John 19

Keke Kalinane Iesus Ba Keke Ba'e Ta Mateng Nga Maiskovu

Minmina nae Pilatus ke rave Iesus, na ke role ta ri sapinge. Ngarume na ra balingkana keke lule oalo a matana ma i a kurung orae kelangpatali te, na keke patutale nga kunna. Na keke palupage ka lungapaga e ngapotu ore belveloga. Na keke lola te i ba keke rorolepagalising kia roma, “One ae Kelangpatali ae Iurame, ko ngailu raumana!” Na keke tavalvale nga raguna.

Ngarume nae Pilatus ke lelemalaga muni, na ke role ka reke taoamugmuga kae Iurame roma, “Ngaka longo nasai, iau ka la lelengmalaga kia lagapotu te miau ta baina nga lomiaumatana roma, iau ka sana kalipa ka otte e soali nge i.” Minmina nae Iesus ke lelemalaga ka kurungana ka kurung a i a oalo a matana ba lungapagangana ka lungapaga e belveloga. Nae Pilatus ke role kerea ka rolengbaingana kae Iesus roma, “Ngaka kele, agau mannangana ikia!”

Ka ina piris re kapunu ba barangalele ra kanrea ke kele Iesus, na keke reli kaligi roma, “Ngo katupite nga maiskovu! Ngo katupite nga maiskovu!”

Avae Pilatus ke role kerea roma, “Miau muni ngaka rave ba ngaka katupite nga maiskovu, ta iau ka sana kalipa ka otte e soali nge i.”

Nae reke taoamugmuga kae Iurame keke ale pangamologa te i roma, “Ka kamangng ka bangapaga te, ba bangapaga laeala ke role ta i nge mate kurumea pangamologangana ine patoe i muni kae Nutu Tuna.”

Ka inae Pilatus longe pangamologangarea laeala, na ke matau raumana. Na ke lu lakallo muni ta bale ba ke ballagapite Iesus roma, “One ko pa nge tai?” Avae Iesus ke sane ale pangamologa inte te i. 10 Minmina nae Pilatus ke role kia ka iukiangana roma, “Ka sana omong ta alange pangamologa inte te iau ae? Ka sana longmatana nanguni roma, ka kau ka gingginga ta ulongo one na ngo lao. Ba ka kau ka gingginga ta katungpita one nga maiskovu bole.”

11 Nae Iesus ke ale roma, “Taroma Nutu e ngailu sane te tunge gingginga te one, na sana ta kang ka gingginga ta kumangng ka otte nge iau. Minmina na agau e ulo iau ta kamang baingana e soali ke bollau nga baingang e soali.”

12 Nae Iesus pangamologangana laeala ke bai kae Pilatus ta i avanga ta ulonge Iesus na nge lao. Ava reke taoamugmuga kae Iurame keke rereli kaligi roma, “Ngaroma one ngo ule agau laekia na nge lao, nae Sisa ka sana kolingana nge one. Agau e patoe i muni ka kelangpatali ke ketketea Sisa.”

13 Ka inae Pilatus longe pangamologa nginngina, na i ke atu kae Iesus lagapotu nga bale. Na ke tarapai nga taranga e nga kalingnana nga malle a ri ke patoe kae Ina I A Lollo, ava nga kaling ae Iburume keke patoe kae Gabata. 14 Na kae laeala ka i a kae e nga kalingtupu nga Paska, ba kae ke pa basema kae matana lima ba kena ka sinro.

Nae Pilatus ke role kae Iurame roma, “Ngaka kele, kelangpatali ae miau ikia!”

15 Ava keke rereli kaligi roma, “Rave! Rave! Ngo katupite nga maiskovu!”

Nae Pilatus ke ballaga rea roma, “Kaka matea ta iau katungpitange kelangapatali ae miau nga maiskovu?”

Na piris re kapunu keke ale roma, “Ka sana i a kelangpatali ae mangng. Ke sa. Kelangpatali ae mangng ka i ae Sisa mana.”

16 Ka baina nae Pilatus ke pulia Iesus te ri ta katungpitange nga maiskovu.

Keke Katupite Iesus Nga Maiskovu

Minmina na ra balingkana keke rave Iesus.
17 Nae Iesus ke loa ka tolongana ka maiskovu ae i ta malle a ri ke patoe kae Malle A Agau Gilina Bagana, ba oreke patoe nga kaling ae Iburume kae Golgota. 18 Na keke katupite nga maiskovu nga inaeala. Ba pana lua keke katupita rea nga maiskovume kala nge i. Keke katupite te nga bava e pe ba te nga bava a laeva, bae Iesus ka i ngaliua.

19 Ba keke katupite turunglomatana te nga maiskovu ae Pilatus pa'e pala ore role roma:

IESUS E NGA NASARET, KELANGPATALI AE IURAME

20 Ba inaeala a ri ke katupite Iesus nga maiskovu ngia ke momo kokoro ta maga kunna e bollau. Ba keke pa'e turunglomatana laeala a ri ke katupite nga maiskovu nga kaling ae Iburume, ba kaling ae ra balingkana re nga Rom eke patoe ka Latin, ba kaling ae Girikme. Nae Iura papatu keke kele. 21 Minmina na piris re kapunu rae Iurame keke loa te Pilatus, na keke role kia roma, “Sono ngo pa'e roma, ‘Kelangpatali ae Iurame’. Ngo pa'e pangamologa a i rolea roma, ‘Ka iau a Kelangpatali ae Iurame.’”

