John 15

Iesus Ka I Bega Kaina Ba Ragau Rae I Ka Ri Ra Bega Laeala Kamaname

“Ka iau a bega ora kaomannmannangana kia e piaupiau nga ura, bae Tamau ka i a ura tamana. Ngaroma kama te e kalapita nge iau sane nge piaupiau, na i nge sa'vapatali kia. Ava i ke umma ta pangalellepa'e kama reke piaupiau ka paerangpatalingana ki ta baina ri ngeke piau raumana muni. Miau kaka momo lelle tapu kurumea pangamologa ra iau role kamiau ki. Ngaka kalapita nge iau, ba iau nga kalapita nge miau. Bega kamana te sane nge piau mana me i. Ke sa. Nge kalapita nga bega na nge piau. Ba miau ka tongamiau kena mana ma ollaeala kurumea, ngaroma miau sana ngaka kalapita nge iau, na miau ka sana ka la piaunga.

“Ka iau a bega kaina, ba ka miau ra bega laeala kamaname. Ngaroma agau nge kalapita nge iau, ba iau nga kalapita nge i, na i ke la piaunga masi raumana. Iau ka role minmina kurumea, miau ka sana kamiau gingging ta kumangng ka otte balakala nge iau. Ngaroma agau te sane nge kalapita nge iau, na i nga tongana kena ma bega kamana eke tamali kia, na ke manani. Ba ngarume na ngeke ravukinunge bega kamana nginngina reke manani, na ngeke tamalilu ki lakallo ta sia ta raunga rea. Ngaroma miau ngaka kalapita nge iau ba pangamologa ra kanau ngeke kalapita nge miau, na ngaka ballaga ta taru a miau ka matea. Minmina na kaka la ravunge ollaeala. Ngaroma miau ngaka piau masi raumana, nae Tamau nge rave gia bolinglaungana, ba miau ngaka pakosining ka miau roma, ka miau ra barangalele ra kanau.

“Tamau matengraumanangana kau ka tongana kena mana ma matengraumana ngaungana kamiau. Minmina na ngaka kalapita nga matengraumana ngaungana ka miau. 10 Ngaroma miau ngaka longo ta bangapaga ra kanau, na kaka la kalangapita nga matengraumana ngaungana kamiau. Ollaeala ka tongana kena mana ma ina iau longo ta bangapaga rae Tamau kanna, ba ka kalapita nga matengraumanangana kau. 11 Iau ka role kamiau ka oru kokorai, nga baina lomarapaga ae iau nge momo ngallo nge miau. Ba lomarapaga laeala e momo ngallo nge miau nge ponutalao. 12 Bangapaga ama tunge te miau minakai roma: Ngaka palimateraumana miau base ina iau materaumana miau. 13 Ka sana matengraumana te bollau nga matengraumana orae agau e tunge maulingngana ta mateng ta kalaunge kolingana memena. 14 Ngaroma miau ngaka lolakurumea oru ra iau bapaga miau ki, na ka miau ra kolingau memena. 15 Iau ka sana pato miau ka ra kumangngatulu tale, ta akumangngatulu ka sana lonamatana ka oru ra avolaukia kumkuma ki. Iau ka patpato miau ka kolingau memena kurumea, orume kinung ra iau longo rea nge Tamau ka turu pakamiau ki. 16 Miau ka sana ka toro iau. Ke sa. Iau ka toro miau. Ba ka puli miau ta baina ngaka loa ba ngaka lele ma bega reke piaupiaue kanrea reke momo passavele, nga baina taru ra miau ka ballage Tamau tao nga giau, i nge tungu rea te miau. 17 Bangapaga ama tunge te miau minakai roma: Ngaka palimateraumana miau.

Re Nga Mogalo Laekia E Ngape Keke La Bainga'iu Ka Barangalele Rae Iesus Kanna

18 “Ngaroma re nga mogalo laekia e ngape ngeke bai'iu ka miau, na ala nga lomiaumatana roma iukereangana kau keke ulopaia nge miau. 19 Taroma miau ra ragau re nga mogalo laekia e ngape, na teke materaumana miau ma ragau rae ri muni. Ava ka sana miau ra ragau re nga mogalo laekia e ngape. Ke sa. Ka miau ra ragau ra iau toro rea nga ragau re nga mogalo laekia e ngape. Minmina na re nga mogalo laekia e ngape keke la bainga'iu kamiau. 20 Nga lomiaugaliu ta pangamologa ramra iau role kamiau ki pala roma, ‘Akumangngatulu ke sane bollau nga avolaukia.’ Ngaroma ri ngeke pamiralali iau, na keke la pangamiralali miau bole. Ngaroma ri ngeke longo ta pangamologa ra kanau, na keke la longa ta pangamologa ra kanmiau bole. 21 Ava ri keke la kumangng ka oru kokorai nge miau kurumea lopatokona ae miau ta giau, ta ri ka sana loreamatana kae Tamau e ba iau. 22 Taroma iau sana ta atu ta pangamologa te ri, na ri sana ta baingarea reke sosoali. Ava keke longe pangamologa ra kanau tapu, minmina na ri sana la kanrea pangamologa nga ina agau te nge turupote baingarea reke sosoali. 23 Agau e bai'iu kau, ke bai'iu kae Tamau bole. 24 Taroma iau sana ta kuma ka kumangng ra agau te sane kuma ki pala ngaliua nge ri, na ri sana ta baingarea reke sosoali. Ava keke kele kumangng nginngina tapu. Keke kela rea, ava keke bai'iu kae omea Tamau kinung. 25 Ava ri keke kuma minmina ta baina pangamologa a ri ke pa'e pala ngallo nga Bangapaga rae ri nge lele mannangana ineke role roma:

“Bainga'iungarea kau ka sana puna.”
26 Akalaungapaga ama iau la bange te miau be pa nge Tamau ke la atung. Ka i ae Kannu a kaomannmannangana kia ore pa nge Tamau. Ka ine nge atu, na i ke la turungpota iau. 27 Bae miau kaka la turungpota iau bole, ta miau kaka momo pala kala nge iau nga orume pangaturungarea ta ke lele ikia e sonrau.

Copyright information for `MEE