James 4

Ngaka Longomasi Te Nutu

Taru ke pasigipage kaololo ngaliua nge miau? Ollaeala ka puna nga lomiaumatengana reke sosoali onreke palivali rea ngallo nga lomiaume. Ka lomiaumatea orume ava ka sana ka raravu rea, minmina na kaka sapunpune ragau. Ba ka lomiaumaka'e orume ava ka sana likimiau ta ravungu rea, minmina na kaka balvali ka kaomiaume ba ka kamamiaume. Miau ka sana ka rarave oru kurumea, miau ka sana ka ballaglage Nutu tao. Ka ina miau ka ballage Nutu ta i tunge otte pakamiau, na miau ka sana ka rarave ollaeala kurumea, miau kaka balaglage ka lomiaumatengana reke sosoali mana. Miau kaka balaglaga ta baina miau ngaka rongo ka lomiaumatengana nginngina mana.

Baingamiaume ka tongarea kena mana ma avale a pamau luana ine loa ta apanung a sana i a natale. Miau ka lomiaumatana tapu roma, agau e pulia lonamatengana raumana ta re nga mogalo laekia e ngape baingarea reke sosoali ka i a agau a bainga'iukana te Nutu. Minmina na agau e bai ta pulinge lonamatengana raumana ta re nga mogalo laekia e ngape baingarea reke sosoali, agau laeala ke pulia i muni bole nga malle a agau a bainga'iukana te Nutu. Miau sana nga lomiaungana roma, panga rae Nutu kanna keke pavava mana ka pangamologangarea ineke role roma, “Nutu ke busia kannu laeala a i pulia ngallo nge ita.” Ba i ke materaumana ita, minmina na i nga lonananna ita ba nge kalau ita ta taongakurumea lonamatenganame ngaroma ita ngaka ulopisigi ita muni. Minmina na Lau Ae Nutu Kanna ke role roma:

“Nutu ke sanangkalkale agau e ulopataea i muni, ava i ke tungtungumane lopengana ae i ta agau e ulopisigia i muni.”
Minmina na ngaka longmasi te Nutu. Ngaka sanangkale Satan na i nge ka nge miau. Ngaka loa kokoro te Nutu nae Nutu nge atu kokoro te miau. Miau ra baingamiaume ke sosoali ngaka puntote kamamiaume. Miau ra ragau ra lomiau lualua ngaka palellepa'e lomiaume. Nga lomiaukalipage baingamiau reke sosoali na ngaka tani kaligi. Ngaka kampiliue mangaliling ngamiau ta i a lotani, ba ngaka kampilue serenga ngamiaungana ta i a ragumatengana. 10 Ngaka ulopisigi miau muni nge Nutu raguna na i nge ulopatae miau.

11 Kolingau memena, sana ngaka paliroletunana kamiau. Agau e roletunana o kalinane akia te, agau laeala ke roletunana ba ke kalinane bangapaga rae Nutu kanna. Ava ngaroma one ngo kalinane bangapaga rae Nutu kanna, na ka sana one a agau e lolakurume rea. Ke sa. One ko pulipatae one muni ma one a kang ka gingginga ta kalingnanange bangapaga rae Nutu kanna. 12 Nutu kasikena mana ke tunge bangapaga ra kanna ba i kasikena ke la kalingnanange ragau. Ba i kasikena mana ka kana ka gingginga ta ravunglelenge ragau nga kalingnana ae i e ngarume. Ba ka kana ka gingginga ta raunga rea bole. Ava ka one a tai ikolong, na ko roma ka kang ka gingginga ta one kalingnanange agau tetoto?

Agau E Mura Ka Lonamatenganame Ka Kae Reke Tatu

13 Ragau palu nge miau keke role roma “Sonrau o ngangaila, na ita ka la loanga minmina ta maga kunna laeala e bollau. Ba ita ka la momong nga inaeala ka pesingmatana kena na ngaka kumapaga ta kanra lollokanna.” Miau raka role minmina ngaka longo nasai! 14 Kaka role minmina ava ka sana lomiaumatana ka taru e la leleng ngangaila. Maulingamiaungana ka tongarea kena ma asavuna ora agau te kele ine lele ava ngarume na nge sanrea mana. 15 Miau ka sana ngaka role minmina. Ngaka role roma, “Ngaroma Nutu nga lonangana, na ita ngaka momo ba ngaka kuma ka ollaekia o ita ngaka kuma ka ollaeala.” 16 Ava sonrau na miau kaka murara ma ragau reke role roma, ri muni keke kelapatantali ta momongareame. Muranga nginngina kinung keke soali. 17 Iala na agau a lonamatana tapu ka taonga e tupu ave sane tataokurumea lonamatanangana laeala, agau laeala ke kumkuma ka bainga e soali nge Nutu raguna.

Copyright information for `MEE