John 18

Iuras Ke Pulia Iesus Nga Reke La Baingasoalinge Kamareame

Ka inae Iesus kava minmina tapu, na i kala nga barangalele ra kanna keke kutapu, ba keke taotote ruvu te a ri ke patoe kae Kiron. Na keke taolu lakallo ta ura te nga bega ra oliv ore momo nga ruvu bavana laeala.

Bae Iuras, a i a agau laeala e la ulonge Iesus nga reke bai ta baingasoalinge kamareame, ka lonamatana ka inaeala bole kurumea, ka i a inte ae Iesus ba barangalele ra kanna keke katualla ngia ka kae papatu tapu. Minmina nae Iuras ke rave ra balingkana palu, kala barangalele palu ra piris re kapunu kanrea, ba Parisiome ravollalaukerea palu, na ke taoamuga kerea ta inaeala. Ba ri keke paupaue guneme, ba olamaname, kala nga oru re nga baling.

Avae Iesus ka lonamatana tapu ka orume kinung reke la leleng nge i ngarume. Minmina na i ke loa te ri ba ke ballaga rea roma, “Kaka ella te tai?”

Na keke ale roma, “Mangng ka ella te Iesus e ngae Nasaret.”

Nae Iesus ke role roma, “Iau a i.” Bae Iuras, a i agau e umma ta ulonge Iesus ta kamareame, ke meisinsi kala nge ri nga inaeala bole.
Ka inae Iesus role roma, “Iau a i,” na keke agatapu ba keke pupisigi nga mogalo.

Minmina nae Iesus ke ballaga muni roma, “Kaka ella te tai?”

Na keke role roma, “Iesus e ngae Nasaret.”

Bae Iesus ke ala rea roma, “Ka role kamiau tapu roma, ka iau a i. Ngaroma ngaka ella te iau, na ngaka ba'e ra kokorai reke momo kala nge iau ngeke lao.” Iesus ke role minmina ta baina pangamologa ame role kae Tamana kia pala nge lele mannangana ine role roma, “Iau ka sana pasanrea ka agau te nga ragau ra one tungu rea te iau.”

10 Nae Saimon Pita ke rave kanna ka resalla ore nga baling, na ke magala kia nga akumangngatulu ora piris e kapunu kanna, ba ke sa'vatote longana e nga bavana e pe. (Ba akumangngatulu laeala ka giana nge Malakus.)

11 Avae Iesus ke role kae Pita roma, “Pulgaliue resalla a kaning lakallo ta bagana! Iau ka la inung nga gato e nga miralali a Tamau tunge te iau.”

Keke Loa Kae Iesus Ta Iurame Avolaukerea Te A Giana Nge Anas

12 Ka baina ra balingkana ba kelangpatali ae ri, kala nga Iurame ravollalaukerea nginngina keke laue Iesus ba keke sampite. 13 Na keke loa kia kapunu ta Iurame avolaukerea te a giana nge Anas. Ta Anas ka i a piris e kapunu a giana nge Kaiapas laona. Bae Kaiapas ka i a piris e kapunu ka pesingmatana laeala. 14 Ba bole Kaiapas ka i a agau laeala ame pala ne tokale pangamologa ta reke taoamugmuga kae Iurame roma, ke pe ngaroma agau kena nge mate ta kalaunge ragau rae ri.

Pita Kausingkalangana E Kapunu

15 Nae Saimon Pita kala nga barangalele tetoto ae Iesus kanna keke lolakurumea Iesus. Ba piris e kapunu ka lonamatana ka barangalele laeala e tatao kala nge Pita. Minmina na barangalele laeala ke loalu kurumea Iesus lakallo ta savanau e maistaliue bale ae piris e kapunu. 16 Avae Pita ke meisinsi ngapotu nga savanau kana biunga. Ka baina barangalele laeala ora piris e kapunu lonamatana kia ke galiu, na ke role ka avale e ella ta savanau kana biunga ba ke ravulue Pita lakallo.

17 Na avale a akumangngatulu ore ella ta biunga ke role kae Pita roma, “Ka one a barangalele a agau laeala te bole nanguni.”

Nae Pita ke ale roma, “Iau, ke sa.”

18 Ba kae laeala ke marusu, minmina na ra kumangngatulu ba barangalele ra piris re kapunu kanrea keke meistaliliue sia eke patue ta mallunga kia. Bae Pita ke meisinsi kala nge ri bole, na ke mallmallu.

Piris E Kapunu Ke Ballagapitpite Iesus

19 Ka ina ri ke meisinsi beke mallmallu, na piris e kapunu ke ballagapitpite Iesus ta barangalele ra kanna. Ba ke ballagapitpite ta pangalomatana ra i palomatane ragau ki.

20 Nae Iesus ke ale roma, “Ka ina iau pamolloga ta ragau re nga mogalo laekia e ngape, na ka rorolea pangamologame nga karakarangana. Iau ka palomatantana palimule nga sinagogme, ba ka palomatana nga tempel nga malle rae Iurame kinung ke katualla ngi. Ka sana pakokoea pangamologangau. 21 Ke meimia na ko ballaga iau? Ngo ballage reke longe pangamologa ra kanau. Ri ka loreamatana ka pangamologa ra iau role rea.”

