapunu re nga mogalo laekia e ngape. Ke sa. Ka kae kenakena, na ri keke tungtunge posi onreke balvali rea beke tungtungu rea ma tungame te Nutu. Kapunu na keke tungtungu rea ta osungrurunge ri muni baingarea reke sosoali. Ba ngarume na keke tungtunge tunga pattoto ta osungrurunge ragau pattoto baingarea reke sosoali. Avae Iesus ke sane kuma minmina. Ke sa. I ka sana kana bainga te e soali ta i osungrurunge. Ba ke tunge tunga pa kena mana ine tunge i muni mirana ta mateng ta kalaunge ragau kinung. Ba tunga laeala a i tunge ke momo passavele. 28 Iau ka role minmina kurumea, bangapaga rae Moses kanna keke pulia ragau ra likireasa ta ri ra piris re kapunu. Avae Nutu ke pulia Tuna ta i a piris e kapunu ka patongkalangana ngailu. Ba patongkala laeala ine patokala ngailu ke lele ngarume nga bangapaga nginngina rae Moses kanna. Ke pulia Tuna ora kana ka gingginga ta loangakurumenge Nutu lonangana passavele.

Copyright information for `MEE