James 3

Ita Ngaka Ella Masi Ta Kaorame

Kolingau memena, ka sana nga ragau papatu ngaliua nge miau ngeke bai ta ri ra pangalomatanakana kurumea, Nutu ke la kelangakokoro raumane ita ra pangalomatanakana nga kalingnana laeala e bollau ngarume. Iau ka role minmina kurumea, oru matantana keke pasigsigia ita kinung ta ita pupunga nga bainga reke sosoali. Agau ora kaona sane pasigsigia i muni ka i a agau a momongana tupu, ba ka i a agau a likina ta kaungamasinge i muni mirana iname kinung.

Iau nga toe ka ore sina eke pulia nga oso kaona ta baina i nge longo te ita ba mirana bole nge taokurumea lorangana. Ba iau nga toe muni ka mono reke bollau. Ka ri ra mono reke bollau ba keke gingging raumana ta pirang ka ina bovole reke bollau ngeke isoe karea seleme. Ava nga ina kaunga nge bai ta loanga laetai, na i nge kaue mono ka mono kana oteng tune sina ore momo nga mono manna. Na mono nge loakurumea kaunga lonangana mana. Ba agau kaona ka tongana kena mana. Ka ore sina raumana nga agau mirana, ava ke mulia raumana ka agau laeala kumangngana. Ba bole ka tongana kena ma sia isunte e sina ine bulo nga buvu. Agau kaona ka tongana kena mana ma sia. Ke basema oru reke sosoali kinung nga mogalo laekia e ngape keke kuma nga agau te kaona. Kaorame keke momo ngaliua nga mirara iname ma oru reke umma ta pangamukune mirara iname kinung, ba raunge maulingara taongareanganame ma sia ine to. Ba sia laeala patungapagangana ke pa nga malle a sia e pamiralali passavele.

Ita ka loramatana roma oru nginngina ka kaomanna ki kurumea, ka sana agau te a likina ta kaungamasinge kaona. Ragau keke pamarane manu ba posi matantana ba oru reke rarala nga mogalo kala nga lea reke momo nga pelau, ba keke umma ta pangamarana rea sonrau tale. Ava ka sana agau te a likina ta i pangamarane kaona. Agau kaona ke basema i e momalla ta pangasigingpagange agau laeala ta i bainge bainga reke sosoali. Ka tongana kena mana ma mue e momalla ta i balingmatenge agau ka mena a i a koatali.

Ita kaka kalapagpage Tamara ae Nutu ka kaorame ba kaorame keke baisolalia ragau rae Nutu koipaga rea me i muni. 10 Pangamologa onreke kalapagpage Nutu ba pangamologa onreke baisoalia ragau keke lelemalaglaga nga kao kena mana. Kolingau memena, ollaeala ke sane tupu! 11 Me e pollolomalaga sane nge pamalaglage me e pe kala nga me e soali nga me matana kena mana. 12 Kolingau memena, bega a gaiva sane nge piaue kinga kanna. Ba oalo a gopu sane nge piaue gaiva kanna. Ba bole pelau matana sane nge potumalaglage me.

Lomatana Ae Nutu Tunge Ke Pataramasia Ragau

13 Ngaroma agau te ngaliua nge miau nge role roma, i ka lonamatana masi ka tarang e pe ba ngaroma i nge role ka kaomanna, na lonamatanangana laeala nge pakosining ka baingana reke tupu ra i kumkuma ki. Ba i nge ulopisigia i muni giana ka ine nge bavaia bainga nginngina ka lonamatanangana ore nga taonga e pe. 14 Ava ngaroma agau laeala ore role roma, i ka lonamatana masi nge maka'e agau tetoto mallena ba nge pulale i muni ngamuga ngallo nga lona, na i sane nge mulia ka lomatana laeala ae i kala nga bainganame. Ke sa. Ngaroma i nge kuma minmina na i ke goga mana ba lonamatanangana ke sane tatao kala nga pangamologa rae Nutu kanna ra kaomannmannangana ki. 15 Bainga matana laeala a i lonangana roma i e pe ke sane pa nga Nutu mallena ngailu nga tava. Ka ore lele nga ragau re nga mogalo laekia e ngape loreamatanangana mana. Ke sane lele ngae Kannu E Nutu. Ke sa. Ke lele nga kannu reke sosoali mana. 16 Iau ka role minmina kurumea, ragau reke maka'e oru nga ragau pattoto kanrea beke pulale ri muni ngamuga ngallo nga lorea ta baina ri kalaunga ri muni keke kalipale ragau ba keke pamalage bainga matantana reke sosoali.

17 Ava lomatana e tupu e pa nga Nutu mallena nga tava ke pataramasia ragau. Ba lomatana laeala ka ore lelle mannangana, ba ka ore legemasia ragau. Ba ka ore sane bolvole ta kaningpiange lomatana e pe, ba ke sana ore nga longasa. Ba ka i a lomatana ora lonana ke ponu ngia, ba ka ore pamalage bainga papatu reke pepe bole. Ba bole lomatana e tupu e pa nga Nutu mallena nga tava ke sane pulia agau te ngailu nga agau tetoto, ba ke role ka kaomannmannangana. 18 Agau e legemasia ragau be toa'e bainga e nga pangataramasinge ragau ke la lalange bainga reke bai ka ragau ta ri leleng tupu nge Nutu raguna.

Copyright information for `MEE