22 Ka inae Iesus role minmina, na barangalele te a piris re kapunu kanrea ore meisinsi kokoro ke tavale nga raguna, ba ke mologa kia roma, “Manengsa pangamologa ta piris e kapunu minakong.”

23 Nae Iesus ke ale roma, “Ngaroma iau nga rolea otte e soali, na ngo papote oraeala e soali. Ava ngaroma iau nga role masi, na ke meimia na ko tavala iau?” 24 Minmina nae Anas ke ba'e ka samangpitangana te Kaiapas a i a piris e kapunu.

Pita Kausingkalangana A Lua Ba Na Mologi

25 Nae Saimon Pita ke meisinsi ba ke mallmallu tale, minmina na reke meisinsi kala nge i keke ballage roma, “Ka one a barangalele a kanna te bole ae?”

Nae i ke kausikala ka rolengana roma, “Iau, ke sa.”

26 Ngarume na akumangngatulu a piris e kapunu kanna, a i a agau ae Pita sa'vatote longana akia te, ke role kia roma, “Iau ka kela one kala nge i nga ura nga bega ra oliv.” 27 Nae Pita ke kausikala muni, ba ka panna laeala mana na kukulega ke toako.

Iesus Ke Meisi Ngamuga Nge Pilatus Raguna

28 Ngarume, ka sinro luluna, na ri keke ngalue Iesus lagapotu nga bale ae Kaiapas. Na keke loa kia ta bale ae agau e kapunu nga gavaman e ngae Rom nga porovins laeala. Avae Iurame ke sane ke loalu lakallo ta bale laeala, ta keke matea ta ri kaninge kaning e nga Paska. Ba lopatokona ae ri ke role roma ngaroma ri ngeke lu nga bale ae agau laeala na nge pamukuna rea. 29 Minmina nae Pilatus ke lelemalaga te ri, na ke ballaga rea roma, “Bainga ra taru reke sosoali nga kalinane aekia ki?”

30 Na keke ale roma, “Taroma sana ta i a agau a baingana soali, na mangng sana ta atu kia te one.”

31 Minmina nae Pilatus ke role kerea roma, “Miau ngaka rave, na ngaka tunge kalingnana kana alang te i kurumea bangapaga rae miau muni.”

Avae Iurame keke ketea roma, “Ke parototokala ta mangng samungpununge agau te.”
32 Ri keke role minmina ta baina pangamologa a Iesus rolea pala nge lele mannangana ine role ta mateng matana a i la mateng kia.

33 Minmina nae Pilatus ke taogaliu lakallo ta bale muni, na ke ba'e ragau ta ri atung kae Iesus te i. Na ke ballage roma, “Ka one ae Kelangpatali orae Iurame ae?”

34 Nae Iesus ke ale ka balinglagangana kia roma, “Lomatana laeala ka orae one, o ragau palu keke turupaga kau te one?”

35 Avae Pilatus ke ale ka iukiangana roma, “Ka sana iau ae Iura te. Ragau rae one muni kala nga piris re kapunu rae miau keke ulo one nga kamaume. Ko baia taru?”

36 Nae Iesus ke ale roma, “Kelangpatali ngaungana ka sana ore nga mogalo laekia e ngape. Taroma minmina, na barangalele rae iau teke balvali ta baina reke taoamugmuga kae Iurame sane ngeke ravu iau. Ava kelangapatali ngaungana ka sana ore nga mogalo laekia i ngape. Ke sa. Ka ore nga inte toto.”

37 Minmina nae Pilatus ke ballage roma, “Na ka one a kelangapatali ae?”

Nae Iesus ke ale roma, “One ko role masi roma ka iau a kelangpatali. Nga ollaeala mana na nau ke toapisigi iau. Ba nga ollaeala mana na iau ka atu ta mogalo laekia e ngape, ta baina iau nga turulomatana ta ragau ka pangamologa a kaomannmannangana kia. Ragau kinung reke momo nga pangamologa a kaomannmannangana kia keke longlonge kalingau.”

38 Nae Pilatus ke ballage roma, “Pangamologa a kaomannmannangana kia ka i a taru?” Ka ine role minmina tapu, na ke lelemalaga muni te Iurame ba ke role kerea roma, “Iau ka sana kalipa ka otte e soali nge i. 39 Ava ka i a baingamiau te ta iau ulongmalagange apulangkala te ka kae e nga Paska, na nge lao. Minmina na kaka matea taru? Kaka matea ta iau ulongmalagange Kelangapatali ae Iurame, na nge lao?”

40 Na keke reli kaligi roma, “Ke sa, ka sana nga i, avae Barabas.” Bae Barabas laeala a ri ke rorole te ka i a agau a maganna soali.

Copyright information for `MEE