22 Avae Pilatus ke ala rea roma, “Pangamologa a iau pulia ke momo tapu.”

23 Ka ina ra balingkana ke katupite Iesus nga maiskovu tapu, na keke rave lungapaga rae i re ngapotu ba keke tavoa ki nga rina tugulu. Pana kenakena nge ri ke rave ina kena. Bae Iesus lungapaga ae i e ngallo ke momo bole. Ka i a lungapaga te a sana kana saingapita, a ri ke kuma kia ka malo ina kena mana. 24 Minmina na ra balingkana nginngina keke palirole kerea roma, “Ita sana ngaka pallamoe. Ke sa. Ita ngaka kintoto ta kelange tai ke la ravunge lungapaga laekolong.” Ba ollaeala ke lele ta baina pangamologa a ri ke pa'e pala nga Lau Ae Nutu Kanna nge lele mannangana ine role roma,

“Keke tavoa ka lungapaga ae iau re ngapotu ngaliua nge ri,
ba keke kintoto ta kelange tai ke la ravunge lungapaga ae iau.”
Ka baina na ra balingkana keke kuma minmina.

25 Nae Iesus naname, bae naname teiteikia, bae Maria tetoto a i ae Kilopas napengana, bae Maria Magaralene kala nga ragau pattoto keke meisinsi kokoro nga maiskovu ae Iesus bole. 26 Minmina na ka inae Iesus kele naname kala nga barangalele laeala a kanna a i materaumane ineke meisinsi kokoro, na i ke pa'taloe naname roma, “Avale laekolong, tung ikolong.” 27 Na ke pa'taloe barangalele laeala roma, “Name ikolong nge aekolong.” Ba ngarume nga kae laeala, nae Iesus naname ke mommo nga barangalele laeala bale ae i.

Iesus Matengana

28 Ngarume, ka inae Iesus lonamatana roma, kumangngme kinung rae Nutu tungu rea ta i kumangng ki keke rongo tapu, na i ke role roma, “Ka mate kau me.” I ke role minmina ta baina pangamologa eke pa'e pala nga Lau Ae Nutu Kanna nge lele mannangana. 29 Ba ka me bagana te eke pasinue ka uain e mamaoga ke meisi nga inaeala. Minmina na keke bolue otte nga me bagana laeala, na keke parume uain kia. Na keke paupite ollaeala nga bega eke patoe ka isop kamana, ba keke kalapataea lakailu ta Iesus kaona. 30 Ka ine inue uain laeala tapu, na ke role roma, “Kumangng ke rong!” Na ke toatula, ba ke ngata ta kannuna kange mirana.

31 Na kae laeala e Iesus mate ka i a kae e nga kalingtupu nga Paska. Ba kae e ngarume nga kae laeala ka la i a Sabat te e bollau raumana. Minmina na reke taoamugmuga kae Iurame keke ballage Pilatus ta i roleng ka ra balingkana ta sapingkole reke momo nga maiskovume kaereame, ba ta ri ravungpisiginge lavusakereame lagape ta baina sane ngeke momo nga maiskovume ka kae a Sabat. 32 Minmina na ra balingkana keke loa ta agau e kapunu a ri ke katupite nga maiskovu kala nge Iesus na keke sapikole agau laeala kaename. Na keke loa ta na lua na keke sapikole kaename bole. 33 Ava ka ina ri ke lele ngae Iesus, na keke kele ine mate tapu. Minmina na ke sane ke sapikole kaename. 34 Ke sane ke sapikole kaename ava abalingkana te ke pare Iesus nga bavana ka gio. Na ka pannasa mana na totona kala nga me keke potumalaga. 35 Ba agau e meisi be kele ollaeala ke turulomatana ta oru ra i kela rea, ba turunglomatanangana ka kaomannmannangana kia. I ka lonamatana roma i ke rorole ka kaomannmannangana, ba ke turulomatantana nga baina miau nga lomiaupatokona bole. 36 Oru nginngina keke lele ta baina pangamologa a ri ke pa'e pala nga Lau Ae Nutu Kanna nge lele mannangana ine role roma,

“Ka sana nga gina te ngeke sapikole.”
37 Ba pangamologa tetoto a ri ke pa'e pala nga Lau Ae Nutu Kanna ke role bole roma,

“Ri keke la kelange agau a ri ke paroe.”

Keke Pullue Iesus Lavusakia Lakallo Ta Baveng

38 Ngarume nga oru nginngina, nae Iosep e ngae Arimatea, a i a barangalele ae Iesus kanna te ava ke pakokoea lopatokona laeala ae i kurumea mataungana ka reke taoamugmuga kae Iurame, ke loa te Pilatus na ke palonge ta i ravunge Iesus lavusakia. Ka inae Pilatus ngata, nae Iesop laeala ke loa, na ke rave Iesus lavusakia. 39 Bae Nikoremus, a i a agau laeala ame pala ne loa te Iesus ka rigo, ke loa ta ravunge Iesus lavusakia kala nge i. Ke loa ka oru lua ra koirea lolo onreke kuma ki nga begame. Ba oru lua nginngina maenangarea ke base agau te avolau mirana maenangana ka luana. 40 Minmina na pana lua nginngina keke rave Iesus lavusakia. Na keke lulupite ka malo iname kala nga oru nginngina ra koirea lolo kurumea Iurame baingarea nga talunge agau e mate. 41 Na nga inaeala a ri ke katupite Iesus nga maiskovu ngia, ka ura ore nga begame ke momo. Ba baveng ore nga talunge agau e mate ngia ke momo ngallo nga ura laeala. Ka i a baveng ore sane ke pullue agau e mate ngia tale. 42 Minmina na keke pullue Iesus nga malle laeala, ta kae laeala ka i a kae ae Iurame e nga kalingtupu nga Paska. Ba baveng laeala ke momo kokoro bole.

Copyright information for `MEE